Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Bactrim 200/40 mg Süspansiyon - (Alternatif Üretim Yeri) Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Sülfonamidler ve Trimetoprim » Sülfonamid ve Trimetoprim Kombinasyonları » Trimetoprim ve Sulfametoksazol

KULLANMA TALİMATI BACTRİM 200/40 mg süspansiyon Ağız yolu ile uygulama içindir.

• Etkin madde:

Bir ölçek (5 mL) 200 mg sülfametoksazol ve 40 mg trimetoprim içermektedir.

• Yardımcı maddeler:

Dispersiyon haline getirilebilir selüloz (mikrokristal selüloz ve sodyum karboksimetil selüloz), metil parahidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoat, sorbitol (%70-kristallenmeyen), polisorbat 80, muz aroması, vanilya aroması ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duy^abilirsiniz.


• Eğer ilav^e sor^ularınız olur^sa, lüt^fen dokl^orunu^a veya ecza^cın^ı^a danışınım.


• Bu ilaç kişisel olarak sizlin için reçet^e edilmiştir, başkalarıma v^ermeyin^iz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneyle git^t^iğinsizde dokt^or^unuza bu ilacı kullandığınızı sö^le^iniz


• Bu talimatta y^azılanlar^a ay^nen uyunuz. İla^ç hakkında si^e ön^erilen do^un dışında


• yüksek veya ^üşük doz kullanmadınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. BACTRİM nedir ve ne için kullanılır?


2. BA^CT^M'ikullanmadan önce dikkat edilmesigerek^enler


3. BACTRİM nasıl kullanılır?


4. Olası j^an etkiler nelerdir?


5.BACTRİM'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. BACTRİM nedir ve ne için kullanılır?

BACTRİM 100 mL, şişede sunulmaktadır.
BACTRİM etkin madde olarak trimetoprim ve sülfametoksazol içerir.
BACTRİM, bakterileri öldürerek etki eden antibakteriyel bir ilaç türüdür.
BACTRİM:

• Haemophilus in^uen^aeSt^rept^ococcus pneumoniae 'nin

duyarlı suşlarının neden olduğu kronik bronşitin (uzun süren bronş iltihabı) akut alevlenmeleri
• Yetişkinlerde ve çocuklarda,

Pneumocy^stis jiro^eci

(P.carinii)'nin neden olduğu akciğer enfeksiyonlarını tedavi etmek veya önlemek için
• Toksoplazmozisi (az pişmiş et veya kedi dışkısı ile geçer) tedavi etmek veya önlemek için
• Nokardiozisi (apselere neden olan bakteriyel enfeksiyon) tedavi etmek veya önlemek için
• Üriner sistem enfeksiyonlarını (örn. sistit) veya uzun süreli bronşitin kötüleşmesini tedavi etmek için
• Kulak enfeksiyonlarını (akut otitis media) tedavi etmek için kullanılır.
• Tifo, paratifo ateşi; şigelloz, enterotoksikojenik Eschericia coli'nin etken olduğu yolculuk ishalinde ve kolerada
• Akut ve kronik osteomiyelit (kemik iltihabı)
• Bruselloz

2. BACTRİM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler BACTRİM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Trimetroprim, sulfonamidler veya diğer yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
• Ciddi karaciğer hasarı ya da sarılık varsa
• Ciddi karaciğer bozukluğu varsa
• Ciddi karaciğer hastalığı varsa
• Ağır böbrek yetersizliği varsa
• Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız
• BACTRİM, 6 haftadan küçük yenidoğan bebeklere Pneumocystis jiroveci (P.carinii) enfeksiyonu dışında verilmemelidir.

BACTRİM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Ciddi alerjik reaksiyonlar veya bronşiyal astım öykünüz varsa
• Glikoz 6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) enzim eksikliğiniz varsa (Fava fasulyesi gibi belli yiyecekleri yediğiniz zaman olumsuz reaksiyon gösterebilirsiniz.)
• Fenilketonüri adı verilen bir protein bozukluğunuz varsa
• A grubu beta-hemolitik streptokok (bakteriyel bir enfeksiyon) pozitifse
• Deri döküntünüz varsa
• Folik asit eksikliğiniz varsa
• Porfiri adı verilen, deri ve sinir sistemini etkileyen bir hastalığınız varsa
• Beslenme bozukluğunuz varsa
• Yaşlı iseniz (daha fazla yan etki oluşabileceği için)

BACTRİM' in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Tabletleri tercihen yiyecek veya içecek ile birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


BACTRİM' i hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedav^iniz sırasında hamile olduğunuzu fa^rk ederseniz hemen dokl^orunu^a danışınım.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce dokl^or^unuza veya ecza^cın^ı^a danışınız.


2
BACTRİM' in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçların (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi BACTRİM de nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

BACTRİM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 5 mL'sinde 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.
Bu tıbbi ürünün içeriğindeki metil parahidroksibenzoat, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
Bu tıbbi ürünün içeriğindeki propil parahidroksibenzoat, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
Bu tıbbi ürün sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka ilaçlar kullanıyorsanız veya yakın zamanda başka ilaç kullanmış iseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz (reçetesiz satılan ilaçlar dahil olmak üzere). Özellikle:
• ACE inhibitörleri (yüksek kan basıncını tedavi etmek için, örn. kaptopril, lizinopril)
• Amantidin (parkinsonizm veya bazı viral enfeksiyonları tedavi etmek için).
• Prilokain gibi anestezikler
• Prokainamid, amiodaron, dofetilid (bazı kalp hastalıklarını tedavi etmek için)
• Rifampisin, dapson, metamin gibi antibiyotikler
• Varfarin gibi kanınızın pıhtılaşmasını önleyen antikoagülanlar
• Lamivudin, zidovudin, zalsitabin gibi antiviraller (virüslere karşı kullanılan ilaçlar)
• Siklosporin (transplantasyondan sonra rejeksiyonu önlemek için)
• Klozapin (ruh sağlığı problemlerini tedavi etmek için)
• Metotreksat, azatioprin, merkaptopurin gibi sitotoksik ilaçlar (bazı kanserleri, ciddi
psoriyazisi veya ciddi romatoid artriti tedavi etmek için)
• Digoksin (kalp hastalıklarını tedavi etmek için)
• Bendroflumetiazid gibi diüretikler
• Fenitoin (epilepsiyi tedavi etmek için)
• Primetamin (sıtmayı tedavi etmek için)
• Potasyum aminobenzoat (sklerodermayı, Peyronie hastalığını tedavi etmek için)
• Sülfonilüreler (diyabeti tedavi etmek için)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ise lütfen doktorunuza veya ecza^cınıza bunlar hakkında bilgi verinin.


3. BACTRİM nasıl kullanılır?

•Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

12 y^aşından küçük çocuklar^da:


STANDART DOZ


Yaş


Süspansiyon


6 - 12 yaş


Sabah \^e akşam 2 ölçek


6 a^y - 5 y^aş


Sabah \^e akşam 1 ölçek


6 ha^l^a - 5 ay


Sabah v^e akşam 1/2 ölçek


• Pneumocystis jiroveci(P.carinii) tedavisi:

Doz vücut ağırlığınıza göre ayarlanır. Olağan doz her gün kilogram başına 20 mg trimetoprim ve 100 mg sülfametoksazoldür (birkaç küçük doza bölünerek verilir).

• Uygulama yolu ve metodu:

Gastrointestinal rahatsızlığı en aza indirmek için BACTRİM'i bir miktar yiyecek veya içecek ile almak tercih edilebilir.

• Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda kullanım:

Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda önerilen yetişkin dozları uygulanmalıdır.

• Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

BACTRİM'in karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılması önerilir.

Eğer BACTRİM'in etkisinin çok güçlü veya za^^ıf olduğuna dair bir izleniminiz va^r ise doktor^unuz veya ecza^cın^ız ile konuşunum.


Kullanmanız gerekenden daha fazla BACTRİM kullandıysanız:

Siz (veya başka birisi) aynı anda fazla miktarda doz aldığınızı düşünüyorsanız, en yakın hastanenin acil servisi ile iletişime geçiniz veya hemen doktorunuzu arayınız. Aşırı dozun belirtileri baş dönmesi, bulantı veya kusma, döküntü, baş ağrısı, düzensiz hareketler, uyuklama, idrar yaparken zorluk, yüzde şişlik, güçsüzlük ve kafa karışıklığıdır.

BACTRİM'den kullanmanız gereken^den ^a^lasını kullanmışsanız bir doktor v^ey^a ecza^cı ile


BACTRİM' i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.
Eğer, unutulduktan sonra, sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unul^ulan dozlar^ı den^gelemek için çift doz a^l^a^^ın^ı^.


BACTRİM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde BACTRİM almayı kesmeyiniz. BACTRİM'i doktorunuzun size söylediği süre boyunca almaya devam ediniz. Aksi halde problem geri dönecektir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BACTRİM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Alerjik reaksiyon görülmesi durumunda BACTRİM kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin. Alerjik reaksiyonların görülme sıklıkları çok seyrek (10.000 hastanın 1'inden az) görülür. Alerjik reaksiyonların belirtileri aşağıdaki gibidir:
• Nefes almada güçlük
• Bayılma
• Yüzde şişme
• Ağız, boğaz veya gırtlak bölgesinde kırmızı ve acılı ve/veya yutkunmayı güçleştiren
şişkinlik
• Göğüs ağrısı
• Vücutta kırmızı lekeler

BACTRİM kullanımına bağlı görülen diğer yan etkiler:


Çok yaygın (10 hastanın en az 1'inde) görülen yan etkiler:

• Anormal kalp atışına (çarpıntı) sebebiyet verecek şekilde kandaki potasyum seviyelerinde artış

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla) görülen yan etkiler:

• Bir mantarın sebep olduğu pamukçuk veya kandida diye isimlendirilen, ağızda veya vajina
bölgesinde görülen bir tür iltihap
• Baş ağrısı
• Bulantı
• İshal
• Deride kaşıntı

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla) görülen yan etkiler:

• Kusma

Çok seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla) görülen yan etkiler:

Yüksek ateş veya tekrarlayan iltihaplar Ani baş dönmesi veya nefes almada güçlük Ağızda yara, uçuk veya dilde ağrı veya yara
Deride yumru ve kurdeşen (Deride kabarık, beyaz veya kırmızı renkli, kaşıntılı lekeler) Ciltte, ağzın içinde, burunda, vajinada veya anal bölgede kabarcıklar Gözde yanma ve kızarıklığa sebep olan iltihaplanma
Dışarıdayken kızarıklık veya güneş yanığı görüntüsü oluşması (bulutlu bir hava varken bile) Kandaki sodyum değerlerinde azalma Kan testlerinde değişiklik
Güçsüz, yorgun hissetme veya dikkat dağınıklığı, solgun cilt (kansızlık)
Kalple ilgili problemler
Sarılık (cildin ve gözün beyaz kısmının sararması). Sarılık, beklenmedik kanama veya morarma ile eş zamanlı görülebilir.
Dışkıda kan görülmesinin eşlik edebileceği, midede ağrı Göğüs bölgesi, kaslar veya eklem yerlerinde ağrı ve kaslarda güçsüzlük hissi Eklem iltihabı (artrit)
İdrarda bazı sorunlar. İdrar yapmada güçlük. Normalden fazla veya az miktarda idrar yapma. İdrarda bulanıklık veya kan görülmesi.
Böbrek problemleri
Yüksek ateşin eşlik ettiği ani baş ağrısı veya boyunda sertlik Hareketleri kontrol etmede güçlük Kriz (konvülsiyon veya nöbetler)
Kararsız veya sersem hissetme
Kulakta çınlama veya başka alışıldık olmayan sesler duyma Ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma Normal olmayan görüntüler görme (halüsinasyon)
Depresyon
HIV hastalarında kas ağrısı ve/veya kaslarda güçsüzlük

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. BACTRİM'in saklanması

BA^CTRİM'i çocuklar^ın g^öremey^eceği, erişemeyeceğiy^er^lerde v^e ambalajında sakla^ını^.


25°C altında kuru bir yerde saklayınız ve ışıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden son^ra BACTRİM'i kullanmadınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BACTRİM'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No:1 34303
Küçükçekmece/İS T ANBUL Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0212 697 00 24

İmal Yeri:


Deva Holding A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah.
Atatürk Cad. No:32 Karaağaç Ç erkezköy/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmışıdır.


İlaç Bilgileri

Bactrim 200/40 mg Süspansiyon - (Alternatif Üretim Yeri)

Etken Maddesi: Sülfametoksazol, trimetoprim

Atc Kodu: J01EE01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

  • Bactrim 200/40 mg Süspansiyon - (Alternatif Üretim Yeri) KT
  • Google Reklamları

    Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.