Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tadolak Fort 400mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Asetik Asit Türevi İlaçlar » Etodolak

KULLANMA TALİMATI

TADOLAK FORT 400 mg Film Tablet Ağızdan alınır

•Etkin madde:

Her film kaplı tablet 400 mg etodolak içermektedir.

• Yardımcı maddeleı^:

Sodyum nişasta glikolat, mikrokristalin selüloz, polivinil pirolidon, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, opadry orange OY-S-8730 (hipromelloz 3cP, hipromelloz 6cP, polietilen glikol 400, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit, titanyum dioksit, polisorbat 80)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilav^e sor^ularınız olur^sa, lüt^fen dokl^orunu^a veya ecza^cın^ı^a danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak si^in için reçet^e edilmiş tir^, başkalar^ına v^er^me^ini^.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktorca vey^a hastaney^e ^^ittiğini^de doktor^unuza bu ilacı kullandığınızı söyleyin^iz.


• Bu talimatta y^azılanlar^a aynen uy^unuz. İla^ç hakkında siz^e ön^erilen do^un dışında y^ü^s^ek v^e^a (^üşük doz kullanmadınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. TADOLAK FORT nedir v^e ne için kullanılır^?


2. TADOLAK FORT 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TADOLAK FORT nasıl kullanılır?


4. Olası ya^n eskiler neler^^ir?


5. TADOLAK FORT'un saflanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. TADOLAK FORT nedir ve ne için kullanılır?

TADOLAK FORT, etkin madde olarak etodolak içeren film kaplı tablettir. TADOLAK FORT iltihapla oluşan karakterize durumların tedavisinde kullanılan (steroid içermeyen antiinflamatuvar) ilaç grubundandır.
TADOLAK FORT, osteoartrit, romatoidartrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulguların tedavisi ile akut gut artriti, akut kat iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismenore tedavisinde endikedir.
TADOLAK, iltihaplanmaya (inflamasyon) bağlı vücuttaki belli maddeleri bloke ederek ağrı ve iltihaplanma belirtilerini tedavi eder. Bu belirtilere neden olan hastalığı tedavi etmez.

2. TADOLAK FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler TADOLAK FORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• TADOLAK FORT'un herhangi bir bileşenine alerjiniz varsa,
• Aspirin veya TADOLAK FORT'un dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örn: ibuprofen, celecoxib) karşı şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız (örn: şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes zorluğu, burunda büyüme, baş dönmesi),
• Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan damar sorunları (örn: kalp krizi, kriz ) için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir TADOLAK FORT alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda baypas kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçirecekseniz,
• Fenilbutazon içeren bir ilaç alıyorsanız,
• Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız,
• Mide ülseriniz varsa ya da geçmişte mide ülseri geçirmiş iseniz.

TADOLAK FORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçiyseniz, doktorunuza söyleyiniz.
Eğer,
• Kanama, ülserasyon ve perforasyon şikayetleri olduğunda ilacın kullanımını kesiniz
• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,
• Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız,
• İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,
• Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya bağırsak sorunları geçmişiniz varsa,
• Şişkinlik veya sıvı takviye, burun ve yanaklardaki deri hastalığı (lupus), astma veya burunda büyüme (nazal polipler), veya ağızda iltihaplanma varsa,
• Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunları, kalp sorunları (örn; kalp yetmezliği) veya kan damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız,
• Sağlığınız bozuksa, su kaybı (dehidrasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan
sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa,
• Astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlarınız varsa
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

TADOLAK FORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

TADOLAK FORT'u alkol ile birlikte almayınız, gastrik mukoza irritasyonu artabilir. TADOLAK FORT'u besinle veya besinsiz kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


TADOLAK FORT fetusa zarar verebilir. Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız ve hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız TADOLAK FORT'u kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz.

Tedav^iniz sırasında hamile olduğunuzu fa^rk ederseniz hemen dokl^orunuza v^ey^a eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


TADOLAK FORT'un anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir, TADOLAK FORT alırken emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

TADOLAK FORT baş dönmesi veya sersemliğe neden olabilir. Alkol veya belli ilaçlarla beraber alındığında bu etkiler daha kötü olabilir. TADOLAK FORT'u dikkatle kullanınız. Nasıl tepki göstereceğinizi öğrenene kadar araba kullanmayınız veya diğer muhtemelen güvensiz işleri yapmayınız.

TADOLAK FORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce TADOLAK FORT veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı bir tepkime (reaksiyon) yaşadıysanız, bu ilacı kullanmayınız.
Bu tıbbi ürün her dozunda 72.0 mg sodyum nişasta glukolat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.
• Kan akısını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagülanlar (örnek, varfarin içeren ilaçlar), aspirin, kortikosteroidler (örnek, prednison içeren ilaçlar), fluoksetin içeren ilaçlar (heparin veya seçici serotonin reuptake inhibitörleri (SSRI'ler) ) çünkü mide kanaması riski artabilir.
• Fenilbutazon veya probenesid içeren ilaçlar kullanıldığında TADOLAK FORT'un yan etki riski artabilir.
• TADOLAK FORT ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir; Siklosporin, digoksin, lityum, metotreksat, kinolonlar (örnek, siprofloksasin içeren ilaçlar) veya sülfonilüreler (örnek, glipizid içeren ilaçlar),
• TADOLAK FORT ile kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar Anjiotensin-dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örnek, enalapril içeren ilaçlar) veya diüretikler (örnek, furosemid, hidroklorotiazit içeren ilaçlar).
• TADOLAK FORT kullanırken doktorunuz söylemediği sürece aspirin almayınız.

Eğer reçet^eliy^a da r^eçet^esiz her^hang^i bir ilacı şu anda kullanıy^or^sanız v^ey^a son samanlarda kullandınız ise lüt^fen dokt^orunu^a v^ey^a eczacınıza bunlar hakkında bilgi verin^i^.


3. TADOLAK FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Tavsiye edilen dozdan daha fazla almayın ve doktorunuzun tavsiyesinden daha uzun kullanmayın.

Uygulama yolu ve metodu:

TADOLAK FORT tamamen dolu bir bardak su ile birlikte ağızdan alınır, doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

TADOLAK FORT 18 yaşından küçük çocuklarda büyük dikkatle kullanılmalıdır, bu çocuklarda güvenlik ve etkililiği doğrulanmamıştır.

Yaşlılarda kullanım:

TADOLAK FORT yaşlı hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır; mide kanaması ve böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olabilirler.

Özel kullanım durumları:

TADOLAK FORT'un özel kullanım durumu yoktur.

Eğer TADOLAK FORT'un etkisinin çok güçlü veya ^a^ıf olduğuna dair bir izleniminiz \^ar ise doktor^unuz veya ecza^cın^ız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TADOLAK FORT kullandıysanız:

TADOLAK FORT'l^an kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir dokl^or veya ecza^cı ile konuşunum.


Belirtiler (semptomlar); azalan idrar çıkarma, bilinç kaybı, krizler, şiddetli baş dönmesi veya sersemlik, şiddetli mide bulantısı veya karın ağrısı, yavaş veya sorunlu nefes alma, olağandışı kanama veya berelenme, kahve taneciği gibi kusma gibi belirtiler içerebilir.

TADOLAK FORT'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız^.


Bir TADOLAK FORT dozu kaçırdıysanız ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, kaçırılan dozu atlayın.
Sonra düzenli almaya devam edin.

TADOLAK FORT ile tedavi sonlandırıldıında oluabilecek etkiler

TADOLAK FORT tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir yoksunluk belirtisi bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TADOLAK FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TADOLAK FORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

TADOLAK FORT kullanımıyla ciddi mide ülserleri veya kanaması oluşabilir. Yüksek dozlarda veya uzun süre almak, sigara içmek veya alkol almak bu yan etkilerin oluşum riskini arttırır.
TADOLAK FORT'u yemekle beraber almak bu etkilerin oluşum riskini azaltmaz. Şiddetli mide veya sırt ağrınız; siyah dışkınız (melena) varsa; kan veya kahve tanecikleri gibi kusuyorsanız; veya olağandışı bir şekilde kilo alıyor veya şişkinlik yaşıyorsanız doktorunuzla veya acil odasıyla derhal temas kurunuz.
Şiddetli alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü; kurdeşen; kasınma; nefes zorluğu; göğüs darlığı; ağız, yüz, dudaklar veya dil şişliği).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TADOLAK FORT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kanlı veya siyah dışkı (melena); idrar miktarında değişiklik; göğüs ağrısı; akıl karışıklığı; koyu renkte idrar; depresyon; bayılma; hızlı veya düzensiz kalp atışı; ateş, üşüme veya uzun süren (persistant) boğaz ağrısı; akılsal veya davranış değişiklikleri; kol veya bacak uyuşukluğu; tek taraflı güçsüzlük; kırmızı, şişmiş, kabarık, veya soyulmuş deri; kulaklarda çınlama; krizler; şiddetli baş ağrısı veya baş dönmesi; şiddetli veya uzun süreli (persistant) karın ağrısı veya mide bulantısı; şiddetli kusma; nefes darlığı; ani veya açıklanamayan kilo alımı; eller, bacaklar veya ayakların şişmesi; olağandışı berelenme veya kanama; olağandışı eklem veya kas ağrısı; olağandışı yorgunluk veya güçsüzlük; görme veya konuşma değişiklikleri; kahve tanecikleri gibi kusma; derinin veya gözlerin sararması, böbrek yetmezliği veya toksisite belirtisi olarak yüksek kan basıncı, kanlı idrar, bazı alerjik belirtiler. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kabızlık, ishal, baş dönmesi, gaz, baş ağrısı, mide yanması, mide bulantısı, mide rahatsızlığı, tıkalı burun, güçsüzlük.
Bunlar TADOLAK FORT'un hafif yan etkileridir.

Eğ^er bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşır^sanız doktorunuzu v^eya ecza^cınızı bilgilendiriniz.


5. TADOLAK FORT'un saklanması

TADOLAK FORT'u çocukların göremeyecekti, er^işemey^eceği yerlerde \^e ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu kullanınız

El^iketin v^ey^a ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma l^ar^ihinden sonra TADOLAK FO^T'u kullanmadınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TADOLAK FORT'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Saba İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No: 1 Kat: 1 34303 Küçükçekmece - İstanbul Tel: 0212 692 92 20 Faks: 0212 697 07 96 E-mail: gr-ruhsat@sabailac.com.tr

İmal ^er^i:


Deva İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Bu kullanma t^alimat^ıt^arihinde onaylanmış t^ır


KULLANMA TALİMATI

TADOLAK FORT 400 mg Film Tablet Ağızdan alınır

•Etkin madde:

Her film kaplı tablet 400 mg etodolak içermektedir.

• Yardımcı maddeleı^:

Sodyum nişasta glikolat, mikrokristalin selüloz, polivinil pirolidon, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, opadry orange OY-S-8730 (hipromelloz 3cP, hipromelloz 6cP, polietilen glikol 400, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit, titanyum dioksit, polisorbat 80)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilav^e sor^ularınız olur^sa, lüt^fen dokl^orunu^a veya ecza^cın^ı^a danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak si^in için reçet^e edilmiş tir^, başkalar^ına v^er^me^ini^.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktorca vey^a hastaney^e ^^ittiğini^de doktor^unuza bu ilacı kullandığınızı söyleyin^iz.


• Bu talimatta y^azılanlar^a aynen uy^unuz. İla^ç hakkında siz^e ön^erilen do^un dışında y^ü^s^ek v^e^a (^üşük doz kullanmadınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. TADOLAK FORT nedir v^e ne için kullanılır^?


2. TADOLAK FORT 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TADOLAK FORT nasıl kullanılır?


4. Olası ya^n eskiler neler^^ir?


5. TADOLAK FORT'un saflanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. TADOLAK FORT nedir ve ne için kullanılır?

TADOLAK FORT, etkin madde olarak etodolak içeren film kaplı tablettir. TADOLAK FORT iltihapla oluşan karakterize durumların tedavisinde kullanılan (steroid içermeyen antiinflamatuvar) ilaç grubundandır.
TADOLAK FORT, osteoartrit, romatoidartrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulguların tedavisi ile akut gut artriti, akut kat iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismenore tedavisinde endikedir.
TADOLAK, iltihaplanmaya (inflamasyon) bağlı vücuttaki belli maddeleri bloke ederek ağrı ve iltihaplanma belirtilerini tedavi eder. Bu belirtilere neden olan hastalığı tedavi etmez.

2. TADOLAK FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler TADOLAK FORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• TADOLAK FORT'un herhangi bir bileşenine alerjiniz varsa,
• Aspirin veya TADOLAK FORT'un dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örn: ibuprofen, celecoxib) karşı şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız (örn: şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes zorluğu, burunda büyüme, baş dönmesi),
• Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan damar sorunları (örn: kalp krizi, kriz ) için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir TADOLAK FORT alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda baypas kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçirecekseniz,
• Fenilbutazon içeren bir ilaç alıyorsanız,
• Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız,
• Mide ülseriniz varsa ya da geçmişte mide ülseri geçirmiş iseniz.

TADOLAK FORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçiyseniz, doktorunuza söyleyiniz.
Eğer,
• Kanama, ülserasyon ve perforasyon şikayetleri olduğunda ilacın kullanımını kesiniz
• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,
• Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız,
• İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,
• Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya bağırsak sorunları geçmişiniz varsa,
• Şişkinlik veya sıvı takviye, burun ve yanaklardaki deri hastalığı (lupus), astma veya burunda büyüme (nazal polipler), veya ağızda iltihaplanma varsa,
• Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunları, kalp sorunları (örn; kalp yetmezliği) veya kan damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız,
• Sağlığınız bozuksa, su kaybı (dehidrasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan
sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa,
• Astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlarınız varsa
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

TADOLAK FORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

TADOLAK FORT'u alkol ile birlikte almayınız, gastrik mukoza irritasyonu artabilir. TADOLAK FORT'u besinle veya besinsiz kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


TADOLAK FORT fetusa zarar verebilir. Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız ve hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız TADOLAK FORT'u kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz.

Tedav^iniz sırasında hamile olduğunuzu fa^rk ederseniz hemen dokl^orunuza v^ey^a eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


TADOLAK FORT'un anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir, TADOLAK FORT alırken emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

TADOLAK FORT baş dönmesi veya sersemliğe neden olabilir. Alkol veya belli ilaçlarla beraber alındığında bu etkiler daha kötü olabilir. TADOLAK FORT'u dikkatle kullanınız. Nasıl tepki göstereceğinizi öğrenene kadar araba kullanmayınız veya diğer muhtemelen güvensiz işleri yapmayınız.

TADOLAK FORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce TADOLAK FORT veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı bir tepkime (reaksiyon) yaşadıysanız, bu ilacı kullanmayınız.
Bu tıbbi ürün her dozunda 72.0 mg sodyum nişasta glukolat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.
• Kan akısını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagülanlar (örnek, varfarin içeren ilaçlar), aspirin, kortikosteroidler (örnek, prednison içeren ilaçlar), fluoksetin içeren ilaçlar (heparin veya seçici serotonin reuptake inhibitörleri (SSRI'ler) ) çünkü mide kanaması riski artabilir.
• Fenilbutazon veya probenesid içeren ilaçlar kullanıldığında TADOLAK FORT'un yan etki riski artabilir.
• TADOLAK FORT ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir; Siklosporin, digoksin, lityum, metotreksat, kinolonlar (örnek, siprofloksasin içeren ilaçlar) veya sülfonilüreler (örnek, glipizid içeren ilaçlar),
• TADOLAK FORT ile kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar Anjiotensin-dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örnek, enalapril içeren ilaçlar) veya diüretikler (örnek, furosemid, hidroklorotiazit içeren ilaçlar).
• TADOLAK FORT kullanırken doktorunuz söylemediği sürece aspirin almayınız.

Eğer reçet^eliy^a da r^eçet^esiz her^hang^i bir ilacı şu anda kullanıy^or^sanız v^ey^a son samanlarda kullandınız ise lüt^fen dokt^orunu^a v^ey^a eczacınıza bunlar hakkında bilgi verin^i^.


3. TADOLAK FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Tavsiye edilen dozdan daha fazla almayın ve doktorunuzun tavsiyesinden daha uzun kullanmayın.

Uygulama yolu ve metodu:

TADOLAK FORT tamamen dolu bir bardak su ile birlikte ağızdan alınır, doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

TADOLAK FORT 18 yaşından küçük çocuklarda büyük dikkatle kullanılmalıdır, bu çocuklarda güvenlik ve etkililiği doğrulanmamıştır.

Yaşlılarda kullanım:

TADOLAK FORT yaşlı hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır; mide kanaması ve böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olabilirler.

Özel kullanım durumları:

TADOLAK FORT'un özel kullanım durumu yoktur.

Eğer TADOLAK FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya ecza^cın^ız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TADOLAK FORT kullandıysanız:

TADOLAK FORT'l^an kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir dokl^or veya ecza^cı ile konuşunum.


Belirtiler (semptomlar); azalan idrar çıkarma, bilinç kaybı, krizler, şiddetli baş dönmesi veya sersemlik, şiddetli mide bulantısı veya karın ağrısı, yavaş veya sorunlu nefes alma, olağandışı kanama veya berelenme, kahve taneciği gibi kusma gibi belirtiler içerebilir.

TADOLAK FORT'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız^.


Bir TADOLAK FORT dozu kaçırdıysanız ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, kaçırılan dozu atlayın.
Sonra düzenli almaya devam edin.

TADOLAK FORT ile tedavi sonlandırıldıında oluabilecek etkiler

TADOLAK FORT tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir yoksunluk belirtisi bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TADOLAK FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TADOLAK FORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

TADOLAK FORT kullanımıyla ciddi mide ülserleri veya kanaması oluşabilir. Yüksek dozlarda veya uzun süre almak, sigara içmek veya alkol almak bu yan etkilerin oluşum riskini arttırır.
TADOLAK FORT'u yemekle beraber almak bu etkilerin oluşum riskini azaltmaz. Şiddetli mide veya sırt ağrınız; siyah dışkınız (melena) varsa; kan veya kahve tanecikleri gibi kusuyorsanız; veya olağandışı bir şekilde kilo alıyor veya şişkinlik yaşıyorsanız doktorunuzla veya acil odasıyla derhal temas kurunuz.
Şiddetli alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü; kurdeşen; kasınma; nefes zorluğu; göğüs darlığı; ağız, yüz, dudaklar veya dil şişliği).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TADOLAK FORT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kanlı veya siyah dışkı (melena); idrar miktarında değişiklik; göğüs ağrısı; akıl karışıklığı; koyu renkte idrar; depresyon; bayılma; hızlı veya düzensiz kalp atışı; ateş, üşüme veya uzun süren (persistant) boğaz ağrısı; akılsal veya davranış değişiklikleri; kol veya bacak uyuşukluğu; tek taraflı güçsüzlük; kırmızı, şişmiş, kabarık, veya soyulmuş deri; kulaklarda çınlama; krizler; şiddetli baş ağrısı veya baş dönmesi; şiddetli veya uzun süreli (persistant) karın ağrısı veya mide bulantısı; şiddetli kusma; nefes darlığı; ani veya açıklanamayan kilo alımı; eller, bacaklar veya ayakların şişmesi; olağandışı berelenme veya kanama; olağandışı eklem veya kas ağrısı; olağandışı yorgunluk veya güçsüzlük; görme veya konuşma değişiklikleri; kahve tanecikleri gibi kusma; derinin veya gözlerin sararması, böbrek yetmezliği veya toksisite belirtisi olarak yüksek kan basıncı, kanlı idrar, bazı alerjik belirtiler. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kabızlık, ishal, baş dönmesi, gaz, baş ağrısı, mide yanması, mide bulantısı, mide rahatsızlığı, tıkalı burun, güçsüzlük.
Bunlar TADOLAK FORT'un hafif yan etkileridir.

Eğ^er bu kullanma l^alimal^ında bahsi geçmeden her^hang^i bir y^an et^^i ile karşılaşır^sanız dokl^orunu^u v^eya ecza^cınızı bilgilendiriniz.


5. TADOLAK FORT'un saklanması

TADOLAK FORT'u çocukların göremeyecekti,yerlerde \^e ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu kullanınız

El^iketin v^ey^a ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma l^ar^ihinden sonra TADOLAK FO^T'u kullanmadınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TADOLAK FORT'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Saba İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No: 1 Kat: 1 34303 Küçükçekmece - İstanbul Tel: 0212 692 92 20 Faks: 0212 697 07 96 E-mail: gr-ruhsat@sabailac.com.tr

İmal ^er^i:


Deva İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş Davutpaşa Cad. Cebe Ali Bey Sok. No: 12 34020 Topkapı / İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmış t^ır


İlaç Bilgileri

Tadolak Fort 400mg Film Tablet

Etken Maddesi: Etodolak

Atc Kodu: M01AB08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Tadolak Fort 400mg Film Tablet-KT
 • Tadolak Fort 400mg Film Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.