Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Neofleks Ringer Çözeltisi Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Elektrolit Dengesini Etkileyen Serumlar » Elektrolitler

KULLANMA TALİMATI

NEOFLEKS RİNGER ÇÖZELTİSİ Damar içine (intravenöz) yolla uygulanır.

Etkin maddeler :

Her 100 ml çözeltide ; 0.860 g Sodyum klorür,
0.033 g Kalsiyum klorür dihidrat,
0.030 g Potasyum klorür

Yardımcı madde :

Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz


-Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1.NEOFLEKS RİNGER nedir ve ne için kullanılır?


2. NEOFLEKS RİNGER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NEOFLEKS RİNGER nasıl kullanılır?


4.Olasıyan etkiler nelerdir?


5. NEOFLEKS RİNGER'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1.NEOFLEKS RİNGER nedir ve ne için kullanılır?

NEOFLEKS RİNGER 1000 ml ve 2000 ml polipropilen torbalarda sunulan damar içine kullanım için hazırlanmış bir çözeltidir. İçerisinde vücut için gerekli olan sodyum, potasyum, kalsiyum ve klor iyonları bulunur.
NEOFLEKS RİNGER çözeltisi su alımının azaldığı veya su kaybının arttığı durumlarda, kusma, ishal gibi durumlarda, hafif alkaloz (hidrojen iyon konsantrasyonunun düşmesi) ve hipokloremi (kanda klor miktarının düşmesi) tedavisinde kullanılır.
Ayrıca yıkama çözeltisi olarak ; yara ve ameliyat bölgelerinin yıkanmasında, tanı amaçlı artroskopik inceleme, tedavi amaçlı devamlı ya da aralıklı yıkamalarda, kronik kemik iltihabında, kronik kemik dokusu yangısında kullanılır.
Açık kalp ameliyatlarında kalp-akciğer makinesinde kullanılır, organ nakillerinde, açık kalp ameliyatlarında ve peroperatuvar bölgesel hipoterminin (vücut ısısının düşmesi) sağlanmasında kullanılır.

2. NEOFLEKS RİNGER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler NEOFLEKS RİNGER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Addison hastalığında (Addison'un tedavi edilmiş hastalığında ya da krizlerinde, potasyumsuz sıvılar tercih edilir), elektrokoter kullanımının gerekli olduğu operasyonlarda elektrolit içeren yıkama çözeltileri kullanılmamalıdır.
• NEOFLEKS RİNGER'in bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.

NEOFLEKS RİNGER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

*

Belirgin hipopotasemi (kanda potasyum miktarının düşük olması) ya da hipokalsemi (kanda kalsiyum miktarının düşük olması) durumlarında (Ringer çözeltisi ile birlikte ayrıca eksik elektrolitleri yerine koyma çözeltileri de kullanılmalıdır)
* Sodyum tuzları, kalp yetmezliği, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, periferik veya pulmoner ödemde ve gebelik toksemisinde (toksinlerin kana karışması) dikkatle kullanılmalıdır. *Yıkama amaçlı kullanım sırasında sistemik dolaşıma geçebileceğinden konjestif kalp yetmezliği, son dönem böbrek yetmezliği, sodyum kaynaklı ödemle seyreden klinik tablolarda ve kortikosteroid kullanan hastalara uygulamada dikkat gerekir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NEOFLEKS RİNGER'in yiyecek ve içecekler ile kullanılması

Herhangi bir özel durum yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İlacın hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Sadece kullanımının kesinlikle gerekli olması durumunda hamile kadınlarda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NEOFLEKS RİNGER çözeltisinin içerdiği potasyum süte geçer. Bu nedenle çok gerekli olmadıkça emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

NEOFLEKS RİNGER'i alan hastaların motorlu araç ve makine kullanmalarında bir sakınca yoktur.

NEOFLEKS RİNGER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel bir durum yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• İçerdiği kalsiyum nedeniyle kalp glikozitleri ile birlikte verildiğinde birbirlerinin inotropik ve toksik etkilerini arttırırlar. Bunun sonucu kalpte ritim bozuklukları görülebileceğinden kalp glikozidleri alan hastalara i.v. yolla kalsiyumlu çözeltiler uygulanacağı zaman çok yavaş verilmelidir.
• İçerdiği potasyum klorürden dolayı spironolakton, triamteren ve amilorid gibi potasyum tutucu idrar söktürücülerle birlikte kullanıldığında kanda potasyum yükselmesi oluşabilir

Eğer reçeteli v^-ya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. NEOFLEKS RİNGER nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
1) Deri altı ve damar yoluyla uygulamada doz: Hastanın yaşına, ağırlığına ve klinik durumuna bağlı olarak yetişkinler için ortalama günde 1-3 litredir. Veriliş hızı normal olarak saatte kilo başına 30 ml'dir. Kalp hastalığı vb. durumlar yoksa çözelti verilme hızı hastanın genel durumu oranında azaltılmalıdır.
2) Eklem inceleme ve girişimlerde doz kullanılış şekli: Eklem incelemelerinde (artroskopi) doz uygulamanın gerektirdiği miktarlarda değişik olabilir.
3) Göğüs kalp ve damar cerrahisinde : Hekimin arzu ettiği miktarlarda ve operasyonun gerektirdiği miktarlarda kullanılır.
4) Kesi ve yaraların yıkanmasında

:

Kullanıldığı bölgeye doğrudan dökme şeklinde hekimin arzu ettiği miktarlarda kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu :

NEOFLEKS RİNGER DAMAR IÇINE UYGULANıR.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda kullanımı :

Çocuklarda, doz vücut ağırlığına göre hesaplanarak uygulanabilir.

Yaşlılarda kullanımı :

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği :

Sodyum tuzları böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır. Hastanın yaşına, ağırlığına ve klinik durumuna bağlı olarak yetişkinlerde günde 1-3 litre uygulanır.

Eğer NEOFLEKS RİNGER'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla NEOFLEKS RİNGER kullandıysanız :

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

NEOFLEKS RİNGER'i kullanmayı unutursanız :

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

NEOFLEKS RİNGER ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler :

NEOFLEKS RİNGER ile tedavinin sonlandırılmasından sonra herhangi bir etki gözlenmemiştir.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEOFLEKS RİNGER'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Seyrek görülen yan etkiler :
Ateşlenme, enjeksiyon alanında enfeksiyon, damar trombozu, flebit (toplardamar iltihabı), ekstravazasyon (sızıntı)
Yaygın olmayan yan etkiler :
Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. NEOFLEKS RİNGER'in saklanması

NEOFLEKS RİNGER'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEOFLEKS RİNGER'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A Ş.
Büğdüz Mahallesi Kaymakam Ali Galip Sokak No:28 AKYURT/ANKARA e-mail: tts@turktipsan.com.tr Tel: 0 312 8441508 Faks: 0 312 8441527

Üretim yeri:

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET AŞ.
Büğdüz Mahallesi Kaymakam Ali Galip Sokak No:28 AKYURT/ANKARA e-mail: tts@turktipsan.com.tr Tel: 0 312 8441508 Faks: 0 312 8441527

Bu kullanma talimatı 10/12/2010 tarihinde onaylanmıştır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

Uygulamaya hazırlanması :

A)twist-off

kapağının ıslanması için birkaç kez baş aşağı çevrilir.

B)twist-off

kapağı çevrilip çıkarılır.

C)

İnfuzyon seti üzerindeki damla sayısını ayarlayan klemp kapatılır.

D)spaykıSpayk, twist-off

kapağın merkezine sokulur.

E)

Damlatma odacığı, çözeltiyle yarısına doluncaya kadar sıkılıp bırakılır. İğne ucundaki koruyucu çıkarılır. Klemp açılarak perfüzyon sistemi ve iğne çözeltiyle doldurulur. Klemp kapatılarak damara girilir. Daha sonra klemp açılarak damla adedi ayarlanır.

İlaç Bilgileri

Neofleks Ringer Çözeltisi

Etken Maddesi: Sodyum Klorür, Kalsiyum klorür, Potasyum Klorür

Atc Kodu: B05BB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Neofleks Ringer Çözeltisi KT
 • Neofleks Ringer Çözeltisi KUB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.