Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Onzyd 8 mg ağızda tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Ondansetron HCL

KULLANMA TALİMATI ONZYD 8 mg Ağızda Dağılan Tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her tablet 8 mg ondansetron içerir.

• Yardımcı maddeler:

Mannitol, sorbitol, krospovidon, kolloidal silikon dioksit, mikrokristalize selüloz (E460), aspartam (E951), çilek aroması, sodyum stearil fumarat, magnezyum stearat.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya ecz^a^cı^ız^a danışınım.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçelce edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz:.


• Bu talimatta y^a^ılanlara aynen u^unu^. İlaç hakkında siz^e önerilen do^un dışımday^ü^^s^ek ve^a düşükdoz kullanmadınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ONZYD İdedir ve ne için kullanılır?


2. ONZYD 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi g^et^ekenler


3. ONZYD nasıl kullanılır ?


4. Olası y^an etkiler neleı^dir ?


5. ONZYD 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.
1. ONZYD nedir ve ne için kullanılır ?
ONZYD, ağızda dağılan beyaz renkli, yuvarlak, düz, kenarları eğimli tabletler halindedir. Karton kutuda, çift kat alüminyum blister içinde 10 adet ağızda dağılan tablet halinde bulunmakadır.
ONZYD antiemetikler adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir, etkin madde olarak ondansetron içerir.
ONZYD aşağıdaki durumlarda kullanılır:
• Kemoterapi (kanserin ilaçla tedavisi) ve radyoterapinin (kanserin ışınla tedavisi) neden olduğu bulantı ve kusmanın tedavisinde
• Ameliyat sonrası oluşan bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde
2. ONZYD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ONZYD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Eğer, Ondansetrona, benzer etkili diğer ilaçlara veya ONZYD'in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)
ONZYD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
• Bağırsaklarınızda tıkanma varsa
• Şiddetli kabızlığınız varsa
• Kalp ritim bozukluğunuz varsa
• Karaciğer yetmezliğiniz varsa
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
ONZYD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Hamilelik
•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Hamileyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. Hamileliğiniz sırasında ONZYD'i kullanıp
kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.
•

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya ecz^acı^ız^a danışınız.


Emzirme
•

İla^cı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Ondansetronun insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan
çalışmalar, Ondansetronun sütle atıldığını göstermektedir. Emzirmenin durdurulup
durdurulmayacağına ya da ONZYD tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden
kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ONZYD tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.
Araç ve makine kullanımı
ONZYD'in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez.
ONZYD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
ONZYD 16,88 mg sorbitol içerir. Bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
ONZYD 98,89 mg Mannitiol içerir. Bu miktar eşik değerin altında olduğundan hiçbir olumsuz etki beklenmez.
ONZYD 1,76 mg aspartam içerir. Bu nedenle fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonüri adı verilen bir tür genetik hastalığı olanlarda zararlı olabilir.
ONZYD her dozunda 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder. Bu miktar eşik değerin altında olduğundan hiçbir olumsuz etki beklenmez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
• ONZYD tramadolün ağrı kesici etkisini azaltabileceğinden, bu ilacı kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya ecz^acı^ız^a bunlar hakkında bilgi veri^iz^.


3. ONZYD nasıl kullanılır ?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Kemoterapi ve radyoterapi nedeniyle oluşan bulantı ve kusmanın tedavisinde tavsiye edilen doz, tedaviden 1 - 2 saat önce ağızdan alınan 8 mg'lık 1 tablet ve bunu takiben 12 saat sonra alınan 8 mg'lık 1 tablettir.
Daha sonra görülebilecek bulantı ve kusmanın önlenmesi için bu tedavi kürünü takiben 5 gün kadar günde 2 kez (12 saatte bir), 1'er tablet (8 mg) alınmaya devam edilmelidir.
Ameliyat sorası oluşan bulantı ve kusmanın önlenmesi için tavsiye edilen doz, anesteziden 1 saat önce alınan 2 adet 8 mg'lık tablettir (16 mg).
Uygulama yolu ve metodu:
ONZYD tableti dilinizin üzerine yerleştiriniz. Tablet hızla çözünür. Normal şekilde yutunuz. Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: Kemoterapi ve radyoterapi nedeniyle oluşan bulantı ve kusmanın tedavisinde tavsiye edilen doz, kemoterapiden hemen önce, damar içi yolla verilen 5 mg/m2'lik tek dozdur, bunu takiben 12 saat sonra 4 mg'lık doz ağızdan alınır.
Daha sonra görülebilecek bulantı ve kusmanın önlenmesi için bu tedavi kürünü takiben 5 gün kadar günde 2 kez, 4 mg'lık doz alınmaya devam edilmelidir.
2 yaşından küçük çocuklarda kullanım: 2 yaşından küçük çocuklarda ONZYD kullanımı tavsiye edilmemektedir.
Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda normal yetişkin dozu uygulanır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği: Böbrek hastalığı olanlarda normal yetişkin dozu uygulanır.
Karaciğer yetmezliği: Karaciğer hastalığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Hastalığınızın şiddetine göre ONZYD dozunun ayarlanması gerekebilir.

Eğer ONZYD 'in etkisinin çok güçlü veya z^ayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ONZYD kullandıysanız:

ONZYD' ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya ecz^acı ile konuşunuz.


ONZYD'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz a^lm^a^yınız^.


Eğer bir doz almayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız. Daha sonra ilacınızı normal zamanında almaya devam ediniz.
ONZYD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir ?
Tüm ilaçlar gibi, ONZYD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Eğer aşağıdakilerden biri olursa, ONZYD'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Aşırı duyarlılık reaksiyonları (ani hırıltı, göğüs ağrısı, göğüste daralma, göz kapaklarının, yüzün, dudakların, ağzın veya dilin şişmesi, vücudunuzun herhangi bir yerinde deri döküntüsü veya kurdeşen başlıca belirtilerdir)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ONZYD'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye ve hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Kalıcı olmaksızın görülen istemsiz göz hareketleri ve vücutta istemsiz kas hareketleri
• Nöbet
• Bulanık görme gibi geçici görme bozukluğu
• Geçici körlük (genellikle 20 dakika içinde düzelir)
• Kalp ritim bozuklukları, atışta yavaşlama
• Göğüs ağrısı
• EKG (kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt) üzerinde değişiklik
• Düşük tansiyon
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• Baş ağrısı, baş dönmesi
• Sıcaklık hissi ve yüzde kızarma
• Hıçkırık
• Kabızlık
• Karaciğer fonksiyonlarını ölçmek için yapılan bazı test bulgularında değişiklikler Bunlar ONZYD'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ONZYD'in Saklanması

ONZYD'i çocukların g^öremey^eceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında sakla^ını^.


Kendi ambalajı içinde saklayınız.
Işık ve nemden uzak tutunuz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/^artondaki/şişede^i son l^ullanma t^arihinden sonra ONZYD'i kullanma^ını^./Son kullanma tarihinden önce kullanınız.


Ruhsat

Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret Limited Şti.
Nöbethane Cad. Demirci İşhanı No:42 Kat :4 No:24 34420 Sirkeci İstanbul/Türkiye

Ür^e^ci:

Sofarimex Industria Quimica e Farmaceutica Lda.
Av Industrias, Alto do Colaride, Agualva 2735-213, Câcem/Portekiz

Bu kullanma talimatı 04.082009 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Onzyd 8 mg ağızda tablet

Etken Maddesi: Ondansetron

Atc Kodu: A04AA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.