Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Coversyl Plus 5mg/1.25mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » ACE İnhibitörleri Kombinasyonları » ACE İnhibitörleri ve Diüretik » Perindopril ve İndapamid

KULLANMA TALİMATI COVERSYL PLLS 5 mg/L25 mg film kaplı tabletAğızyoluyla alınır.

• Etkin madde'.

Her bir film kaplı tablet 5 mg Pcrindopril Arjinin tuzu ve L25 mg İndapamid içermektedir.

• Yardımcı maddeler:

Magnezyum stcarat, Maltodekstrin. Kolloidal anhidrik silis. Sodyum nişasta glikolat, Laktoz monohidrat, Gliscrol, Hipromelloz. Makrogol 6000, Magnezyum stearat, Titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bukullanma lal ima t mı saklayınız. Daha sonra tekrar okımaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Builaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:1. COVERSYL PLUS nedir ve ne için kullanılır?


2. COVERSYL PLVSU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. COVERSYL PLUS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. COVERSYL PLUS'ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. COVERSYL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

• COVERSYL PLL'S, 5 mg Pcrindopril Arjinin ve 1.25 mg indapamid etkin maddelerini içeren bir kombinasyondur.
• Antihipertansif grubuna aittir.
• Pcrindopril, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ADH) adı verilen ilaçlar smıfmdandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarmı genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.
• İndapamid bir diüretiktir. Diüretikler böbreklerde üretilen idrar miktarını artırır. Yine de indapamid üretilen idrar ıniktanm çok az artırdığı için diğer diüreliklcrden farklıdır. Her iki etkin madde de kan basıncını azaltmaktadır ve kan basıneınızı kontrol etmek için birlikte çalışmaktadır.
• COVERSYL PLUS film kaplı tablet beyaz renkte çubuk şeklindedir. 30 tabletten oluşan kapaklı kutuda bulunmaktadır.
• COVERSYL PLUS esansiyci hipertansiyonun tedavisinde kullanılmaktadır.
2. COVERSYL PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
COVKRSYL PLLS'ı aşağıdaki durumlarda KLLIRANMAYINIZ
Hğcr,
• r,tkin maddeler pcrindopril ve indapamidc veya COVERSYL PLUS'ın içerdiği herhangi bir maddeye aşın duyarhysamz (alerjik),
• Daha önce herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasında solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşmtı veya deride ciddi döküntü gibi semptomlar görüldüyse veya başka nedenlerde ailenizde bu tür semptomlar görüldüyse (anjiyoödem adı verilir),
• Ciddi karaciğer yetmezliği veya karaciğer enscfalopatisi varsa (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma),
• Ciddi böbrek yetmezliği varsa vc diyalize giriyorsanız,
• Kanda potasyum seviyeleri düşük veya yüksek ise,
• Tedavi edilmemiş dekompanse kalp yetmezliği (ciddi su tutulması, nefes almada zorlanma) varsa,
• Hamile iseniz (3 aylık ve sonrası) veya hamilelik planlıyorsanız (bkz. “Hamilelik"-"Emzirme''),
• Emziriyorsanız
COVERSYL PLL'S çocuklarda kullanılmaz.
COVERSYL PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
• Aortik stenoz (kalpten gelen ana damarda daralma) veya hipertrofık kardiyamiyopati (kalp kası rahatsızlığı) veya böbrek arterinde stenoz (böbreğe kan taşıyan damarda daralma) varsa,
• Diğer kalp ve böbrek rahatsızlıklarından şikayetçiyscniz,
• Karaciğer rahatsızlığınız varsa,
• Yaygın lupus eritematöz (nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan enflamatuvar doku hastalığı) veya skleroderma gibi kollajen doku hastalıklarından şikayetçiyscniz,
• Ateroskleroz (damar sertleşmesi) varsa,
• Hiperparatiroidizm (tiroid bezlerinin aşırı çalışması) varsa,
• Gut hastası iseniz,
• Şeker hastası iseniz,
• Tuz yasaklayan bir diyet uyguluyor ya da tuz yerine geçen potasyum içeren maddeler kullanıyorsanız,
• Lityum veya potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren) kullanıyorsanız (COVERSYL PLL'S ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır - Bakınız ''diğer ilaçların kullanımı")
COVERSYL PLUS kullanırken aşağıdaki durumlardan da doktorunuzu haberdar
etmelisiniz;
Eğer,
• Anestezi uygulanacak ve/veya ameliyat olacaksanız,
• Yakın zamanda ishal ve kusma şikayetiniz olduysa.
¦ LDL afcrczi olacaksanız (bir makine yardımıyla vücuttaki kolesterolün atılması),
• Balansı veya eşekarısı sokmalarına karşı alerji için desensitizasyon tedavisi görecekseniz.
• iyot içeren kontrast madde (mide, böbrek gibi organlann röntgen cihazında görünmesini sağlayan madde) enjeksiyonu gereken bir tıbbi teste tabi tutulacaksanız.
COVr-,RSYL PLL'S doping testlerinde görülen aktif madde (indapamid) içermektedir. Atletler ve sporcular dikkatli olmalıdır.
¦'Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız".

COVKRSYTJ PLUS'ıN YIYECEK VE IÇECEK ILE KULLANıLMASı

Dozlar yemekten önce ahnmahdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danu^mız.


COVERSYL PLUS ile tedavi görürken hamile kalırsanız (veya hamilelik planlıyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz hamile kalmadan Önce veya hamile kaldığınızı öğrendiğiniz anda COVERSYL PLUS kullanmayı kesmenizive başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir. Hamileliğin ilk üç ayında COVERSYL PLUS kullanımı önerilmemektedir. Hamileliğin 3. ayından sonra bebeğinize ciddi zarar verebileceğinden COVERSYL PLUS hamileliğin ilk 3 ayından sonraki dönemlerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danı:)imz.


Emzirme

İlacı kullanmadan ünce doktorunuza ya da eczacınıza damamız.


COVERSYL PLUS emzirirken kullanılmaz.

Araç ve makine kullanımı

COVERSYL PLUS'ın uyanıklığı bozucu etkisi yoktur, ancak bazı hastalarda, özellikle tedavinin başlangıcında veya başka bir antihipertansif ilaçla birlikte kullanımında düşük kan basıncına bağlı olarak bireysel reaksiyonlar görülebilir. Bunun sonucu olarak da araç veya makine kullanma yetisi bozulabilir.

COVERSYL PLUS'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

COVERSYL PLUS 71.33 mg laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
COVERSYL PLUS 2.7 mg sodyum nişasta glikolat içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar COVERSYL PLUS ile tedaviyi etkileyebilir.
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini COVERSYL PLUS ile birlikte KULLAN.MAYl.MZ;
• Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)
• Potasyum tutucu diürctiklcr (spironolakton, triamieren), potasyum tuzlan Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:
• Yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar
• Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde)
• Allopurinol (gut tedavisinde)
• Tcrfcnadin ve astemizol (kuru ateş ve alerjilerin tedavisi için antihistaıninler) COVRRSYLPLUS 5 mg/1.25 mg ilasla Kullanma l aliınatı
İleri seviyede aslım ve romaü/mal artrit tedavisi gibi çeşitli durumlarda kullanılan kortikosteroidicr
Otoimmün bozuklukların tedavisinde veya organ nakli ameliyatlarından sonra reddedilmeyi önlemek amacıyla kullanılan immünosüprcsanlar (örn. siklosporin) Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar Enjeksiyon yoluyla eritromisin (antibiyotik)
Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde)
Pentamidin (pnömoni tedavisinde)
Enjeksiyon yoluyla altın (Çok sayıda eklemde romatizma benzeri ağn (poliartrit rumatoid) tedavisinde
Vinkamin (yaşlılarda zihinsel işlevlerle ilgili scmptomatik bozuklukların tedavisinde) Bcpridil (angina pektoris tedavisinde)
Kalp ritmi problemleri için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol)
Digoksin veya diğer kalp glikozidleri (kalp problemlerinin tedavisinde)
Baklofen (multiple skleroz -MS- gibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığının tedavisinde)
İnsülin, metfurmin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar Kalsiyum (tuzları)
Uyarıcı (stimülan) laksatifler (örn. senna)
Steroid yapısında olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen) veya yüksek doz salisilatlar (örn. aspirin)
Enjeksiyon yoluyla amfoterisin B (ileri derecede mantar hastalığının tedavisinde) Depresyon, anksiycte, şizofren gibi zihinsel hastalıklarında tedavisinde kullanılan ilaçlar (Örn. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler..)
• Tetrakozaktid (Crohn hastalığının tedavisinde)
Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gclccekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doklorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. COVERSYL PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım vc doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

• COVERSYL PLUS için önerilen günlük

doz

bir film kaplı tablettir. İlacınızı hergün aynı z:amanda, tercihen sabahlan yemekten önce almanız önerilir.
• Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.
• Önerilen dozu aşmayınız

Uygulama yolu ve metodu:

• COVERSYL PLUS sadece ağızdan kullanım içindir.
• Tabletleri aç karnına yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanımı;

COVERSYL PLUS çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler tarafından kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

65 yaş ve üzeri yaşlılarda tedaviye kan basıncı ve böbrek fonksiyonlarının kontrol edilmesinden sonra başlanır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz dozu değiştirebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmamalısınız.

Eğer COVERSYL PLUS'ın etkisinin güçlü veya zayif olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konu.)umız.


Kullanmanız gerekenden daha fazla COVERSYL PLUS kullandıysanız

COVERSYL FLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşın doz alımında en çok karşılaşılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzanıp bacakları >Tikarı kaldırmak iyi gelecektir.

COVERSYL PLUS'ı kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.
Eğer, unuttuğunuzu farkettiginizde sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


COVERSYL PLUS ile tedavi sunlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Yüksek kan basıncının tedavisi ömür boyu olduğu için bu ilacı kesmeden önce doktorunuza danışmalısiniz.
Bu ürün ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktor veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, COVHRSYL PLUS'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa COVERSYL PLLS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz;

• Yüzün, dudakların, ağızın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şişmelerinde,
• Aşırı baş dönmesi veya baygınlık,
• Hızlı veya düzensiz kalp atışı.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi, vertigo (kişinin Icendisinin veya çevresinin dönüyormuş gibi hissetmesi), iğnelenme, görme bozuklukları, tirmitüs (kulakta çmlama), düşük kan basıncma (hipotansiyon) bağlı baş dönmesi, öksürük, nefes darlığı, mide-bağırsak rahatsızlıklan (bulantı, mide ağrısı, anoreksi, kusma, karın ağrısı, tat alma sorunları, ağız kuruluğu, sinsirim güçlüğü veya hazımsızhk, ishal, kabızlık), allerjik reaksiyonlar, kaşıntı, deri döküntüsü gibi alerjik reaksiyonlar, kramplar, yorgunluk hissi.
Yaygın olmayan: Değişken ruh hali, uyku sorunları, bronkospazm (göğüste sıkışma, hırıltı ve nefes darlığı), anjiyoödem (hırıltı, yüzde veya dilde şişme), ürtiker (kurdeşen), purpura (deride kırmızı küçük noktalar), böbrek rahatsızlıkları, cinsel iktidarsızlık, terleme.
Seyrek: Zihin karışıklığı, Kardiyovasküler rahatsızlıklar (düzensiz kalp atımı, angina, kalp krizi), Eozinofılik pnömoni (çok nadir görülen bir tür zatürre), Rinit (burun tıkanıklığı veya burun akıntısı), Ciddi deri hastalıkları, örneğin kırmızı ve pembe halkalardan oluşan döküntü, bazen dudaklarda su kabarcığı ve yara şeklinde görülen hebra hastalığı (eriterm multiform), sistemik lupus eritematöz hastalığınız varsa daha kötüleşebilir (nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan enflamatuvar doku hastalığı).
Güneş veya yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalındığında fotosensitivite reaksiyonları (derinin görünümünde değişiklik) bildirilmiştir.
Kan, böbrek, pankreas veya karaciğer rahatsızlıkları (laboratuvar parametrelerinde (kan testleri) değişmeler görülebilir. Bu durumda doktorunuz kan testleri yapılmasını isteyebilir).
Karaciğer yetmezliği varsa hepatik ensefalopati başlangıcı görülebilir (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlanndaki bozulma).

Eğar bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. COVERSYL PLUS'm Saklanması:

COVERSYL PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25'^C'nin altında, oda sıcaklığında, kuru yerde saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COVERSYL PLUS'ı kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


LES LABORATOIRES SERVIER - FRANSA lisansı ile,
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
Beybi Giz Kule, Meydan Sok. No. 1 Kat: 22-23-24 34398 Maslak, İstanbul Tel : 0212 329 14 00
Faks : 0212 290 20 30

Üretim Yeri:


Adı : Servier (Ireland) Industries Ltd.
Adresi : Arklovv, Co. Wicklow
İRLANDA

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Coversyl Plus 5mg/1.25mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Perindopril arjinin tuzu, İndapamid

Atc Kodu: C09BA04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.