Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aceper Plus 4mg/1.25mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » ACE İnhibitörleri Kombinasyonları » ACE İnhibitörleri ve Diüretik » Perindopril ve İndapamid

KULLANMA TALİMATI

ACEPER PLUS 4 mg/L25 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

• Etkin madde:

Her bir tablet 4 mg Perindopril Tert Butilamin tuzu ve 1.25 mg İndapamid içermektedir.

• Yardımcı maddeler:

Susuz laktoz, mısır nişastası, mikrokristalin selüloz PH102, talk, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


1. A ÇEPER PL US nedir ve ne için kullanılır?


2. ACEPER PLUS*ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ACEPER PLUS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. A ÇEPER PL US Un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ACEPER PLUS nedir ve ne için kullanılır?

• ACEPER PLUS, 4 mg Perindopril Tert-butilamin ve 1.25 mg İndapamid etkin maddelerini içeren bir kombinasyondur.
• Antihipertansif grubuna aittir.
• Perindopril, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ADE) adı verilen ilaçlar sımfmdandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.
• İndapamid bir diüretiktir. Diüretikler böbreklerde üretilen idrar miktarını artmr. Yine de
indapamid üretilen idrar miktannı çok az artırdığı için diğer diüretiklerden farklıdır.
Her iki etkin madde de kan basıncını azaltmaktadır ve kan basıncınızı kontrol etmek için
birlikte çalışmaktadır.
• ACEPER PLUS, 30 tabletlik blister ambalajlarda takdim edilir.
• ACEPER PLUS esansiyel hipertansiyonun tedavisinde kullanılmaktadır.

2. ACEPER PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACEPER PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Etkin maddeler perindopril ve indapamide veya ACEPER PLUS'm içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (aleijik),
• Daha önce herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasında solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü gibi semptomlar görüldüyse veya başka nedenlerde ailenizde bu tür semptomlar görüldüyse (anjiyoödem adı verilir),
• Ciddi karaciğer yetmezliği veya karaciğer ensefalopatisi (karaciğer yetmezliğine bağlı
olarak beyin fonksiyonlanndaki bozulma),
• Böbrek yetmezliği varsa ve diyalize giriyorsanız,
• Kanda potasyum seviyeleri düşük veya yüksek ise,
• Tedavi edilmemiş dekompanse kalp yetmezliği (ciddi su tutulması, nefes almada
zorlanma),
• Hamile iseniz (3 aylık ve sonrası) veya hamilelik planlıyorsanız (bkz. “Hamilelik”-“Emzirme”),
• Emziriyorsanız.
ACEPER PLUS çocuklarda kullanılmaz.

ACEPER PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Aortik stenoz (kalpten gelen ana damarda daralma) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kası rahatsızlığı) veya böbrek arterinde stenoz (böbreğe kan taşıyan damarda daralma) varsa,
• Diğer kalp ve böbrek rahatsızlıklanndan şikayetçiyseniz,
• Karaciğer rahatsızlığınız varsa,
• Yaygın lupus eritematöz (nedeni bilinmeyen değişik bulgularla ortaya çıkan enflamatuvar doku hastalığı) veya skleroderma gibi kollajen doku hastalıklanndan şikayetçiyseniz,
• Ateroskleroz (damar sertleşmesi) varsa.
• Hiperparatiroidizm (tiroid bezlerinin aşın çalışması) varsa,
• Gut hastası iseniz,
• Şeker hastası iseniz,
• Tuz yasaklayan bir diyet uyguluyor ya da tuz yerine geçen potasyum içeren maddeler kullanıyorsanız,
• Lityum veya potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren) kullanıyorsanız (ACEPER PLUS ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır - Bakınız “diğer ilaçların kullanımı”)
ACEPER PLUS kullanırken aşağıdaki durumlardan da doktorunuzu haberdar etmelisiniz: Eğer;
• Anestezi uygulanacak ve/veya ameliyat olacaksanız,
• Yakın zamanda ishal ve kusma şikayetiniz olduysa,
• LDL aferezi olacaksanız (bir makine yardımıyla vücudundaki kolesterolün atılması),
• Balansı veya eşekarısı sokmalarına karşı aleıji için desensitizasyon tedavisi görecekseniz,
• İyot içeren kontrast madde (mide, böbrek gibi organlann röntgen cihazında görünmesini sağlayan madde) enjeksiyonu gereken bir tıbbi teste tabi tutulacaksanız.
ACEPER PLUS doping testlerinde görülen aktif madde (indapamid) içermektedir. Atletler ve sporcular dikkatli olmalıdır.
“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

ACEPER PLUS'ın yiyecek ve içecekle kullanılması

Dozlar yemekten önce alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ACEPER PLUS ile tedavi görürken hamile kalırsanız (veya hamilelik planlıyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz hamile kalmadan önce veya hamile kaldığınızı öğrendiğiniz anda COVERSYL PLUS kullanmayı kesmenizi ve başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir. Hamileliğin ilk üç ayında COVERSYL PLUS kullanımı önerilmemektedir. Hamileliğin 3. ayından sonra bebeğinize ciddi zarar verebileceğinden COVERSYL PLUS hamileliğin ilk 3 ayından sonraki dönemlerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ACEPER PLUS emzirirken kullanılmaz.

Araç ve makine kullanımı

ACEPER PLUS'm uyanıklığı bozucu etkisi yoktur, ancak bazı hastalarda, özellikle tedavinin başlangıcında veya başka bir antihipertansif ilaçla birlikte kullammında düşük kan basıncına bağlı olarak bireysel reaksiyonlar görülebilir. Bunun sonucu olarak da araç veya makine kullanma yetisi bozulabilir.

ACEPER PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ACEPER PLUS, 59.499 mg laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar ACEPER PLUS ile tedaviyi etkileyebilir.
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini ACEPER PLUS ile birlikte KULLANMAYINIZ:
Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)
Potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren), potasyum tuzlan Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:
Yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde)
Allopurinol (gut tedavisinde)
Terfenadin ve astemizol (kuru ateş ve aleıjilerin tedavisi için antihistaminler)
İleri seviyede astım ve romatizmal artrit tedavisi gibi çeşitli durumlarda kullanılan kortikosteroidler
Otoimmün bozuklukların tedavisinde veya organ nakli ameliyatlanndan sonra organ reddedilmeyi önlemek amacıyla kullanılan immünosüpresanlar (örn. siklosporin)
Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar Enjeksiyon yoluyla eritromisin (antibiyotik)
Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde)
Pentamidin (pnömoni tedavisinde)
• Enjeksiyon yoluyla altın (Çok sayıda eklemde romatizma benzeri ağn (poliartrit rumatoid) tedavisinde
Vinkamin (yaşlılarda zihinsel işlevlerle ilgili semptomatik bozukluklann tedavisinde) Bepridil (angina pektoris tedavisinde)
Kalp ritmi problemleri için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol)
Digoksin veya diğer kalp glikozidleri (kalp problemlerinin tedavisinde)
Baklofen (multiple skleroz -MS- gibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığımn tedavisinde)
İnsülin, metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar Kalsiyum (tuzlan)
Uyancı (stimülan) laksatifler (örn. serma)
Steroid yapısında olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen), yüksek doz salisilatlar (örn. aspirin)
Enjeksiyon yoluyla amfoterisin B (ileri derecede mantar hastalığının tedavisinde) Depresyon, anksiyete, şizofren gibi zihinsel hastalıklann tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler.,.)
• Tetrakozaktid (Crohn hastalığının tedavisinde)
Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ACEPER PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• ACEPER PLUS için önerilen günlük doz bir film kaplı tablettir. İlacınızı her gün aynı
zamanda, tercihen sabahlan yemekten önce almanız önerilir.
• Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir. Her zaman
doktorunuzun tavsiyelerine uyımuz.
• Önerilen dozu aşmayınız

Uygulama yolu ve metodu:

• ACEPER PLUS sadece ağızdan kullanım içindir.
• Tabletleri aç kamına yeterli miktarda su ile yutımuz. Tabletleri çiğnemeyiniz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanımı:

ACEPER PLUS çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler tarafından kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

65 yaş ve üzeri yaşlılarda tedaviye kan basıncı ve böbrek fonksiyonlarımn kontrol edilmesinden sonra başlanır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz dozu değiştirebilir.

Eğer ACEPER PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ACEPER PLUS kullandıysanız

ACEPER PLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşın doz alımında en çok karşılaşılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzamp bacakları yukan kaldırmak iyi gelecektir.

ACEPER PLUS'ı kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alımz.
Eğer, unuttuğunuzu fark ettiğinizde sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ACEPER PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Yüksek kan basıncının tedavisi ömür boyu olduğu için bu ilacı kesmeden önce doktorunuza danışmahsmız.
Bu ürün ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktor veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ACEPER PLUS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ACEPER PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüzün, dudakların, ağzın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şişmelerinde,
• Aşın baş dönmesi veya baygınlık,
• Hızlı veya düzensiz kalp atışı.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastamn en az 1 'inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastamn birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastamn birinden az, fakat 1000 hastamn birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Yaygın; Baş ağnsı, baş dönmesi, vertigo (kişinin kendisinin veya çevresinin dönüyormuş gibi hissetmesi), iğnelenme, görme bozukluklan, tinnitus (kulakta çınlama), düşük kan basıncına (hipotansiyon) bağlı baş dönmesi, öksürük, nefes darlığı, mide-bağırsak rahatsızlıklan (bulantı, mide ağnsı, anoreksi, kusma, karın ağnsı, tat alma sorunlan, ağız kuruluğu, sindirim güçlüğü veya hazımsızlık, ishal, kabızlık), aleıjik reaksiyonlar, kaşıntı, deri döküntüsü gibi aleıjik reaksiyonlar, kramplar, yorgunluk hissi.
Yaygın olmayan: Değişken ruh hali, uyku sorunlan, bronkospazm (göğüste sıkışma, hınitı ve nefes darlığı), anjiyoödem (hınitı, yüzde veya dilde şişme), ürtiker (kurdeşen), purpura (deride kırmızı küçük noktalar), böbrek rahatsızlıklan, cinsel iktidarsızlık, terleme.
Seyrek: Zihin kanşıklığı, kardiyovasküler rahatsızlıklar (düzensiz kalp atımı, angina, kalp krizi), eozinofılik pnomoni (çok nadir görülen bir tur zatürree), rinit (burun tıkanıklığı veya burun akıntısı), ciddi deri hastalıklan, örneğin kırmızı ve pembe halkalardan oluşan döküntü, bazen dudaklarda su kabarcığı ve yara seklinde görülen hebra hastalığı (eriterm multiform), sistemik lupus eritematoz hastalığımz varsa daha kötüleşebilir (nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan enflamatuvar doku hastalığı).
Güneş veya yapay ultraviyole ışmlanna maruz kalındığında fotosensitivite reaksiyonlan (derinin görünümünde değişiklik) bildirilmiştir.
Kan, böbrek, pankreas veya karaciğer rahatsızlıklan (laboratuvar parametrelerinde (kan testleri) değişmeler görülebilir. Bu durumda doktorunuz kan testleri yapılmasını isteyebilir).
Karaciğer yetmezliği varsa hepatik ensefalopati başlangıcı görülebilir (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlanndaki bozulma).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ACEPER PLUS'ın saklanması

ACEPER PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayımz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACEPER PLUS'ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi: GENERİCA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. 48/4 34349-Esentepe-İSTANBUL Tel: O 212 376 65 00 Faks: O 212 213 53 24

Üretim yeri:

Ali Raif İlaç San. A.Ş. (ARİS)
İkitelli/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 05.05.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Aceper Plus 4mg/1.25mg Tablet

Etken Maddesi: Perindopril tert-butilamin

Atc Kodu: C09BA04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Aceper Plus 4mg/1.25mg Tablet KT
 • Aceper Plus 4mg/1.25mg Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.