Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aircomb 5mg/10mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Antihistaminik Kombinasyonları

KULLANMA TALİMATI AİRCOMB 5/10 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır.

• Etkin madde(ler):

Her bir film tablet 10 mg Montelukast'a eşdeğer 10,40 mg Montelukast sodyum ve 5 mg desloratadin içerir.

• Yardımcı madde(ler):

Sitrik asit anhidr, kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, kolloidal silikon dioksit, talk, sodyum stearil fumarat, mannitol (E421), kroskarmelloz sodyum, hidroksipropil selüloz, L-Leucin, kırmızı demir oksit (E172 ii), sarı demir oksit (E172 iii), titanyum dioksit (E171) ve siyah demir oksit (E172 i) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. AİRCOMB nedir ve ne için kullanılır?


2. AİRCOMB'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AİRCOMB nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. AİRCOMB'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. AİRCOMB nedir ve ne için kullanılır?

AİRCOMB 5 mg desloratadin 10 mg montelukast olarak iki farklı etken madde içeren pembe, oblong, bikonveks film kaplı iki katmanlı tabletlerdir.
AİRCOMB 30 ve 90 tablet içeren Alü/Alü blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. AİRCOMB, alerjik rinit ve alerjik rinitle birlikte olan astım tedavisinde ve semptomlarının giderilmesinde endikedir.

2. AİRCOMB'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İlaç kullanımı ile ortaya çıkan veya daha önceden olan problemler veya alerjiler hakkında doktorunuza danışınız.

AİRCOMB'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer,
• İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise (etkin madde veya yardımcı maddeler),
• Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

AİRCOMB'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

15 yaşın altındaki çocuklarda etkinlik ve güvenirliği kanıtlanmamıştır.
Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk var ise AİRCOMB'u dikkatli kullanınız.
AİRCOMB'un akut astım ataklarının tedavisindeki etkinliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle akut astım ataklarını tedavi etmek için kullanılmamalı; hastalara uygun ilaçlarla tedavi önerilmelidir. Akut alevlenmeler sırasında AİRCOMB tedavisine devam edilebilir.
Birlikte verilen inhale kortikosteroidin dozu tıbbi denetim altında kademeli olarak azaltılabilirse de, oral veya inhale kortikosteroid tedavisi aniden kesilerek yerine AİRCOMB başlanmamalıdır.

Aspirine duyarlılığı olduğu bilinen hastalar, AİRCOMB kullanırken aspirin veya non-steroidal antiinflamatuvar ajanların kullanımından kaçınmalıdır.

Bir klinik farmakoloji çalışmasında alkol ile birlikte alınan desloratadin tablet alkolün performans bozucu etkilerini artırmamıştır.
AİRCOMB'un içeriğindeki desloratadin çok ender de olsa bazı insanlarda uykululuk hali oluşturabilmektedir ve durum araç ve makine kullanma becerilerini bozabilmektedir.

Eozinofili


AİRCOMB alan hastalarda montelukast içeriğinden dolayı nadir olarak, montelukast tedavisi gören hastalarda olduğu gibi sistemik eozinofili ve bazende sistemik kortikosteroidlerle tedavi edilen bir vaskülit türü olan Churg-Strauss Sendromu ile uyumlu klinik bulgular görülebilir. Bu durum, genellikle sistemik kortikosteroid dozunun azaltılması ile ilişkilidir. Hekimler hastalarda görülebilecek eozinofili, vaskülit döküntü, pulmoner semptomlarda kötüleşme, kardiyak komplikasyonlar ve/veya nöropati açısından dikkatli olmalıdır. Montelukast kullanımı ile tanımlanan şartlar arasında nedensel bir ilişki saptanmamış olmakla birlikte AİRCOMB alan hastalarda sistemik kortikosteroidlerin azaltılması sırasında dikkatli olunması ve uygun klinik gözlem önerilir.
AİRCOMB kullanan yetişkin, adölesan ve pediatrik hastalarda nöropsikiyatrik olaylar raporlanmıştır. Pazarlama sonrası verilerde AİRCOMB kullanımı sırasında ajitasyon, saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetme, endişe, depresyon, rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, uykusuzluk, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor gibi bozukluklar bildirilmiştir. AİRCOMB ile ilgili olarak bildirilen pazarlama sonrası bazı raporların klinik özellikleri ile advers etkiler arasında tutarlı bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir.
Hastalar ve doktorlar nöropsikiyatrik olaylar yönünden dikkatli olmalıdırlar. Hastalar, bu tür değişiklikler ile karşılaşmaları halinde doktorlarını bilgilendirmeleri gerektiği konusunda uyarılmalıdır. Doktorlar bu tür durumların ortaya çıkması halinde AİRCOMB tedavisine devam etmek için ilacın riskleri ve yararlarını dikkatlice değerlendirmelidirler.
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için gerekliyse lütfen doktorunuza danışınız. “

AİRCOMB'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

AİRCOMB tek başına veya yiyecekler ile birlikte alınabilir. Film tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


AİRCOMB'un hamile kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız doktorunuza bilgilendiriniz. Emziren kadınların AİRCOMB kullanmamaları gerekmektedir.

Araç ve makine kullanımı

AİRCOMB'un araç ve makine kullanmaya etkisini belirlemek üzere çalışma yapılmamıştır. Ancak, araç ve makine kullanırken tedavi sırasında sersemlik ve uyku hali görülebileceği akılda tutulmalıdır. Doktorların hastaları bu yönde uyarmaları gerekir.

AİRCOMB'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AİRCOMB içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Mannitol uyarısı
Yardımcı madde olarak mannitol içerir ve Hafif derecede laksatif etkisi olabilir.
Sodyum uyarısı
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Desloratadin ile bağlantılı etkileşimler

Yapılan çok dozlu etkileşim çalışmalarında ketokonazol, eritromisin, azitromisin, fluoksetin ve simetidin, desloratadinin plazma konsantrasyonlarında önemli bir değişikliğe sebep olmamıştır. Gıda ve greyfurt suyunun desloratadinin dispozisyonu üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Desloratadinin diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Montelukast ile bağlantılı etkileşimler

Montelukast ile tedavi sırasında genellikle baska ilaçlar da alınabilir. Diğer tedavilerle birlikte kullanıldığında istenmeyen etkilerde herhangi bir artış görülmemektedir. Ancak eş zamanlı olarak kullanılan ilaçlar birbirlerinin etkilerini ve/veya yan etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle AİRCOMB kullanmaya başlamadan önde doktorunuzu alınan ilaçlar hakkında bilgilendirmeniz gerekir.
• Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin gibi sara (epilepsi) hastalığında kullanılan ilaçlar AİRCOMB'un etkilerini azaltabilir.
• Rifampisin (tüberküloz ve bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır) AİRCOMB'un etkilerini azaltabilir.
• Binbirdelik otu (sarı kantaron) ve bu bitkiyi içeren ürünler ile birlikte kullanılması AİRCOMB'un etkilerini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. AİRCOMB nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir tablettir (5 mg desloratadin ve 10 mg montelukast). Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz. AİRCOMB'un tercihen akşamları alınması önerilmektedir.
Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle AİRCOMB almanız gerektiğine karar verecektir.
Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit), aralıklı tip (intermittan) (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.
Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit), kalıcı/sürekli tip (persistan) (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

• AİRCOMB, ağız yoluyla alınır. Belirli bir miktar suyla beraber alınır.
• AİRCOMB'un aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Eğer hasta AİRCOMB kullanıyor ise, aynı etken madde olan Montelukastı v^-ya desloratadini içeren başka bir ilaç almamalıdır.


Değişik yaş grupları:

Çocuklarda Kullanımı:

Güvenlilik ve etkinlikle ilgili verilerin olmaması nedeniyle AİRCOMB'un 15 yaşın altındaki hastalarda kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

AİRCOMB bileşenlerinden desloratadinin geriyatrik popülasyonda etkinlik ve güvenilirliği henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle geriyatrik popülasyonda kullanımı önerilmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Hafiften ortaya değişen düzeylerde karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik verilere dayanarak desloratadin başlangıç dozu 5 mg tablet tavsiye edilmektedir.
Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarla klinik veri bulunmamaktadır (Child-Pugh skoru
>9).
Ciddi böbrek yetersizliği olgularında doz ayarlanarak dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer AİRCOMB'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Diğer astım tedavileriyle birlikte AİRCOMB ile tedavi

AİRCOMB hastanın var olan tedavisine eklenebilir.
Birlikte uygulanan tedavilerde dozun azaltılması Bronkodilatörlerle tedavi:
Tek bronkodilatör kullanımı ile yeterli düzeyde kontrol altına alınamayan alerjik kökenli astım hastalarının tedavi rejimine AİRCOMB eklenebilir. Klinik yanıt alındığında (genellikle ilk dozdan sonra) hastanın bronkodilatör tedavisi tolere edildiği kadar azaltılabilir.
İnhale kortikosteroidler:
İnhale kortikosteroid ile tedavi edilen alerjik kökenli astım hastalarında AİRCOMB tedavisi ek klinik yarar sağlar. Kortikosteroid dozu tolere edildiği oranda azaltılabilir. Doz, tıbbi denetim altında kademeli olarak azaltılmalıdır. Bazı hastalarda, inhale kortikosteroidin dozu yavaş yavaş tamamen kesilebilir. Bazı hastalarda inhale kortikosteroidlerin yerine hemen AİRCOMB tedavisine başlanmamalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AİRCOMB kullandıysanız:

AİRCOMB ile henüz doz aşımı deneyimi yoktur.
AİRCOMB içindeki etkin maddelerden desloratadin'e dair veriler;
Doz aşımının belirtileri uyuklama, kalp atım hızı ve QT aralığında artış, halüsinasyonlar ve uyuşukluk olmuştur. Aşırı doz vakalarında, absorbe edilmemiş etken maddeyi uzaklaştıracak standart önlemler alınmalı ve semptomatik ve destekleyici tedavi sağlanmalıdır. Erişkinler ve adolesanlarda 45 mg'a kadar (klinik dozun 9 katı) AİRCOMB uygulanan çok dozlu bir klinik araştırmada, ciddi herhangi bir etki gözlenmemiştir.
AİRCOMB içindeki etkin maddelerden montelukasta dair veriler;
AİRCOMB hemodiyaliz ile uzaklaştırılamamaktadır. Periton diyalizi ile elimine olup olmadığı bilinmemektedir.
Aşırı doz durumunda yan etkiler rapor edilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda aşırı doz durumunda meydana gelen en sık yan etkiler abdominal ağrı, uyuklama, susuzluk, baş ağrısı, kusma ve hiperaktivite.

AİRCOMB 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


AİRCOMB'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


AİRCOMB ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer AİRCOMB kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuza danışarak AİRCOMB kullanımını sonlandırabilirsiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AİRCOMB'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Her bileşen hakkında ilave bilgi

Desloratadin


Aaıdakilerden biri olursa, AİRCOMB'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne bavurunuz:

Vücudunuzda yaygın alerjik belirtiler oluşursa (deri döküntüsü, deride kızarıklık, ağız veya boyun bölgesinin yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi gibi).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.'

Aaıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne bavurunuz:

• Karaciğerinizle ilgili rahatsızlıklar,
• Gerçekte olmayan şeyleri görme ya da işitme (halüsinasyonlar),
• Nöbetler,
• Kalpte çarpıntı ve kalbin hızlı atması.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
'Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.'

Aaıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Ağız kuruluğu,
• Baş ağrısı,
• Baş dönmesi,
• Karın ağrısı,
• Kas ağrısı,
• Sinirlilik,
• Bitkinlik,
• Uyuklama,
• Uykusuzluk,
• Hazımsızlık,
• Mide bulantısı,
• Kusma.
'Bunlar AİRCOMB'un hafif yan etkileridir.'

Montelukast


Asağıdakilerden biri olursa, AİRCOMB'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Anaflaksi (şiddetli alerjik reaksiyon),
• Dudaklarda, dil ve göz kapaklarında şişme,
• Deri döküntüsü,
• Kasıntı gibi aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonlar
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, AİRCOMB'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kanama eğiliminde artış Karaciğer hasarı
Damarlarda iltihaplanmalar (vaskülit)
Sanrılar (halüsinasyon) görme Uyku bozuklukları ve kabuslar Zatürre Depresyon Kalp çarpıntısı Eklem ağrıları
Kol ve bacaklarda karıncalanma ve uyusma hissi Kas krampları ve ağrıları Hazımsızlık
Üst solunum yolu enfeksiyonu Ateş
Orta kulak iltihabı Gözü koruyan zarın iltihabı Burun kanaması
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
'Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Baş ağrısı ve sersemlik hali Yorgunluk Ateş İsilik
Karın ağrısı Diş ağrısı Burun tıkanıklığı Burun akıntısı Kulak ağrısı Öksürük
Nezle benzeri belirtiler Boğaz iltihabı Bulantı İshal
Hazımsızlık Ağız kuruluğu
'Bunlar AİRCOMB'un hafif yan etkileridir.'

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AİRCOMB'un Saklanması

AİRCOMB 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

AİRCOMB'u 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden ve ışıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AİRCOMB 'u kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Salutis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Adresi: General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm 2/12 Zeytinburnu/İSTANBUL
Ülkesi: Türkiye
Telefon: 0 212 481 83 05
Faks: 0 212 481 83 05
e-mail:

info@salutisilac.com.tr


Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1.OSB. l.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 04.03.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Aircomb 5mg/10mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: montelukast sodyum desloratadin

Atc Kodu: R06AK

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.