Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Bactroban %2 Pomad Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Antibiyotik ve Kemoterapötik İlaçlar » Vücut Yüzeyine Uygulanan Antibiyotikler » Diğer Antibiyotikler » Mupirosin

KULLANMA TALİMATI

BACTROBAN^** % 2 Pomad Haricen kuüaııılır.

•

Etkin madde:

% 2 a/a mupirosin içerir.
•

Yardımcı maddeler:

Polietilen glikol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dUckatUce okuyunuz, çünkü sizin içim önemli bilgiler içermektedir.

o

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


o

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


o

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


o

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı


kullandığınızı söyleyiniz.


o

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


1. BACTROBANnedir ve ne için kullandır?


2. BACTROBAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BACTROBAN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. BACTROBAN'm saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

L BACTROBAN nedir ve ne için kullanılır?

BACTROBAN, beyaz renkli bir pomaddır, aktif madde olarak % 2 a/a oranında mupirosin içeren 15 ve 30 g'lık tüpler halinde bıılunmaktadır. BACTROBAN aynı zamanda aktif olmayan polietilen glikol içerir.
BACTROBAN sadece cilt üzerinde kullamlan bir antibiyotiktir ve bakteriyel cilt enfeksiyonlannm tedavisi için kullanılır.

2. BACTROBAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler BACTROBAN'! aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• BACTROBAN'ı kullanırken bir alegik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağn veya şişme) ilacı loıllanmayı kesiniz ve doktorunuza söyleyiniz.
• Mupirosin veya polietilen glikole karşı aleıjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

BACTROBAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer daha önceden BACTROBAN'm içindeki maddelerden herhangi birini içeren başka bir pomada karşı aleıjik reaksiyon (döküntü gibi) gösterdiyseniz, BACTROBAN kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.
• Polietilen glikol içeren diğer pomadlarda olduğu gibi BACTROBAN'ı da, özellikle bir böbrek hastalığımz varsa, hasarlı veya çatlamış geniş alanlara uygtüamayımz.
BACTROBAN'ı göz veya burun mukozasına temas ettirmeyiniz. Eğer kazara gözünüze kaçtıysa, gözünüzü bol suyla iyice yıkayzmz.
Eğer pomad herhangi bir rahatsızlık hissine yol açarsa, kullanmayı kesiniz, etkilenen alanı suyla iyice yıkaymız ve doktorunuzla görüşünüz. Doktorunuza pomadın tüpünü gösteriniz.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşmız.

BACTROBAN'm ytyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsamz doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size söylemedikçe hamileyken BACTROBAN'ı kullanmayımz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğuntfzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. BACTROBAN'ı meme başına sürüyorsamz, bebeğinizi emzirmeden önce tam olarak temizleyiniz.

Araç ve makine kullanmaı

Bu ilaç araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

BACTROBAN'm içeriğinde bulunan bazı yardmıcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

BACTROBAN polietilen glikol içermektedir. Bu nedenle orta şiddette veya ağır böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza söyleyiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BACTROBAN diğer krem veya merhemlerle kanştınlmamalıdır. Bunlar BACTROBAN'ın işleyişini engelleyebilirler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. BACTROBAN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

BACTROBAN genellikle 10 gtin boyunca, günde iki ila Üç kez sürülür. Doktorunuz ilacmızı ne sıklıkta sürmeniz gerektiğine karar verecektir.
BACTROBAN

'1

doktorunuzun size tavsiye ettiği süre zarfinca kullamnız. Eğer 7 günde bir iyileşme görmezseniz, doktorunuza danışınız.
Doktorunuz size aksini söylemedikçe 10 günden daha uzun bir süre tedaviye devam etmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Az miktarda BACTROBAN'ı etkilenmiş bölgeye sürünüz. Pomadın sürüldüğü bölge bir örtü ile örtülebilir.
Pomadı kullanmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Değişik yaş gruplan:

• Çocuklarda kullanım:Bkz:

Uygun kullamm ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Yaşlılarda kullanımı:Bkz:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Özel kullanım durumları:

Bkz:

BACTROBAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Eğer BACTROBAhTın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.


Kullanmanız gerekenden daha fazla BACTROBAN kullandıysanız:

Bu ilaçla aşın doz problemleri olası değildir.

BACTROBAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


BACTROBAN'I KULLANMAYı UNUTURSANıZ

Eğer ilacmızı süımeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz sürünüz. Daha sonra önceki gibi uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


BACTROBAN ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza damşmadan ilacımzı kullanmayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BACTROBAN m içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.
Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:
Çok yaygm: 10 kişide Tden fazla
Yaygın: 10 kişide 1 'den az, 100 kişide 1 'den fazla
Yaygm olmayan; 100 kişide l'den az, 1,000 kişide l'den fazla
Seyrek: 1,000 kişide l'den az, 10,000 kişide l'den fazla
Çok seyrek: 10,000 kişide l'den az
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor
Yaygm görülen yan etkiler:
- Uygulama yerinde bölgesel yanma
Yaygm olmayan yan etkiler:
Kaşıntı, eritem, uygulama yerinde bölgesel batma ve kuruma. Pomad bazına veya mupirosine karşı deri hassasiyeti reaksiyonları
Çok seyrek görülen yan etkiler:
Sistemik alegik reaksiyonlar
BACTROBAN ile oluşan yan etkiler genellikle hafiftir. Çok az kişide bazı istenmeyen etkiler görülmüştür. Bımlar; kaşıntı, yanma hissi, kızanklık, batma, karmcalanmadır (pomadın sürüldüğü bölgede görülen). Aleıjik cevaplar (döküntü, bölgesel ağn veya şişme) seyrek olarak rapor edilmiştir.
Eğer bu yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz veya BACTROBAN kullanırken başka problemlerle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. BACTROBAN'ın Saklanması

BACTROBAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25'^C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyie uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BACTROBAN'ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


GlaxoSmithKline İlaçlan San. ve Tie. A.Ş.
1. Levent Plaza Büy^dere Cad. No; 173 B Blok 34394 1.Levent / İSTANBUL

Üretici:

Abdi İbrahim İlaçlan San. ve Tie. A.Ş., İstanbul

Bu kullanma talimatı......tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Bactroban %2 Pomad

Etken Maddesi: Mupirosin

Atc Kodu: D06AX09

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Bactroban %2 Pomad-KT
 • Bactroban %2 Pomad-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Bactroban %2 15 Gr Pomad
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.