Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ollafax 10mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoleptikler (Psikolojik İlaçlar) » Antipsikotikler » Diazepinler, Oksazepinler ve Tiyazepinler » Olanzapin

KULLANMA TALİMATI

OLLAFAX 10 rag film tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Olanzapin
Her film tablet 10 mg olanzapin içerir.

• Yardımcı maddeler:

mikrokristalin selüloz, hidoksipropil selüloz, laktoz monohidrat, krospovidon, magnezyum stearat, lesitin (soy), talk, titanyum dioksit (El 71), polivinil alkol, polietilen glikol, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekı~ar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında: 1 OLLAFAX nedir ve ne için kullanılır?

2 OLLAFAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3 OLLAFAX nasıl kullanılır?

4 Olası yan etkiler nelerdir?

5 OLLAFAX'ın saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. OLLAFAX nedir ve ne için kullanılır?

OLLAFAX 28 tabletlik blister strip ambalajlarda kullanıma sunulmuş olup bir kutusunda her biri 7 film tablet ihtiva eden 4 adet blister strip mevcuttur. OLLAFAX film tabletler yuvarlak ve beyaz renktedir.
OLLAFAX antipsikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir.
OLLAFAX, gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inamşlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi semptomlann eşlik ettiği bir hastalığın tedavisinde kullamlır. Aynca bu hastalığı yaşayan hastalar kendilerini depresif, endişeli veya gergin hissedebilirler.
OLLAFAX, coşkulu ve fazlasıyla eneıjik hissetme, normalden çok daha az uykuya ihtiyaç duyma, birbiririi kovalayan fıkirief öne sürereY çök hızlı konuşma ve bazen aşın sinirlilik gibi semptomların eşlik ettiği bir durumu tedavi etmek için kullanılır. Aynca bu durumla birlikte olabilen duygudurum iniş (deprese) ve çıkışlannı engelleyen bir duygudurum dengeleyicidir.
OLLAFAX benzer durumlann tedavisi için 13-17 yaş arasındaki ergen hastalarda da kullamlabilir.

2. OLLAFAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler OLLAFAX'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer, olanzapine veya OLLAFAX'ın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aleıjikseniz (aşın duyarhhğımz varsa). Aleıjik reaksiyon döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı şeklinde tamnabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.
• Eğer, daha önceden dar açılı glokom gibi tamsı konulmuş göz problemleriniz varsa.

OLLAFAX'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Bu tip ilaçlar, başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer OLLAFAX verildikten sonra bunlan yaşarsanız, doktorunuza bildiriniz.
• Bu tip ilaçlar, çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.
• Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, OLLAFAX'nm demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda
kullammı tavsiye edilmez.
Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:
Diyabet (şeker hastalığı)
Kalp hastalığı
Karaciğer veya böbrek hastalığı Parkinson hastalığı Epilepsi (sara hastalığı)
Prostat sorunlan
Barsak tıkanması (paralitik ileus)
Kan hastalıklan
inme veya “minör” inme (inmenin geçici belirtileri)
l;--

Eğer demansınız (bunama) vaırsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya “minör” inme yaşayıp yaşamadığınızı doktorunuza söylemelidir.
Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklar

OLLAFAX, 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

OLLAFAX'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

OLLAFAX ve aFkolün birlikte alınması uyku haİine neden olabileceğinden, OLLAFAX ile birlikte hiç alkol alınmamalıdır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuza danışmadan OLLAFAX'ı hamilelik sırasmda kullanmamalısmız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


OLLAFAX az miktarda anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

OLLAFAX'ın uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza damşmız.

OLLAFAX'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

OLLAFAX, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
OLLAFAX tabletleri lesitin(soya) içermektedirler.Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tibbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

OLLAFAX'ı kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçları alınız. OLLAFAX'm huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir.
OLLAFAX dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir) kullamyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
Parkinson hastalığı için ilaç alıyorsamz doktorunuza özellikle söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. OLLAFAX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

OLLAFAX'ı her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.
Doktorunuz kaç tane OLLAFAX tablet kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. OLLAFAX'nın günlük dozu 5 ila 20 mg arasındadır.
Belirtilerinizin tekrar görülmesi durumunda doktorunuza danışınız ancak doktorunuz söylemedikçe OLLAFAX kullanmayı bırakmayınız.
13-17 yaş arası ergenlerde tavsiye edilen başlangıç dozu 2,5-5 mg 'dır. Uygun tedavi dozuna hekiminiz karar verecektir.
OLLAFAX tableti doktorunuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez alınız. Tabletlerinizi hergün aynı zamanda alınız. Tableti yemekler ile birlikte ya da tek başına almanız fark etmemektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

OLLAFAX film tabletler ağız yoluyla alınır. OLLAFAX tabletleri bütün olarak su ile yutmaksınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

OLLAFAX 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşla ilgili bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer OLLAFAX'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla OLLAFAX kullandıysanız

Kullanmaları gerekenden daha fazla OLLAFAX kullanan hastalar aşağıdaki belirtileri yaşayabilirler: Kalbin hızlı atması, saldırganlık, konuşma bozukluğu, özellikle yüz ve dilde anormal hareketler ve bilinç seviyesinde azalma. Diğer belirtiler akut konfüzyon (ani zihin karışıklığı), epilepsi (sara) nöbetleri, koma, “ateş, hızlı soluma, terleme, kas sertliği ve sersemlik hissi ya da uyku hali”nin kombinasyonu, solunum hızının azalması, yüksek tansiyon ya da düşük tansiyon, kalpte ritim bozukluğu. Hemen doktorunuza veya hastaneye başvurunuz ve doktora kullandığınız tabletlerin ambalajını gösteriniz.
OLLAFAX'dan kullanmamz gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OLLAFAX'ı kullanmayı unutursanız

Tabletinizi hatırladığınız anda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


OLLAFAX ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece OLLAFAX almaya devam etmeniz önemlidir.
OLLAFAX'ı aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyanıama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.
Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorulannız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, OLLAFAX'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa OLLAFAX'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyon (öm. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)
• Kalpte ritim bozukluğu
• Koma veya ketoasidoz (kan ve idrardaki ketonlar) ile bağlantılı şeker hastalığı veya şeker hastalığımn kötüleşmesi
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OLLAFAX'a karşı ciddi aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Tedavinin erken döneminde, yatar ya da oturur pozisyondan kalkarken sersemlik hissi ya da bayılma (düşük kalp atım hızı ile)
• Karaciğer hastalığı (cildin ve gözün beyaz kısımlannda sararma ile ortaya çıkar)
• Düşük kalp atım hızı
• Uzamış ve/veya ağniı sertleşme (ereksiyon)
• İdrar yapmada zorluk
• Genellikle nöbet geçmişi olanlarda sara nöbeti (epilepsi)
• Ciddi kann ağnsı, ateş ve bulantıya/kusmaya neden olan pankreas iltihabı
• Vücut ısısında düşüş
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın yan etkiler
• Kilo alımı
• Uyku hali
• Ateş, hızlı soluma, terleme, kaslarda sertlik ve sersemlik hissi ya da uyku hali kombinasyonu
• Kandaki prolaktin (süt salgısını uyaran hormon) düzeylerinde artış
Yaygın yan etkiler
• Bazı kan hücrelerinde ve kandaki yağ miktanndaki değişiklikler
• Kan ve idrarda şeker düzeylerinde artış
• Açlık hissinde artış
• Baş dönmesi
• Huzursuzluk
• Titreme
• Kas sertliği ya da spazm (göz hareketleri dahil)
• Konuşmada problem
• Anormal hareket (özellikle yüz veya dilde)
• Kabızlık
• Ağız kuruluğu
• Deride döküntü
• Güç kaybı
• Aşın yorgunluk
• Ellerde, bileklerde veya ayaklarda şişme ile anlaşılan su tutması
• Erkek ve kadınlarda cinsel istek azalması ya da erkeklerde sertleşme sorunu ile görülen işlev bozukluğu
Yaygın olmayan yan etkiler
• Gün ışığına karşı hassasiyet
• Saç dökülmesi
• İdrar tutamama
• Adet dönemlerinin olmaması ya da azalması
• Anormal anne sütü üretimi ya da anormal büyüme gibi kadın ve erkeklerin göğüslerindeki değşiklikler
• Titreme

( •

Yüzde şişme ile anlaşılan su tutması
Seyrek yan etkiler
• Venöz tromboembolik olay (VTO) riski
• Titreme ve ateş
• Sersemlik hissi
Diğer yan etkiler (görülme sıklıklan eldeki verilerden tahmin edilemiyor)
• Gözün dairesel hareketine sebep olan göz kası spazmlan
• Açıklanamayan ani ölüm
• Bacaklardaki toplar damar tıkanıklığı (derin ven trombozu) veya akciğer embolisi (belirli bir nedeni olmadan ansızın soluksuz kalma hissi, soluk alırken göğüste ağn, baygınlık hissi, öksürükle kanlı balgam çıkartma, nabızda hızlanma gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir)
• Açıklanamayan sızı ve ağnlar ile kendini gösteren kas hastalığı
Bunlar OLLAFAX'ın hafif yan etkileridir.
Olanzapin kullanırken bunaması (demans) olan yaşlı hastalar inme, zatüree, idrar kaçırma, düşmeler, aşın yorgunluk, var olmayan şeyleri görme (halüsinasyonlar), vücut ısısında artış, ciltte kızarıklık ve yürümede zorluktan şikayet etmektedirler. Bu özel gruptaki hastalarda bazı ölüm vakalan da bildirilmiştir.
Antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilen bunamaya (demansa) bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda ölüm riski yüksektir.
Parkinson hastalığı olan hastalarda OLLAFAX belirtileri kötüleştirebilir.
Bu tipte ilaçlan uzun bir süre boyunca alan kadınlarda seyrek olarak süt gelmeye başlamış, adet dönemi atlamış ve düzensiz adet dönemleri olmuştur. Bu kalıcı olursa hemen doktorunuza söyleyiniz. Gebeliğin son döneminde (son 3 aylık dönem) OLLAFAX kullanan kadınların bebeklerinde titreme, uyku hali ve
sersemlik hissi çok seyrek olarak görülebilir.
13-17 yaş arasında görülebilen yan etkiler:
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktonmuza söyleyiniz:
Çok yaygın yan etkiler:
• Uyku hali
• Kilo artışı,
• Baş ağnsı,
• İştah artışı,
• Baş dönmesi,
• Kann ağnsı,
• Kol ve bacaklarda ağn,
• Halsizlik,
• Ağız kuruluğu
Yaygın yan etkiler:
• Kabızlık,
• Burun-boğaz iltihabı
• İshal,
• Huzursuzluk,
• Kanda karaciğer enzimlerinde (ALT, AST) 5Öikselme,
• Hazımsızlık,
• Burun kanaması,
• Solunum yolu enfeksiyonu,
• Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı
• Eklemlerde ağrı
• Kas-iskelet sertliği

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. OLLAFAX'ın saklanması

OLLAFAX'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 "C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Lütfen kalan ilaçlannızı eczacınıza geri götürünüz. İlaçlar evsel atıklar ile birlikte veya atık su yoluyla atılmamalıdır. İhtiyacınız olmayan ilaçlan nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu tedbirler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OLLAFAX'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi

: Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Aydınevler Mah. Sanayi Cad. 26 34854 Küçükyalı-İstanbul

Üretim yeri

: Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No:219 34510 Esenyurt - İstanbul
Bu kullanma talimatı.............tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Ollafax 10mg Film Tablet

Etken Maddesi: Olanzapin

Atc Kodu: N05AH03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ollafax 10mg Film Tablet-KT
 • Ollafax 10mg Film Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Ollafax 10 Mg 28 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.