Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Barca SR 600mg Uzatılmış Salımlı Film Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Asetik Asit Türevi İlaçlar » Etodolak

KULLANMA TALİMATI BARCA SR 600 mg uzatılmış salimli film tablet

Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Her bir film tablette 600 mg etodolak.

•Yardıma maddeler:

Hidroksipropil metil selüloz (E-5), hidroksipropil metil selüloz (4000 SR), laktoz monohidrat, mannitol (E421), povidon (K-30), kolloidal silikon dioksit (200), talk, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz E5-LV, titanyum dioksit (El71), polietilen glikol 8000, FD&C Blue No 2 İndigo carmin (El32).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bil kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


BARCA SR nedir ve niçin kullanılır?


BARCA SR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler BARCA SR nasıl kullanılır?


Olası yan etkiler nelerdir?


BARCA SR Un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1.BARCA SR nedir ve niçin kullanılır?

BARCA SR, etkin madde olarak 600 mg etodolak içeren uzatılmış salimli tablettir. Uzatılmış salimli tablet ağız yolundan alındıktan sonra, vücutta ağır ağır salınarak gün boyu etkisini gösterir. Böylece günde 1 tablet almak yeterli olur. BARCA SR iltihapla oluşan karakterize durumlann tedavisinde kullanılan (steorid içermeyen antiinflamatuvar) ilaç grubundandır. BARCA SR aşağıdaki hastalıklann tedavisinde kullanılır:
• Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit gibi eklem hastalıklannm belirtileri ve bulgulannın tedavisinde
• Akut gut artriti (damla veya zengin hastalığı olarak ta bilinir), akut kas iskelet sistemi ağnian, post-operatif ağn (cerrahi girişimler sonrasındaki ağn) ve dismenore (bayanlarda ağniı adet görme) tedavisinde

2. BARCA SR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler BARCA'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• BARCA SR'm herhangi bir bileşenine karşı alerjiniz varsa,
• Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan damar sorunlan (örn: kalp krizi, inme ) için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunlan yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir BARCA SR alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda baypas kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçirecekseniz,
• Mide ülseriniz varsa ya da geçmişte mide ülseri geçirmiş (diğer steroid içermeyen antiinflamatuvar ilaçlara bağlı olanlar dahil) iseniz.
• Aspirin veya BARCA SR'm dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örn: ibuprofen, selekoksib) karşı daha önce şiddetli aleıjik reaksiyon yaşadıysanız (örn: şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes alma zorluğu, burun boşluğu içindeki dokuda saplı ve iyi huylu büyüme (nazal polip), baş dönmesi),
• Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız,

BARCA SR'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçi iseniz, doktorunuza söyleyiniz. Eğer;
• Sindirim sisteminizde kanama, ülser veya delinme (perforasyon) belirtileri varsa (bu durumda ilacın kullanımını hemen kesiniz),
• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,
• Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız,
• İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı aleijiniz varsa,
• Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya bağırsak sorunlan geçmişiniz varsa,
• Vücutta sıvı birikmesi, lupus adı verilen ve burun/yanaklardaki deri hastalığı, astım, burun boşluğu içindeki dokuda saplı ve iyi huylu büyüme (nazal polip) veya ağızda iltihaplanma varsa,
• Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıklan, kanama veya pıhtılaşma sorunlan, kalp sorunlan (örn; kalp yetmezliği) veya kan damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız,
• Sağlığınız bozuksa, su kaybı (dehidratasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa,
• Astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlannız varsa.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BARCA SR'm yiyecek ve içecek ile kullanılması

BARCA SR'ı alkol ile birlikte almayınız, mide tahrişi (gastrik mukoza irritasyonu) ihtimali artabilir. BARCA SR'ı besinlerie beraber veya besinlerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


BARCA SR fetusa zarar verebilir. Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız ve hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız BARCA SR'ı kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


BARCA SR'ın anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. BARCA SR alırken emzirmeyiniz.

Araç ve makine Icullanımı

BARCA SR baş dönmesi veya sersemlik haline neden olabilir. Alkol veya belli ilaçlarla beraber alındığında bu etkiler daha fazla belirginleşebilir. BARCA SR'a karşı nasıl tepki göstereceğinizi öğrenene kadar araba kullanmayınız veya diğer muhtemel güvensiz işleri yapmayınız.

BARCA SR'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

Laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Mannitol içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.
• Kan pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagül anlar [örnek, varfarin içeren ilaçlar]), aspirin, kortikosteroidler (örnek, prednison içeren ilaçlar), fluoksetin içeren ilaçlar (heparin veya seçici serotonin geri alım (reuptake) inhibitörleri (SSRI'ler) (çünkü mide kanaması riski artabilir).
• Fenilbutazon veya probenesid içeren ilaçlar kullanıldığında BARCA SR'ın yan etki riski artabilir.
• BARCA SR ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir: Siklosporin, digoksin, lityum, metotreksat, kinolonlar (örnek, siprofloksasin içeren ilaçlar) veya sülfonilüreler (ömek, glipizid içeren ilaçlar),
• BARCA SR'la kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar: Anjiotensin-dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (ömek, enalapril içeren ilaçlar) veya diüretikler (ömek, furosemid, hidroklorotiyazid içeren ilaçlar).
• BARCA SR kullanırken doktomnuz söylemediği sürece aspirin almayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. BARCA SR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler için önerilen doz günde 1 tablettir (600 mg).
Doktomnuz hastalığınıza bağlı olarak ilaç dozunu ayarlayacaktır. Gerekli gördüğü dummlarda BARCA SR'ın diğer formlan ile tedaviye devam edilmesini önerebilir. Tavsiye edilen dozdan daha fazla ve daha uzun süre kullanmayın.

Uygulama yolu ve metodu:

BARCA SR tamamen dolu bir bardak su ile birlikte, ağızdan almır. İlacmızı daima doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız. Tabletleri çiğnemeyin veya ağzınızda parçalamayın.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

BARCA SR'ın 18 yaşından küçüklerde kullanılmasının güvenliliği ve etkililiği doğrulanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda genellikle başlangıç dozunun değiştirilmesi gerekmez. Ancak, gençlere göre yaşlı hastalar mide kanaması ve böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olabilecekleri için dikkatli kullanılmalıdır

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Bu gruptaki diğer ilaçlarda olduğu gibi böbrek ya da karaciğer yetmezliğine karşı dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımlarda doz düşük olmalı, böbrek ve karaciğer fonksiyonlan düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

Eğer BARCA SR 'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla BARCA SR kullandıysanız:

BARCA SR 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşın doz kullanım belirtileri idrar çıkışında azalma, baş ağnsı, bulantı, kusma, kann ağnsı, mide barsak sisteminde kanama (koyu renkli veya kanlı dışkı veya kusmuk kanama belirtisi olabilir), seyrek olarak ishal, aşın uyanlabilirlik (eksitasyon), koma, baş dönmesi, sersemlik hali, kulak çınlaması, baygınlık hissi, çok nadiren havale ve nefes alma güçlüğü olabilir.

BARCA SR'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Bir BARCA SR dozu kaçırdıysanız ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, kaçınlan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin. Doktorunuz önermediği sürece günde 1 tabletten fazla almayın.

BARCA SR ile tedavi soniandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

BARCA SR tedavisi sonlandınidığında herhangi bir yoksunluk belirtisi bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BARCA SR'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, BARCA SR'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Şiddetli mide veya sırt ağnsı,
• Ciddi mide ülserleri veya kanaması (Yüksek dozlarda veya uzun süre almak, sigara içmek veya alkol almak bu yan etkilerin oluşum riskini arttınr. İlacı yemekle beraber almak bu etkilerin oluşum riskini azaltmaz.)
• Dışkı renginin siyahlaşması (melena), kan veya kahve tanecikleri gibi kusma (bu belirtiler mide barsak sisteminde bir kanama belirtisi olabilir),
• Olağandışı şekilde kilo alımı veya şişkinlik
• Şiddetli alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü, kurdeşen, kaşınma, nefes zorluğu, göğüs darlığı, ağız, yüz, dudaklar veya dilde şişlik),
• İnme,
• Göğüs ağnsı,
• Hızlı veya düzensiz kalp atışı,
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BARCA SR'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Bayılma,
• Akıl kanşıklığı, akılsal veya davranışsal değişiklikler,
• Depresyon,
• İdrar renginin koyulaşması, miktannda (azalma gibi) değişiklik
• Ateş, üşüme veya uzun süren boğaz ağnsı,
• Kol veya bacaklarda uyuşukluk,
• Tek taraflı güçsüzlük,
• Derinin kırmızı, şiş, kabank hale gelmesi veya soyulması,
• Kulaklarda çınlama,
• Şiddetli baş ağnsı veya baş dönmesi,
• Şiddetli veya uzun süreli kann ağnsı veya mide bulantısı, kusma
• Nefes darlığı,
• Eller, bacaklar veya ayaklann şişmesi,
• Olağandışı berelenme veya kanama,
• Olağandışı eklem veya kas ağnsı,
• Olağandışı yorgunluk veya güçsüzlük,
• Görme veya konuşma değişiklikleri,
• Derinin veya gözlerin sararması,
• Böbrek yetmezliği veya toksisite belirtisi olarak yüksek kan basıncı,
• İdrarda kan,
• Bazı aleijik belirtiler.
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• Baş dönmesi,
• Baş ağnsı,
• Kabızlık,
• İshal,
• Gaz,
• Mide yanması, bulantısı, rahatsızlığı,
• Burun tıkanıklığı,
• Güçsüzlük.
Bunlar BARCA SR'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. BARCA SR'ın Saklanması

BARCA SR 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra BARCA SR'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BARCA SR'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No;4 34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul Tel: (0212)366 84 00
Faks: (0212)276 20 20

Üretim Yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3 Esenyurt / İstanbul Tel: (0212) 622 66 00 Faks: (0212) 623 19 52

Bu kullanma tarihi 21.04.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Barca SR 600mg Uzatılmış Salımlı Film Tablet

Etken Maddesi: Etodolak

Atc Kodu: M01AB08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Barca SR 600mg Uzatılmış Salımlı Film Tablet KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Barca Sr 600 Mg 10 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.