Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ondaren 8 mg / 4ml I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Ondansetron HCL

KULLANMA TALİMATI

ONDAREN 8 mg/4 mİ LV. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

Etkin madde:

Her bir mİ çözelti 2 mg ondansetron baza eşdeğer miktarda ondansetron hidroklorür dihidrat içerir.

Yardımcı maddeler:

Sitrik asit, sodyum sitrat, sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kollanma talimatını saklayımz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doklara veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Taliniatmda:

/.

ONDAREN nedir ve ne için kullanılır?


2. ONDAREN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ONDAREN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ONDAREN'in saklanması


başlıkları yer almaktadır.

L ONDAREN nedir ve ne için kullanılır?

• ONDAREN; damar içine uygulanan renksiz bir çözelti olup, serotonin antagonistleri (5HT3) olarak bilinen, kusma ve bulantmm tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.
• ONDAREN; 4 mİ çözelti içeren renksiz cam ampul içinde ambalajlanmıştır. 1 adet ampul karton ambalaj içerisinde bulunmaktadır.
• ONDAREN; kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusma tedavisi ile
ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

2. ONDAREN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ONDAREN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer çocuğunuzun veya sizin, ondansetron'a ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden birisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.
• Diğer ilaçlarda olduğu gibi ONDAREN, özellikle ilk 3 ayında olmak üzere hamilelik döneminde, hastaya sağlanabilecek muhtemel yararlar fetusa olabilecek muhtemel riskleri dengelemedikçe kullanılmamalıdır.

ONDAREN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer
• Diğer aynı grup ilaçlara (selektif 5HT3 reseptör antagonistlere), gıdalara, boyalara, katkı maddelerine veya herhangi bir ilaca karşı aşın duyarlığınız varsa,
• Kalın barsaktan geçiş süresini arttırdığı için barsak tıkanıklığı belirtiniz varsa,
• Karaciğerinizle ilgili bir problem varsa veya daha önce olduysa, ilacı dikkatli kullanınız.
Ürünün etkin maddesinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, ONDAREN ile tedavi sırasında anneler bebeklerini emzirmemelidir.

ONDAREN, aynı şırınga veya infüzyon içinde herhangi bir ilaçla birlikte verilmemelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

^ Yiyecek ve içecek ile kullanılması

ONDAREN'in yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Aç ya da tok kamına uygulanabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

ONDAREN'in hamilelerde kullanımının zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, olası riskler göz önüne alınarak gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılmalıdır.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

ONDAREN kullanan anneler, bebeklerini emzirmemelidir.
• ONDAREN'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, ilacm kullanımı zorunlu ise tedavi süresince emzirme bırakılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ONDAREN'in araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

ONDAREN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ONDAREN bileşimindeki yardımcı maddelere bağlı herhangi bir etki beklenmez.
ONDAREN, her mİ.sinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; Sodyum'a bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez..

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ONDAREN'in diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bir sakınca yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi hir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ONDAREN nasıl kullanılır?

Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın önlenmesinde:


Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• ONDAREN, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce tek bir doz olarak, damar içi enjeksiyon yoluyla doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır.
• Üç dozluk rejim tercih edildiğinde, diğer dozlar, ilk dozdan sonraki 4. ve 8. saatlerde tatbik edilir.

Uygulama yolu ve metodu:

• Damar içine enjeksiyon yolu ile (intravenöz) kullanılır.
• Doktorunuz ya da hemşireniz normal olarak ONDAREN'i kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce enjekte edecektir.
• 32 mg ONDAREN yavaş enjeksiyon ile damar içine verilir.

Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde:


Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• ONDAREN, anestezi başlamadan hemen önce tek bir doz olarak, damar içi enjeksiyon yoluyla doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır.
• Uygulanan tek dozluk tedaviye rağmen bulantı ve kusmanın devam ettiği hastalarda doz tekran konusunda yapılan bir çalışma mevcut değildir.

Uygulama yolu ve metodu:

• Damar yoluyla (intravenöz) kullanılır.
• Doktorunuz ya da hemşireniz normal olarak ONDAREN'i anestezi başlamadan hemen önce enjekte edecektir.
• 4 mg ONDAREN 2-5 dakikalık yavaş enjeksiyon ile damar içine verilir.
• Eğer ameliyat sonrasında bulantı ve kusma devam ediyorsa aynı dozda ONDAREN damar içine verilir.

Değişik yaş gruplan:

•

Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın önlenmesinde:

4-18 yaşlan arasında olan çocuklarda kullanım şekli olarak üç kez 0,15 mg/kg dozu önerilmektedir. 3 yaş ve altındaki çocuklarda kullanımı için eldeki veriler henüz yeterli değildir.
Yaşlılarda, genel kullanım şekli ve dozaj tavsiyeleri aynen geçerlidir.
•

Amelivat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde:

2-12 yaşlan arasında olan çocuklarda IV yolla tatbik edilen ONDAREN Ampul dozu 40 kg ve altındakilerde tek uygulamada 0,1 mg/kg olmalı; 40 kg'ın üstündeki çocuklarda ise yine tek uygulamada 4 mg tatbik edilmelidir. Uygulama süresinin 30 saniyeden kısa olmaması; tercihen 2-5 dakikada yavaş infuzyon yöntemiyle uygulanması gereklidir. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı ile ilgili mevcut veriler henüz yeterli değildir.
Yaşlılarda, genel kullanım şekli ve dozaj tavsiyeleri aynen geçerlidir.

özel Kullanım Durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

• Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar: Bu hasta grubuyla ilgili olarak yapılmış spesifik çalışma mevcut değildir.
• Karaciğer Yetmezliği Olan Hastalar; Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda emetojenik kemoterapi tatbikinden 30 dakika önce başlayıp en az 15 dakikada uygulanmak üzere bir tek doz 8 mg ondansetron kullanımı tavsiye edilmektedir. Kemoterapinin ilk günü için önerilen bu dozun aşılmaması gereklidir. Kemoterapinin devam etmesi halinde ilerdeki günler için kullanım ile ilgili henüz deneyim mevcut değildir.

Eğer ONDAREN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ONDAREN aldıysanız;

ONDAREN'i almanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ONDAREN'i kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.
Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktomnuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ONDAREN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. ONDAREN'in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ONDAREN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ONDARENM l^ullannıayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalp atışınızın çok yavaş olduğunu ve göğüste ağrı bulunduğunu fark ederseniz,
• Yüksek ateşiniz varsa,
• Daha az idrara çıktığınızı fark ederseniz.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ONDAREN'e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aritmi, hipotansiyon,
• Ekstrapiramidal reaksiyonlar,
• ONDAREN ile ilişkisi tam olarak belirlenememiş olsa da; epileptik büyük nöbet, anaflaksiyi de içeren aşırı hassasiyet reaksiyonları, hipokalemi (kandaki potasyum miktarının aşın düşmesi).
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Halsizlik,
• Uyku hali, titreme veya seğirme, ataksi, baş dönmesi,
• Kalın barsaktan geçiş süresini arttırma, kabızlık, ishal, susuzluk hissi,
• Enjeksiyon yerinde yanma hissi, rahatsızlık,
• Baş ağrısı,
• Elektrokardiyogramda asemptomatik uzama,
• Karaciğer fonksiyon testlerinde geçici olarak yükselme,
• Cilt döküntüsü.
Bunlar ONDAREN'in hafif yan etkileridir ve tedavi gerektirmeden genellikle kısa bir süre içerisinde kendiliğinden düzelir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ONDAREN'in saklanması

ONDAREN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25“C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ONDAREN'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ONDAREN'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


VEM İLAÇ San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cinnah Cad. Yeşilyurt Sokak 3/1 06690 Çankaya /ANKARA

Üretici:


İDOL İlaç Dolum Sanayi ve Tic. A.Ş.
Davutpaşa Cad. Cebe Alibey Sok. No:20 34010 Topkapı / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 28/03/2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Ondaren 8 mg / 4ml I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

Etken Maddesi: Ondansetron Hcl

Atc Kodu: A04AA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.