Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Migryl 100mg Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları » Oral Antidiyabetik İlaçlar » Alfa Glükozidaz İnhibitörleri » Miglitol

KULLANMA TALİMATI

MİGRYL® 100 mg tablet Ağızdan (Ağız yoluyla) alınır.

• Etkin madde:

Her bir tablet 100 mg miglitol içerir.

• Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, magnezyum stearat.
•

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1.MİGRYL® nedir ve ne için kullanılır?


2.MİGRYL®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.MİGRYL® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.MİGRYL®'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. MİGRYL® nedir ve ne için kullanılır?

MİGRYL®, miglitol içeren Tip II diyabet tedavisinde kullanılan ağız yoluyla alınan (oral) antidiyabetik bir ilaçtır. Vücutta karbonhidratların (şeker formu) sindirimini geciktirir. Böylece yemek sonrası kana geçen şekerin miktarını azaltır ve hiperglisemiyi (yüksek kan şekeri) önler.
MİGRYL®, beyaz-beyazımsı, yuvarlak, bombeli tablettir.
Her bir tabletle 50 mg miglitol etkin maddesi vardır. Tabletler, 90 ve 120 tabletlik blister ambalajlarda temin edilebilir.
* ®

2. MİGRYL 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MİGRYL®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;
• İlacın etkin maddesi olan Miglitol'e ve/veya bu ilacın içeriğinde yer alan herhangi bir bileşene karşı duyarlılığınız varsa,
• Ülseratif kolit (iltihaplı bağırsak) veya Crohn hastalığı (sindirim kanalının iltihaplanma ve ülserler (yaralar) ile karakterize kronik bir hastalığı) gibi
bir inflamatuvar (iltihaplı) bağırsak hastalığınız varsa veya mide veya bağırsak ile ilgili hastalığınız varsa,
• Kolon ülseriniz varsa,
• Bağırsaklarınızda tutulma veya engellenme varsa,
• Diyabetik ketoasidoz'unuz varsa.

MİGRYL®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Hipoglisemi (kan şeker düzeyinde azalma) hastasıysanız,
• Kandaki glukoz seviyesi kontrolsüzse,
• Böbrek yetmezliğiniz varsa
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MİGRYL®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Doktorunuzun diyet önerilerine uyunuz. Kan şekeri seviyenizi etkileyebileceğinden alkolü dikkatli kullanınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


Miglitolün hamilelerde kullanımının güvenliliği kanıtlanmamıştır, gebelik sırasında gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Miglitol anne sütüne geçtiğinden emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

MİGRYL®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MİGRYL®'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yok ise, MİGRYL® kullanımına bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıda bildirilen ilaçlar miglitolle etkileşime girebilir ve kan şekeri seviyelerini etkileyebilir. Bu ilaçları kullanıyorsanız tedavinizde doz ayarlaması yapılması veya izlenmeniz gerekebilir. Burada yazılamayan ilaçlar da miglitol ile etkileşime girebilir veya durumunuzu etkileyebilir.
• Bağırsak absorbanları (aktif kömür gibi) ve amilaz ve pankreatin gibi sindirim enzim takviyelerini içeren ürünler veya diğerleri Miglitolün etkisini azaltabilir. Miglitolle birlikte alınmamalıdır.
• Tedaviye başlamadan önce aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz;
¦ Propranolol
¦ Ranitidin
¦ Digoksin
¦ Diğer diyabet ilaçları; glibürid, metformin ve diğerleri,
¦ Kalsiyum kanal blokörleri; nifedipin ve diğerleri.
¦ Varfarin
¦ Sülfonilüre
¦ İnsülin

Eğ^-r reçeteli ya da reçetesiz h^^hangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MIGRYL® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzun tavsiye edeceği şekilde alınız ve talimatlar için doktorunuza danışınız. MİGRYL dozu etkinlik ve toleransa göre bireyselleştirilmelidir.
Miglitol yetişkinlerin tip II diyabetteki glisemik kontrollerini geliştirmek için diyet ve egzersize ek bir tedavidir.
Tedaviye başlanırken ve doz ayarlaması sırasında MİGRYL® için tedavi edici yanıtın belirlenmesi ve hasta için minimum etkin dozun tanımlanması için bir saatlik postprandial plazma (tokluk kan) glukoz değeri kullanılabilir.
Daha sonra Glikozile hemoglobin yaklaşık üç aylık aralıklarla ölçülmelidir. Tedavi amacı monoterapi olarak veya bir sülfonilüre ile kombinasyon halinde en düşük etkin MİGRYL® dozu kullanılarak postprandial plazma glukoz ve Glikozile hemoglobin düzeylerinin normal veya normale yakın düzeylere düşürülmesi olmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Her MİGRYL dozunu, ana öğünün ilk lokmasıyla birlikte bir bardak su ile alınız. Başlangıç dozu:
Başlangıç dozu her öğünün başında (ilk lokma ile birlikte) günde 3 kez 25 mg'dır.
İdame dozu:
Günde 3 kez 25 mg dozunun 4-8 hafta uygulanmasından sonra, dozaj yaklaşık üç aylık süre için günde 3 kez 50 mg'a çıkarılmalı ve bunu takiben hastanın cevabı değerlendirilmelidir. Hastanın cevabı yeterli değilse, kullanılan doz önerilen maksimum doz olan günde 3 kez 100 mg'a artırılabilir.
Günde 3 kez 100 mg doz ile terapötik yanıtta değişiklik olmazsa, dozun düşürülmesi düşünülmelidir.
Hastaya göre etkili olan doz tespit edildiğinde bu şekilde devam edilmelidir.
Maksimum doz:
Önerilen maksimum doz günde 3 kez 100 mg'dır. Yapılan bir çalışmada günde 3 kez 200 mg dozu daha iyi ek glisemik kontrol (karbonhidratların kandaki glikoz düzeylerine olan etkisini ölçme sistemi) sağlamış olmakla birlikte gastrointestinal (sindirim sistemi) semptomların insidansını (bir hastalığın tanımlanmış bir popülasyondaki yaygınlığını ölçmede kullanılan iki ölçekten birisidir) artırmıştır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımın güvenlilik ve etkililiği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinler için verilen doz tavsiyeleri, yaşlı hastalar için de geçerlidir.
Yaşlı hastalar ve daha genç kişiler arasında güvenilirlik ve etkinlik açısından genel bir fark gözlenmemiştir.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Böbrek hastalığı olan gönüllülerde MİGRYL®, kan düzeyleri böbrek yetmezliğinin seviyesine bağlı olarak orantısal bir şekilde artmıştır. Uzun süreli klinik deneyler, belirgin böbrek yetmezliği (serum kreatinin >2.0 mg/dl) olan diyabetli hastalarda yürütülmemiştir. Dolayısıyla, bu hastalarda MİGRYL® kullanılması önerilmemektedir.
Miglitol temelde böbrekler tarafından atıldığından böbrek yetmezliği olan hastalarda miglitol birikimi beklenmektedir. Miglitol etkisini lokal olarak gösterdiğinden artan kan değerlerinin düzeltilmesi için dozaj ayarlaması yapılamaz.

Karaciğer yetmezliği:

Miglitol için karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına ilişkin herhangi bir veri mevcut olmamakla birlikte, vücudun alınan ilaca verdiği tepkilere sağlıklı kişilere kıyasla sirotik (kronik yaygın ve ilerleyici karaciğer iltihabı) hastalarda değişmemiştir. Miglitol metabolize edilmediğinden (parçalanmadığından) karaciğer fonksiyonunun miglitol kinetiğinde etkisinin olması beklenmemektedir.
Sülfonilüre veya insülin alan hastalar:
Miglitol tek başına, hastalarda açlık koşullarında verildiğinde bile hipoglisemiye neden olmaz. Sülfonilüre maddeler hipoglisemiye neden olabilir. Herhangi bir klinik çalışmada tek başına sülfonilüre alan hastalarda hipoglisemi insidansına kıyasla sülfonilüre ile kombinasyon halinde miglitol alan hastalarda hipoglisemi insidansında (görülme sıklığında) artış mevcut değildir. Bununla birlikte miglitol bir sülfonilüre veya insülin ile birlikte kullanıldığında kan şekerinde daha fazla azalmaya neden olacaktır. Bu ajanlar hipoglisemi potansiyelini artırabilir. Hipoglisemi riski, semptomları, tedavisi ve gelişimine zemin hazırlayan koşullar hastalar ve sorumlu aile üyeleri tarafından iyi anlaşılmalıdır. Hipoglisemi meydana gelirse bu maddelerin dozunda uygun ayarlama yapılmalıdır. Olası hipoglisemi semptomları: Açlık hissi, terleme, huzursuzluk, parezteziler, çarpıntı ve yerinde duramama, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, baş ağrısı, konfüzyon, davranış değişiklikleri, algılama bozukluğu, bulanık görme, diplopi (çift görme)'dir.

Eğer MİGRYL ® 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


* ®

Kullanmanız gerekenden daha fazla MİGRYL kullandıysanız:

MİGRYL® 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doz aşımı meydana gelebilir. Doz aşımı belirtileri bilinmemektedir, ancak mide ağrısı, gaz, şişkinlik ve ishal meydana gelebilir.

MİGRYL'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Unuttuğunuz dozu hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak eğer bir sonraki dozunuzu alma vakti gelmişse, unutulan dozu atlayıp planlanan sonraki dozunuzu alınız.
* ®

MİGRYL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında gastrointestinal yan etkilerde hızlı bir şekilde iyileşme görülür.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gib etkileri olabilir

Tüm ilaçlar gibi MİGRYL®'in, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde, yan
* ®

Aşağıdakilerden biri olursa, MİGRYL 'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyon;
¦ Solunumda zorluk,
¦ Boğazın tıkanması,
¦ Dudak, dil veya yüzün şişmesi,
¦ Kurdeşen
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MİGRYL 'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Karın ağrısı
• İshal
• Gaz
• Döküntü (cilt)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MİGRYL®'in saklanması

MİGRYL® saklayınız.


MİGRYL® 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajındaSon kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MİGRYL® 'i kullanmayınız

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında serin ve kuru bir yerde saklayınız.

Ruhsat Sahibi:


Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi
Dilaver Sokak No:4
34418 Oto Sanayi - 4. Levent/İstanbul

Üretim yeri:


Ali Raif İlaç San. A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II.Kısım No:228 34306 İkitelli/İstanbul

Bu kullanma talimatı 31.12.2010 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Migryl 100mg Tablet

Etken Maddesi: Miglitol

Atc Kodu: A10BF02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Migryl 100mg Tablet KT
 • Migryl 100mg Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Migryl 100mg Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.