Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Airpass 5/10 mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Antihistaminik Kombinasyonları

KULLANMA TALİMATI AİRPASS 5/10 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır.

• Etkin madde:

Her bir film tablet 5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukasta eşdeğer 10,40 mg montelukast sodyum içerir.

• Yardımcı madde:

Mikrokristalin selüloz, Laktoz DC, Kolloidal silikon dioksit, Magnezyum stearat, Mannitol DC, (E421), Kırmızı demir oksit (E172), Kroskarmelloz sodyum, Hidroksi propil selüloz, Sodyum hidrojen karbonat, L-Leucin, titanyum dioksit (E171) ve FD&C Blue Alüminyum Lak (E132) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. AİRPASS nedir ve ne için kullanılır?


2. AİRPASS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AİRPASS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. AİRPASS'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. AİRPASS nedir ve ne için kullanılır?

AIRPASS 5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast içeren pembe, oblong, bikonveks, film kaplı iki katmanlı tabletlerdir.
AIRPASS 30 ve 90 tablet içeren Alü/Alü blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. AİRPASS alerjik rinit ve alerjik rinitle birlikte olan astım tedavisinde ve semptomlarının giderilmesinde endikedir.

2. AİRPASS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İlaç kullanımı ile ortaya çıkan veya daha önceden olan problemler veya alerjiler hakkında doktorunuza danışınız.

AİRPASS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer,
• AİRPASS'ın herhangi bir bileşenine ya da piperazin türevleri olarak adlandırılan kimyasal maddelere karşı aşırı duyarlıysanız,
• Kreatinin klerensinizin 10 ml/dakika'dan daha az olduğu ileri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Bebeğinizi emziriyorsanız,
• Bazı şeker türevlerine karşı tahammülsüzlüğünüz varsa.

AİRPASS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Mevcut film tabletlerin farmasötik şekli doz ayarlamasına imkan tanımadığından, AİRPASS'ın 15 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez.
Karşılaştırmalı klinik çalışmalar, AİRPASS içinde yer alan levosetirizinin önerilen dozlarda kullanıldığında, zihinsel dikkati, reaksiyonları veya araç kullanma yeteneğini olumsuz etkilediğine dair herhangi bir bulgu ortaya çıkarmamıştır. Ancak, levosetirizin kullanan bazı hastalarda somnolans, yorgunluk ve asteni görülebilir. Bu nedenle, araç kullanması gereken, potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerde bulunan veya makine kullanmak zorunda olan hastalar, tavsiye edilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri tepkileri dikkate almalıdırlar. AİRPASS duyarlı hastalarda, alkol veya diğer Santral Sinir Sistemi (SSS) baskılayıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında ilave bir uyanıklık azalması ve performans düşüklüğüne sebep olabilir.
AIRPASS'ın akut astım ataklarının tedavisindeki etkinliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle akut astım ataklarını tedavi etmek için kullanılmamalı; hastalara uygun ilaçlarla tedavi önerilmelidir. Akut alevlenmeler sırasında AİRPASS tedavisine devam edilebilir.
Birlikte verilen inhale kortikosteroidin dozu tıbbi denetim altında kademeli olarak azaltılabilirse de, oral veya inhale kortikosteroid tedavisi aniden kesilerek yerine AİRPASS başlanmamalıdır.

Aspirine duyarlılığı olduğu bilinen hastalar, AİRPASS kullanırken aspirin veya non-steroidal antiinflamatuvar ajanların kullanımından kaçınmalıdır.

Eozinofili


AİRPASS alan hastalarda montelukast içeriğinden dolayı nadir olarak, montelukast tedavisi gören hastalarda olduğu gibi sistemik eozinofili ve bazende sistemik kortikosteroidlerle tedavi edilen bir vaskülit türü olan Churg-Strauss Sendromu ile uyumlu klinik bulgular görülebilir. Bu durum, genellikle sistemik kortikosteroid dozunun azaltılması ile ilişkilidir. Hekimler hastalarda görülebilecek eozinofili, vaskülit döküntü, pulmoner semptomlarda kötüleşme, kardiyak komplikasyonlar ve/veya nöropati açısından dikkatli olmalıdır. Montelukast kullanımı ile tanımlanan şartlar arasında nedensel bir ilişki saptanmamış olmakla birlikte AİRPASS alan hastalarda sistemik kortikosteroidlerin azaltılması sırasında dikkatli olunması ve uygun klinik gözlem önerilir.
AİRPASS kullanan yetişkin, adölesan ve pediatrik hastalarda nöropsikiyatrik olaylar raporlanmıştır. Pazarlama sonrası verilerde AİRPASS kullanımı sırasında ajitasyon, saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetme, endişe, depresyon, rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, uykusuzluk, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor gibi bozukluklar bildirilmiştir. AİRPASS ile ilgili olarak bildirilen pazarlama sonrası bazı raporların klinik özellikleri ile advers etkiler arasında tutarlı bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir.
Hastalar ve doktorlar nöropsikiyatrik olaylar yönünden dikkatli olmalıdırlar. Hastalar, bu tür değişiklikler ile karşılaşmaları halinde doktorlarını bilgilendirmeleri gerektiği konusunda uyarılmalıdır. Doktorlar bu tür durumların ortaya çıkması halinde AİRPASS tedavisine devam etmek için ilacın riskleri ve yararlarını dikkatlice değerlendirmelidirler.
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

AİRPASS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

AIRPASS yemekle birlikte veya aç karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


AİRPASS'ın hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Hayvanlardaki üreme çalışmaları her zaman insanlardaki cevabın bir göstergesi olmadığından AİRPASS'ın hamilelik döneminde kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


AIRPASS, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

AİRPASS'ın içeriğindeki etkin maddelerden biri olan levosetirizine dair karşılaştırmalı yapılan klinik çalışmalarda, önerilen dozlarda zihinsel uyanıklığı, araç kullanma reaktivitesini veya yeteneğini azaltmadığını ortaya koymuştur. Bununla beraber levosetirizinden dolayı bazı hastalarda somnolans, yorgunluk ve asteni görülebilir. Doktorların hastaları bu yönde uyarmaları gerekir.

AİRPASS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AIRPASS içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Laktoz uyarısı
AİRPASS, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Mannitol uyarısı
Yardımcı madde olarak mannitol içerir ve hafif derecede laksatif etkisi olabilir.
Sodyum uyarısı
“Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.”

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Levosetirizin ile bağlantılı etkileşimler

Levosetirizin ile yapılmış bir etkileşim çalışması yoktur; ancak aynı kökten gelen madde olan setirizin ile yapılan çalışmalarda, klinikle ilgili advers etkileşimlerin olmadığı gösterilmiştir (psödoefedrin, simetidin, ketokonazol, eritromisin, azitromisin, glipizid ve diazepam ile). Teofilin (günde bir kez 400mg) ve setirizin ile yapılan çok dozlu bir çalışmada setirizin klerensinde küçük bir azalma (%16) gözlenmiş; ancak teofilinin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Ritonavir (günde iki defa 600mg) ve setirizinin (10 mg/gün) bir çoklu doz çalışmasında setirizine maruz kalma miktarı %40 artarken, ritonavirin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Yemeklerle birlikle alındığında levosetirizinin emilen miktarı azalmamakta, fakat emilimi yavaşlamaktadır.

Montelukast ile bağlantılı etkileşimler

Montelukast ile tedavi sırasında genellikle baska ilaçlar da alınabilir. Diğer tedavilerle birlikte kullanıldığında istenmeyen etkilerde herhangi bir artış görülmemektedir. Ancak eş zamanlı olarak kullanılan ilaçlar birbirlerinin etkilerini ve/veya yan etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle AİRPASS kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu alınan ilaçlar hakkında bilgilendirmeniz gerekir.
• Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin gibi sara (epilepsi) hastalığında kullanılan ilaçlar AİRPASS'ın etkilerini azaltabilir.
• Rifampisin (tüberküloz ve bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır) AİRPASS'ın etkilerini azaltabilir.
• Binbirdelik otu (sarı kantaron) ve bu bitkiyi içeren ürünler ile birlikte kullanılması AİRPASS'ın etkilerini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. AİRPASS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir tablettir (5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast).
Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle AİRPASS almanız gerektiğine karar verecektir.
Alerjik rinit ve alerjik kökenli astım üzerinde AİRPASS'ın terapötik etkisi bir gün içinde başlar. Hastalara, alerjik temasın yer aldığı dönemlerde de AİRPASS almaya devam etmeleri tavsiye edilmelidir.
Kullanım süresi şikayetlerin türüne, süresine ve seyrine bağlıdır. Saman nezlesi için 3-6 hafta; kısa süre polene maruz kalma durumunda ise bir haftalık bir süre genellikle yeterli olmaktadır.
Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit), aralıklı tip (intermittan) (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.
Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit), kalıcı/sürekli tip (persistan) (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.

Eğer hasta AİRPASS kullanıyor ise, aynı etkin madde olan montelukastı içeren başka bir ilaç almamalıdır.


Uygulama yolu ve metodu:

AIRPASS, ağız yoluyla, bir miktar su ile birlikte ve bölünmeden alınmalıdır. AIRPASS'ın aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda Kullanımı:

15 yaşından küçük pediyatrik popülasyonlarda etkinlik ve güvenirliği belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

Orta derece ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından doz ayarlaması önerilmektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta derece karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur, ancak ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa AİRPASS'ı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Karaciğer ve böbrek yetmezliği bir arada olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir.

Eğer AİRPASS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Diğer astım tedavileriyle birlikte AİRPASS ile tedavi

AIRPASS hastanın var olan tedavisine eklenebilir.
Birlikte uygulanan tedavilerde dozun azaltılması Bronkodilatörlerle tedavi:
Tek bronkodilatör kullanımı ile yeterli düzeyde kontrol altına alınamayan hastaların tedavi rejimine AIRPASS eklenebilir. Klinik yanıt alındığında (genellikle ilk dozdan sonra) hastanın bronkodilatör tedavisi tolere edildiği kadar azaltılabilir.
İnhale kortikosteroidler:
İnhale kortikosteroid ile tedavi edilen hastalarda AİRPASS tedavisi ek klinik yarar sağlar. Kortikosteroid dozu tolere edildiği oranda azaltılabilir. Doz, tıbbi denetim altında kademeli olarak azaltılmalıdır. Bazı hastalarda, inhale kortikosteroidin dozu yavaş yavaş tamamen kesilebilir. Bazı hastalarda inhale kortikosteroidlerin yerine hemen AİRPASS tedavisine başlanmamalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AİRPASS kullandıysanız:

AİRPASS içeriğindeki etkin maddelerden levosetirizin için doz aşımının belirtileri erişkinlerde uyuşukluk; çocuklarda ise önce aşırı gerilim içinde bulunma ve huzursuzluk, ardından da uyuşukluk şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bilinen belirli bir antidotu yoktur. Doz aşımı meydana geldiğinde, belirtileri önlemeye yönelik veya destekleyici tedavi uygulanır. Alınmasının üzerinden kısa bir süre geçmişse midenin yıkanması düşünülür.
AİRPASS içeriğindeki etkin maddelerden montelukast için aşırı doz durumunda yan etkiler rapor edilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda aşırı doz durumunda meydana gelen en sık yan etkiler abdominal ağrı, uyuklama, susuzluk, baş ağrısı, kusma ve hiperaktivite.

AİRPASS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor v^-ya eczacı ile konuşunuz.


AİRPASS'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


AİRPASS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Sadece düzenli kullanılır ise AİRPASS astımı tedavi edebilir.
AİRPASS doktorun önerdiği şekilde uzun süre kullanılmalıdır. Bu sayede astım kontrolüne yardımcı olur.
Eğer AİRPASS kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuza danışarak AİRPASS kullanımını sonlandırabilirsiniz.
AİRPASS ile tedavinin sonlandırılması hastalık belirtilerinin ilaçla tedaviden önce görülenlerden daha ciddi olarak tekrar görülmesi anlamında zararlı etkilere yol açmaz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AİRPASS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
AİRPASS içindeki etkin maddelerden levosetirizine dair veriler;

Aşağıdakilerden biri olursa AİRPASS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ağız, yüz ve/veya boğazda şişme (anjiyonörotik ödem [mukoza ve cilt altı dokularda
meydana gelen ani şişme]),
• Nefes alma güçlükleri (göğüste sıkışıklık veya hırıltı),
• Ölümcül olabilen veya şoka sebebiyet veren kan basıncında ani düşme.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AİRPASS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı duyarlılık.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
'Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı,
• Uyuklama hali,
• Ağız kuruluğu,
• Yorgunluk,
• Asteni (güç ve enerji kaybı; zayıflık),
• Karın ağrısı,
• Bulantı,
• Kaşıntı,
• Döküntü,
• Ürtiker,
• Kilo artışı.
'Bunlar AIRPASS'ın hafif yan etkileridir.'
AIRPASS içindeki etkin maddelerden montelukasta dair veriler;

Aşağıdakilerden biri olursa, AİRPASS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Anaflaksi (siddetli alerjik reaksiyon),
• Dudaklarda, dil ve göz kapaklarında şişme,
• Deri döküntüsü,
• Kaşıntı gibi aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonlar,
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, AIRPASS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kanama eğiliminde artış,
• Karaciğer hasarı,
• Damarlarda iltihaplanmalar (vaskülit),
• Hayal görme (halüsinasyon),
• Uyku bozuklukları ve kâbuslar,
• Zatürre,
• Depresyon,
• Kalp çarpıntısı,
• Eklem ağrıları,
• Kol ve bacaklarda karıncalanma ve uyuşma hissi,
• Kas krampları ve ağrıları,
• Hazımsızlık,
• Üst solunum yolu enfeksiyonu,
• Ateş,
• Orta kulak iltihabı,
• Gözü koruyan zarın iltihabı,
• Burun kanaması,
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
'Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Baş ağrısı ve sersemlik hali,
Yorgunluk,
Ateş,
İsilik,
Karın ağrısı,
Diş ağrısı,
Burun tıkanıklığı,
Burun akıntısı,
Kulak ağrısı,
Öksürük,
Nezle benzeri belirtiler,
Boğaz iltihabı,
Bulantı,
İshal,
Hazımsızlık,
Ağız kuruluğu,
'Bunlar AİRPASS'ın hafif yan etkileridir.'

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


AİRPASS ile yapılan klinik çalışmalarda yaygın görülen yan etkiler:
> Abdominal ağrı,
> Baş ağrısı,
AİRPASS ile yapılan klinik çalışmalarda çok seyrek görülen yan etkiler:
> Montelukast ile tedavi edilen astımlı hastalarda çok nadir durumlarda grip benzeri hastalıklar, kol ve bacaklarda uyuşma, iğnelenme ve hissizlik, pulmoner semptomların kötüleşmesi ve/veya raş (Churg-Strauss Sendromu) rapor edilmiştir. Eğer sizde bu semptomlardan biri veya birkaçı görülürse hemen doktorunuza danışınız.
AİRPASS ile yapılan klinik çalışmalarda seyrek görülen yan etkiler:
> Yorgunluk, huzursuzluk, ajitasyon, agresif davranışlar sinirlilik, çarpıntı, depresyon, intihar düşüncesi ve davranışı (çok nadir durumlarda) baş dönmesi, uykulu olma, halüsinasyon, kabus görme ve huzursuz uyuma gibi rüya anormallikleri
> Rahatsızlık hissi, eklem veya kas ağrısı, kas krampları, ağız kuruluğu, bulantı, kusma, hazımsızlık, diyare, hepatit
> Kanama eğiliminde artış, yaralanma, yüz ve bacaklarda deri altında kızarıklıklar, palpitasyon
> Kabarıklık
'Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.'
AİRPASS ile yapılan klinik çalışmalarda yaygın olmayan görülen yan etkiler:
• Yüz, ağız ve boğazda şişme, kurdeşen ve bunlara eşlik edebilecek nefes darlığı ile birlikte olabilen şiddetli alerjik reaksiyonlar;
'Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.'
Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin AİRPASS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil
tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız


doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AİRPASS'ın Saklanması

AİRPASS 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

AIRPASS'ı 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden ve ışıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AİRPASS 'ı kullanmayınız.


Celtis Ilaç San.ve Tic. A.Ş. Güngören/Istanbul -TURKIYE Telefon: 0 212 481 40 98 Faks: 0 212 481 40 98 e-mail: [email protected]

Ruhsat Sahibi:Üretim Yeri:Neutec Ilaç San. Tic. A.Ş.
1.OSB. l.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 23.02.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Airpass 5/10 mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Levosetirizin dihidroklorür, Montelukast

Atc Kodu: R06AK

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.