Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Epileptal 750 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Levetirasetam

KULLANMA TALİMATI

EPİLEPTAL 750 mg film tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde'.Her tablet 750 mg levetirasetam içerir.

•Yardıma maddeler:Nişasta, talk, aerosil 200, PVP K-30, magnezyum stearat, Opadry II Pink 85F24107 (Kırmızı demir oksit, polietilen glikol, polivinil alkol, talk, titanyum dioksit).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayımz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularmız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacmıza danışmız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarma vermeyiniz.


• Bu ilacm kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. EPİLEPTAL nedir ve ne için kullanılır?


2. EPİLEPTAL7kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. EPİLEPTAL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. EPİLEPTAL *in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. EPİLEPTAL nedir ve ne için kullanılır?

EPİLEPTAL 750 mg film tabletteki etkin madde levetirasetamdır. Levetirasetam, sara nöbetini önleyici ilaçlar olarak adlandınlan bir ilaç grubunda yer alır.

EPİLEPTAL, pembe renkli 50 adet film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilir.

EPİLEPTAL, 16 yaş ve üstü hastalarda, parsiyel (kısmi) nöbetlerin tedavisinde tek başına kullanılır.

EPİLEPTAL, halihazırda başka bir anfiepileptik ilaç kullanan; diğer fip sara benzeri nöbetleri olan hastalann kullandıklan antiepileptik ilaçlara ilave olarak da kullanılır.

2. EPİLEPTAL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler EPİLEPTAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer levetirasetam veya EPİLEPTAL'in yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa (aşın duyarh iseniz).

EPİLEPTAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

• Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlanna uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.

• EPİLEPTAL alan çocuklarda, EPİLEPTAL'in ergenlik ve büyümeye bir etkisi gözlenmemiştir. Ancak çocuklarda uzun süreli etkileri bilinmemektedir.

• Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (örn. sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız.

• EPİLEPTAL gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

Bu uyanlar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

EPİLEPTAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

EPİLEPTAL'i yemeklerle birlikte veya ayn alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, EPİLEPTAL'i alkol ile almayınız.

Hamilelik

•İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

• EPİLEPTAL kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. EPİLEPTAL'in doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir. EPİLEPTAL hayvan çahşmalannda nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

•Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme

•İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Tedavi süresince emzirme önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

EPİLEPTAL uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. EPİLEPTAL tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

EPİLEPTAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EPİLEPTAL'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki gözlenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. EPİLEPTAL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler (> 18 yaş) ve 50 kg ve üstündeki ergenlerde (12-17yaş) kullanım:


Doktorunuz size kaç tablet EPİLEPTAL kullanacağınızı söyleyecektir, tabletleri ona göre alınız.

• Genel doz: günde 1000 mg -3000 mg arasıdır.

• EPİLEPTAL'i, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde, almalısınız.

Örneğin, eğer günlük dozunuz 1500 mg ise sabah ve akşam birer tablet almalısınız.


4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg 'm altındaki ergenlerde (12-17yaş) kullanım:Doktorunu2oın çocuğunuz için söylediği sayıda tableti, çocuğunuza veriniz.

• Genel doz; günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg arasıdır.

• Çocuğunuz EPİLEPTAL'i, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalıdır.

EPİLEPTAL 100 mg/ml Oral Çözelti ve EPİLEPTAL 250 mg Film Tablet bebekler ve küçük çocuklar için daha uygun olan dozaj şekilleridir.

• Uygulama yolu ve metodu:

EPİLEPTAL tabletler ağızdan kullanım içindir.

EPİLEPTAL tabletleri yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile joıtunuz.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

EPİLEPTAL 4 yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde kullanılmaktadır.

4 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise EPİLEPTAL dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

• özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa, EPİLEPTAL dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafmdan ayarlanacaktır.

Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafmdan dozunuz azaltılacaktır.

Eğer EPİLEPTAL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla EPİLEPTAL kullandıysanız:

EPİLEPTAL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


EPİLEPTAL'i kullanmayı unutursanız:

Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


EPİLEPTAL ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler:

• EPİLEPTAL kronik (uzun sureli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece EPİLEPTAL tedavisine devam etmelisiniz.

•Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetleriniziarttırabilir. EPİLEPTAL tedavisinin sonlandınimasma doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz, EPİLEPTAL tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandıniması hakkında sizi bilgilendirecektir.

İlacm kullanımı ile ilgili başka sorulannız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EPİLEPTAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin Acil bölümüne başvurunuz:

• Uyuklama hali (Somnolans),

• Yorgunluk (Asteni/halsizlik),

• İstemsiz kas kasılmalan (konvülsiyon),

• Uyumlu hareket bozukluğu (Ataksi),

• Denge bozukluğu,

• Aşın huzursuzluk hali (Ajitasyon),

• Depresyon,

• Duygusal değişkenlik /duygudurum dalgalanmalan,

• Düşmanca davranış/saldırganlık,

• Sinirlilik veya uyanya aşın tepki gösterme (irritabilité),

• Kanda trombosit sayısında azalma.

• Anormal davranışlar,

• Kızgınlık,

• Kaygı (Anksiyete),

• Zihin kanşıklığı (konfiizyon),

• Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyon, varsam),

• Mental bozukluk,

• İntihar, intihar girişimi ve intihar düşüncesi,

• Pankreas iltihabı (Pankreatit),

• Karaciğer iltihabı (Hepatit),

• Alyuvar ve/veya akyuvar sayısında azalma

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Sersemlik hissi,

• Baş ağnsı,

• Hiperaktivite, aşın hareketlilik (Hiperkinezi),

• İstemsiz titreme (Tremor),

• Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (konsantrasyon kaybı),

• Unutkanlık (Bellek yetmezliği),

• Uykusuzluk (İnsomni),

• Kişilik bozukluklan (davranış bozukluklan),

• Anormal düşünce (yavaş düşünme, konsantre olamama),

• Kann ağnsı,

• İshal,

• Hazımsızlık (Dispepsi),

• Bulantı,

• Kusma,

• İstahsızlık (Anoreksi),

• Kilo artısı,

• Dönme hissi (Vertigo),

• Çift görme,

• Bulanık görme,

• Kas ağnsı (Miyalji),

• Kazara yaralanmalar,

• Enfeksiyon,

• Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı),

• Öksürükte artış,

• Döküntü,

• Deri iltihabı (Ekzema),

• Kaşıntı,

• İğnelenme hissi (Parestezi),

• Karaciğer yetmezliği,

• Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik,

• Kilo kaybı,

• Saç dökülmesi

Bunlar EPİLEPTAL'in hafif yan etkileridir.

Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlannda daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. EPİLEPTAL'in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altında oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra EPİLEPTAL7kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EPİLEPTAL'i kullanmayınız.Ruhsat sahibi:


Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467 Maslak / Sarıyer /İstanbul

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Sanayi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı 21.04.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Epileptal 750 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Levetirasetam

Atc Kodu: N03AX14

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.