Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nitroderm TTS 10 Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Kalp İlaçları » Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler » Organik Nitratlar » Gliseril Trinitrat

KULLANMA TALİMATI

NİTRODERM TTS 10

Deri üzerine yapıştırılarak kullanılır.

•Etkin madde:

Her bir 20 cm ^ ciltten geçişli bant 50 mg nitrogliserin içerir.

•Yardımcı maddeler:

Silikon yağı 360, aerosil 200, etilenvinilasetat kopolimeri, medikal yapıştırıcı CH 15, polietilen tereftalat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1.NİTRODERM TTS nedir ve ne için kullanılır?


2.NİTRODERM TTS yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NİTRODERM TTS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.NİTRODERM TTS^nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. NİTRODERM TTS nedir ve ne için kullanılır ?

NİTRODERM TTS, her bir 20 cm^ deriden geçişli bant 50 mg nitrogliserin içerir.
Ürün adında kullanılan rakam (TTS 10), sistemden 24 saat içerisinde salıverilen nitrogliserinin gerçek miktanm (mg olarak) göstermektedir.
NİTRODERM TTS; 5 ve 30 saşe içeren kutularda takdim edilmektedir.
NİTRODERM TTS kan damarlarını genişleten, nitratlar olarak adlandınlan bir ilaç grubuna dahildir.
Bu ilaç kalbi besleyen damarlann daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağnsı (anjina) ataklanm önlemek ya da sıklıklannı azaltmak için kullanılır. NİTRODERM TTS kan damarlarım genişletmek ve böylelikle de kalbin fonksiyonlannı yerine getirmesini kolaylaştırmak suretiyle etkili olur. Aynca, doktorunuzun karanna bağlı olarak diğer durumlar için de kullanılabilir.
Eğer kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağnsı (anjina) atağı zaten başlamışsa, NİTRODERM TTS flasterin yerine hızlı etkili bir nitrat kullanmalısınız.

2. NİTRODERM TTS'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Doktorunuzun talimatlarına dikkatlice uyunuz. Bunlar bu kullanma talimatında yer alan genel bilgilerden farklı olabilir.

NİTRODERM TTS'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Nitrogliserine ya da NİTRODERM TTS'nin içerdiği yardımcı maddelere veya nitratlara ya da nitritlere karşı aleıjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa,
• Şok durumlarında olduğu gibi, çok düşük bir kan basıncı ile birlikte kan dolaşımınızda bozulma varsa,
• Artmış bir kafatası içi basıncınız (doktorunuzun bileceği ve size bildireceği bir durum) varsa,
• Kalp kapakçığı hastalığınız ya da iltihaplı kalp hastalığınız varsa,
• Erkeklerde sertleşme bozukluğu tedavisi için, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri olarak adlandmlan gruba dahil bir ilaç [örneğin, tadalafıl, vardenafıl veya sildenafil içeren] kullanıyorsanız.
Bu durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, NİTRODERM TTS kulleınmadan önce bunu doktorunuza bildiriniz.

NİTRODERM TTS'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Aneminiz (kansızlığınız) varsa,
• Bir akciğer hastalığınız varsa,
• Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağnsı (anjina) dışında bir kalp hastalığımz ya da kan damarı bozukluğunuz varsa,
• Yakın bir zamanda kalp krizi, inme geçirdiyseniz ya da başınızdan yaralandıysanız.
® Herhangi bir cerrahi müdahaleden, hastane kabulünden, acil servise başvurudan ya da görüntüleme işleminden önce, ilgili doktor ve hemşirelere üzerinizde alüminyum bir tabaka içeren NİTRODERM TTS flaster olduğunu söyleyiniz.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NİTRODERM TTS'nin yiyecek ve içecek ile kullanımı

Kan basmcımzı normalden daha fazla düşürebileceğinden, NİTRODERM TTS kullandığınız süre boyunca alkol almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NİTRODERM TTS'nin hamile kadınlarda kullanımına ilişkin az miktarda deneyim mevcuttur. Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz hamilelik döneminde NİTRODERM TTS kullanmanın potansiyel risklerini sizinle tartışacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Nitrogliserinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz. Emzirmeye ya da ilaç tedavisine ara verme ya da devam etme kararım doktorunuz verecektir.

Araç ve makine kullanımı

NİTRODERM TTS özellikle tedavinin başlangıcında baş dönmesine ve ortostatik hipotansiyona (yatar veya oturur durumdan ayağa kalkma halinde baş dönmesine) yol açabilir. Bu nedenle araç ya da makine kullamrken ya da tetikte olmamz gereken diğer aktivitelerde bulunurken dikkatli olunuz.

NİTRODERM TTS'nIn içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

NİTRODERM TTS'nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığımz yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsamz, dozun değiştirilmesi ya da bazı durumlarda, ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullamyorsanız, doktorunuzun bunu bilmesi özellikle önemlidir:
• Yüksek kan basıncım düşürmek için kullanılan ilaçlar,
• Diğer nitratlar ya da hidralazin gibi kan damarlarını genişleten ilaçlar,
• Depresyon ya da duygu-durum bozukluklarını tedavi etmek için kulleınılan ilaçlar,
• Zihinsel hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (majör trankilizanlar),
• Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar (dihidroergotamin),
• Erkeklerde sertleşme bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (Sildenafil de dahil olmak üzere, fosfodiesteraz tip 5 olarak adlandırılan bir enzimin inhibitörleri).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. NİTRODERM TTS nasıl kullandır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Ne tür bir flaster kullanmanız gerektiğine ve ihtiyaçlanmza göre kaç tane flaster uygulamanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir (NİTRODERM TTS 5 ya da 10

).

• Doktorunuz size flasterinizi ne zaman ve ne sıklıkta değiştireceğinizi de söyleyecektir. Doktorunuzun talimatlanm dikkatlice uygulayınız. Önerilen dozu aşmayımz.
• Genelde, tedaviye en küçük flaster boyutu (NİTRODERM TTS 5) ile başlanır ve doz kademeli olarak artınlır.
• Çoğu hastada, bir adet NİTRODERM TTS 10 flaster yeterlidir.
• Bir kerede iki adet NİTRODERM TTS 10 flasterden fazla kullanmayımz.
• Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.
• Normal olarak, genellikle sabahlan günde bir kere yeni bir flaster takmalısımz.
• Doktorunuz size her 24 saatte bir, genellikle geceleri olmak üzere, flasteri 8-12 saat boyunca takmamanızı söyleyebilir,

(flastersiz dönem

olarak isimlendirilir).
• Eğer ilacınızın etkili olmadığım düşünüyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz.

Uygulama yolu ve metodu: Flasteri nereye uygulamalısınız ?

Gövdenizde ya da üst kolunuzdaki deride herhangi bir alan seçiniz. Seçtiğiniz bölgedeki deride iltihap, çatlak ya da tahriş olmamalıdır. Plasterin yapışmasına yardımcı olmak için, deri temiz, tüysüz, kuru olmalı ve üzerinde herhangi bir losyon, yağ ya da toz olmamalıdır. Flasteri her gün farklı bir deri bölgesine uygulayınız. Aynı alana uygulama yapmadan önce birkaç gün bekleyiniz.

Tek dozluk paketlerin açılması

Her bir NİTRODERM TTS fllaster ayrı bir zarfta ambalajlanmıştır. Yapışkan yüzey beyaz plastik bir koruyucu destekle kaplıdır.
Paketleri işaretli yerlerinden yırtarak açımz. Flasteri zarftan çıkannız. Şerit yukan doğru ve beyaz koruyucu destek size doğru olacak şekilde flasteri dikkatlice zarfın içinden çıkarınız.

Desteğin çıkarılması

Şeridi başparmağınızla sıkıca öne doğru kıvınnız. Şeritten başlayarak beyaz koruyucu desteği sıyınmz. Plasterin yapışkan yüzeyine dokunmayınız.

Flasterin uygulanması

Plasterin yapışkan tarafını avuç içinizle seçtiğiniz deri bölgesine (örneğin; gövdenizde ya da üst kolunuzda) sıkıca bastırınız. Flasteri yaklaşık 10-20 saniye burada tutunuz. Flasterin, özellikle kenarlarının iyice yapıştığından emin olunuz. Derinize yapıştıktan sonra, flasteri çekerek test etmeyiniz.

Flaster ne zaman ve nasıl çıkarılmalıdır ?

Plasteri, doktorunuzun belirttiği süre boyunca derinizde bırakınız. Plasteri çıkarmak için derinizden sıyınnız ve çıkardıktan sonra yapışkan taraflannı birbirine bastırarak flasteri ikiye kıvınmz. Flasteri hiçbir zaman kesmeyiniz ya da yırtmayınız. Çocukların erişemeyeceği bir yerde olmasım temin ederek, eski flasteri atınız. Deride kalan yapışkan alkolle çıkanlabilir. Derinizin farklı bir bölgesine yeni bir flaster yapıştınmz.

Plasterin ıslanması bir sorun teşkil eder mi?

Hayır. Eğer doğru şekilde uygulanmışsa, banyo yapmak, yüzmek, duş almak ya da egzersiz yapmak normalde flasteri etkilemeyecektir.

Flaster yerinden çıkarsa ne yapmalısınız ?

Plasterin yerinden çıkması olası değildir, fakat çıktığı takdirde, bu flasteri çıkarınız ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir flaster takınız. Bir sonraki flasteri normal zamanında uygulayımz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ve ergenlik çağında kullanım:

NİTRODERM TTS flasterlerinin çocuklarda kullanılması uygun değildir.

Yaşlılarda kullanım (65 yaş ve üzeri):

Yaşlı hastalar (65 yaş ve üzeri) nitratlann etkilerine karşı daha hassas olabilir. Doktorunuz size bu konuda önerilerde bulunacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz size NİTRODERM TTS'yi nasıl kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

Eğer NİTRODERM TTS'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla NİTRODERM TTS kullandıysanız:

NİTRODERM TTS'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Kazayla doktorunuzun size söylediğinden daha fazla flaster kullandıysanız, derhal doktorunuzla konuşunuz. Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir.

NİTRODERM TTS kullanmayı unutursanız:

Eğer bir NİTRODERM TTS'yi doğru zamanda değiştirmeyi unutursanız, endişelenmeyiniz. Hatırladığımzda hemen değiştiriniz ve reçete edilmiş flastersiz dönemi aklınızda bulundurun. Bir sonraki flasteri doğru zamanda uygulayımz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


NİTRODERM TTS ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

Düzenli olarak birkaç haftadır ya da daha uzun bir süredir NİTRODERM TTS kullanmaktaysanız, flasteri kullanmayı aniden bırakmayınız. Plaster uygulamasının aniden kesilmesi kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağnsı (anjina) ataklanna neden olabilir. Tedaviyi bırakmanın en iyi yolunu doktor size söyleyecektir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, NİTRODERM TTS'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdaki yan etkiler tedavi sırasında ortaya çıkabilir ve yok olabilir. Genellikle, bu etkiler tıbbi tedavi gerektirmez, fakat bunlardan herhangi biri birkaç günden fazla bir süre devam ettiği ya da şiddetli olduğu takdirde, doktorunuza danışınız.

Çok yaygın görülen yan etkiler:

Her 100 hastanın 10'unu ya da daha fazlasını etkileyen.


•

Bulantı
• Kusma

Yaygın görülen yan etkiler:

Her 100 hastanın 1 ila lO'unu etkileyen.


•

Hafif bir ağrı kesici ile tedavi gerektirebilecek baş ağrısı

Yaygın olarak görülmeyen yan etkiler:

Her 100 hastanın 1 'inden daha azmi etkileyen.


•

Deride tahriş: Plasterin altındaki deri hafifçe kızarabilir ya da kaşınabilir. Bu durum flaster çıkarıldıktan sonra bir gün içerisinde ortadan kalkacaktır.
• Deri alerjileri: Plasterin altındaki deri çok kızarabilir, şişebilir ya da su toplayabilir. Geniş bir deri alanını kaplayan, genele yayılmış bir döküntü gelişirse, bunu doktorunuza bildiriniz.

Seyrek görülen yan etkiler:

Her 10.000 hastanın l ila 10'unu etkileyen.


• Yüzde kızarıklık; yatma ya da oturma pozisyonundayken aniden ayağa kalkınca hissedilen, kan basıncındaki ani düşmeye bağlı baş dönmesi. Ayağa yavaşça kalkmak yardımcı olabilir. Başınız döndüğü takdirde, oturunuz ya da uzanınız.
• Hızlı kalp atışı
• Sersemlik hissi
• Bayılma

Çok seyrek görülen yan etkiler

Her 10.000 hastanın 1 'inden daha azını etkileyen.


• Baş dönmesi

Sıklığı bilinmeyen diğer yan etkiler

Etkilenen hasta sayısı mevcut verilerden hesaplanamaz


•

Çarpıntılar: anormal kalp atım hissi. Bu durum sizi ciddi ölçüde etkiliyorsa doktorunuzu arayınız.
Bu yan etkilerden herhangi biri sizi şiddetH düzeyde etkilerse, doktorunuza bildirin.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. NİTRODERM TTS'nin saklanması

NİTRODERM TTS'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ye ambalajında saklayınız.


NİTRODERM TTS'yi? 25° C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kuilanmız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra NİTRODERM TTS'yi kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NİTRODERM TTS'yi kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Novartis Ürünleri
34912, Kurtköy/İstanbul

Üretim yeri:

Novartis Pharma Stein AG
Schaffhauserstrasse, CH-4332, Stein, İsviçre

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


ın


İlaç Bilgileri

Nitroderm TTS 10

Etken Maddesi: Nitrogliserin

Atc Kodu: C01DA02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Nitroderm TTS 10-KT
 • Nitroderm TTS 10-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.