Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

AGGRASTAT 12.5 mg/50 ml IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Antitrombotikler » Antitrombotik İlaçlar » Platelet Agregasyon İnhibitörleri » Tirofiban

KULLANMA TALİMATI

'¦ u^of'AGGRASTAT 12.5 mg/ 50 mİ IV tnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

• Etkin madde:

Her bir ml'de 0.25 mg tirofıbana eşdeğer miktarda tirofıban hidroklorür monohidrat içerir.

• Yardımcı maddeler:

Sitrik asit, sodyum sitrat dihidrat ve sodyum kloriir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz,


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1.

AGGRASTAT nedir ve ne için kuilambr?


2. AGGRASTATU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AGGRASTAT nasd kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. AGGRASTAT'm saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. AGGRASTAT nedir ve ne için kullanılır?

adı verilen (trombositlerin

AGGRASTAT trombosit agregasyon inhibitörleri kümelenmesini engelleyen) ilaç grubunun bir üyesidir.
AGGRASTAT seyreltilmek üzere, konsantre, steril, renksiz bir çözelti olup 50 ml'lik küçük cam şişelerde (flakonlarda) kullanıma sunulmuştur. AGGRASTAT yalnızca doktorunuz tarafından hazırlanması ve uygulanması gereken bir ilaçtır.
Kalbe giden kan akımında azalma sonucunda kararsız anjina olarak bilinen belirli bir tip göğüs ağnsı oluşabilir. Doktorunuz kalbinize giden kan akışını desteklemek ve bu dummun kalp krizi gibi olası komplikasyonlarını önlemek için size AGGRASTAT reçetelemiştir. AGGRASTAT kalbe giden kan akışını iyileştirmek için balon tipi prosedürler uygulanan hastalarda da kullanılır.
AGGRASTAT kan dolaşımında bulunan ve pıhtılaşmadan sorumlu olan trombositleri (trombositler, kan pıhtılaşması sırasında kümeler oluşturan kan hücreleridir) bloke ederek etki gösterir. AGGRASTAT trombosit üzerindeki bir reseptörü (ahcı) bloke ederek trombositlerin birbirine yapışıp kan pıhtılan oluşturmasını ve buna bağlı olarak kalbe giden kan akışını azaltarak göğüs ağnsı ve kalp krizlerine yol açmasını önler.
2. AGGRASTAT'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
AGGRASTAT'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
• İlacın etkin maddesi (tirofiban) veya içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarhlığınız varsa,
• İç kanamamz varsa veya son 30 gün içinde iç kanama yaşadıysamz,
• İntrakranyal (kafatası içerisinde) kanama, intrakraniyal (kafatası içerisinde) tümör, bir kan damannda bozukluk (malformasyon) veya anevrizma (damar genişlemesi) yaşadıysamz,
• Kontrol altına ahnamayan ciddi yüksek tansiyonunuz varsa (maÜgn hipertansiyon),
• Kan trombosit sayınız düşükse (trombositopeni) veya kamnızm pıhülaşmasıyla ilgili sorunlarınız varsa,
• Daha önce AGGRASTAT veya aynı gruptan başka bir ilaç tedavisi alırken sizde trombositopeni (trombosit sayısının azalması) geliştiyse,
• Son 30 gün içinde inme yaşadıysamz veya herhangi bir hemorajik (kanamalı) inme geçmişiniz varsa,
• Son 6 hafta içinde ciddi bir yaralanma veya önemli bir cerrahi operasyon geçirdiyseniz,
• Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa,
AGGRASTAT'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
• Kalp masajı (kardiyopulmoner resüsitasyon), son 2 hafta içinde böbrek taşlarım kırma veya biyopsi alınması işlemi geçirdiyseniz,
• >6 hafta ancak <Son 3 ay içinde ciddi yaralanma veya önemli bir ameliyat geçirdiyseniz,
• Son 3 ay içinde mide veya duodenum (ince barsak) ülseri olduysanız,
• Yakın tarihte kanama bozukluğu (son 1 yılda); örneğin (gastrointestinal) mide-barsak kanaması veya idrarda ya da dışkıda kan görülmüşse,
• Yakın tarihte omurga veya kuyruk sokumunuza bir prosedür uygulandıysa (spinal/epidural prosedür),
• Kalbe giden ana damar olan aortun açılması (diseksiyonu) öyküsü veya belirtileriniz varsa,
• Kontrol altında olmayan yüksek tansiyonunuz ( hipertansiyon) varsa,
• Kalbinizi saran dokuda iltihap (perikardit) varsa,
• Kan damarlannda iltihap varsa
• Gözün retinasındaki kan damarlannda problemleriniz varsa,
• Kan pıhtılannı önlemeye veya çözmeye yardımcı olan ilaçlarla tedavi alıyorsamz,
• Böbrek sorunlannız varsa.
• Son 24 saatte köprücük kemiğinizin altına özel bir intravenöz kateter yerleştirildiyse,
• Kalp yetmezliğiniz varsa,
• Kalp yetmezliğine bağlı çok düşük kan basıncınız (kardiyojenik şok) varsa,
• Karaciğer bozukluğunuz varsa,
• Kan hücre sayısı düşüklüğü veya aneminiz varsa.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AGGRASTAT'm yiyecek ve içecek ile kullanılması

AGGRASTAT ile aç ya da tok kamına uygulama yapılabilir.

HamUeUk

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Kesin gereklilik olmadıkça AGGRASTAT hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışmız.


Eğer çocuğunuzu emziriyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu ilacı kullanmanızın sizin için uygun olup olmayacağını size söyleyecektir.

Araç ve makine kullammı

AGGRASTAT'm araç veya makine kullanma becerisi üzerindeki etkilerine ilişkin veri yoktur.

AGGRASTAT'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 1 ml'lik dozunda 23 mg'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Genel olarak AGGRASTAT diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir.Ancak bazı ilaçlar birbirlerinin etkisini değiştirebileceğinden, reçetesiz satılan İlaçlar dahil aldığımz diğer ilaçlan doktorunuza söylemeniz önemlidir. Kanınızın pıhtılaşmasını önleyen başka ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. AGGRASTAT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Bir sağlık görevlisi tarafından size AGGRASTAT verilmiştir veya verilmesi planlanmaktadır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

AGGRASTAT size yavaş enjeksiyon (damar içine uygulama) yoluyla uygulanacakür.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kuUamm:

Çocuklarda güvenlilik ve etkinlik belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda dozaj ayarlaması gerekmez.

Özel kuUamm durumları:

Böbrek yetmezliği

Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza belirtiniz. Doktorunuz AGGRASTAT dozunuzu azaltacaktır.

Eğer AGGRASTAT'ın etkisinin çok güçlü veya myıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konulunuz.


Kuilanmamz gerekenden daha fazla AGGRASTAT kullandıysanız:

Dozaj programı durumunuza ve tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Ancak size çok fazla dozda AGGRASTAT verildiğini düşünüyorsanız doktorunuzla veya diğer bir sağlık personeli ile temasa geçiniz.

AGGRASTAT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


AGGRASTAT'ı kullanmayı unutursanız:

Dozaj programı durumunuza ve tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almaymız.


AGGRASTAT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AGGRASTAT'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AGGRASTAT'ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aleıjik reaksiyonlar
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin AGGRASTAT'a karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Ajiağıdakilerden herhangi birini Fark ederseniz,hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz;

• Ateş, bulantı
• Kanama
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağnsı
Bunlar AGGRASTAT'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AGGRASTAT'ın saklanması

AGGRASTAT'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcakhğında saklanmalıdır. Dondurulmamalı, ışıktan korunmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullammz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AGGRASTAT'ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Chiesi İlaç Tic. A.Ş
Büyükdere cad. No: 122 Özsezen İş Merkezi C Blok Kat:3
Esentepe Şişli 34394 İstanbul

Üretici:


DSM Pharmaceuticals Inc.
Greenville North Carolina, ABD

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

AGGRASTAT 12.5 mg/50 ml IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon

Etken Maddesi: Tirofiban Hidroklorür

Atc Kodu: B01AC17

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.