Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Arimidex 1mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Hormonal Tedavi İlaçları » Hormon Antagonistleri » Enzim İnhibitörleri » Anastrozol

ARİMİDEX 1 mg film tablet Ağız yoluyla alınır.

•

Etkin madde:

1 mg anastrozol

•Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, povidon, sodyum nişasta glikolat,
magnezyum stearat, hipromelloz, makrogol 300 ve titanyum dioksit.

•

_

Bu İlacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında


_yüksek veya düşük dozkullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında;

7!

ARJMİDEX nedir ve ne için kuUamlır?


2. ARİMİDEK U kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ARİMİDEK nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkileri nelerdir?


5.

AJÜMİDEK'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ARİMİDEX nedir ve ne için kullanılır?

Beyaz, yuvarlak, bikonveks film kaplı tablet. Tabletin bir ytlzünde logo diğer yüzünde ise 1 basılıdır.
ARİMİDEX'in etkin maddesi anastrozol'dur.
ARİMİDEX, aromataz inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Bu İlaç vücutta bulunan bir enzim olan aromatazm etkilerini engeller. Aromataz enzimi menapoza girmiş olan kadınlarda böbrek üstü bezinden östrojen adlı kadınlık hormonunun üretilmesini sağlamaktadır. Bu kadınlık hormonları meme kanseri üzerinde uyarıcı etki göstermektedir. ARİMİDEX, aromataz enziminin etkisini engelleyerek menapoz sonrasındaki kadınlık hormonu üretimini azahır.
ARİMtDEX, menopoz sonrası kadınlarda meme kanserinin tedavisinde kullanılır. ARİMİDEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır.

2. ARİMİOEX' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ARİMİDEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Menopoza girmemişseniz,
• Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Orta derecede veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Etkin madde anastrozol veya ARİMİDEX'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa,
• Tamoksifen veya östrojen içeren ilaç alıyorsanız,

ARİMİDEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ilacınızı almadan önce, aşağıdaki durumlardan herhangi birisi söz konusu ise doktorunuza bildiriniz :
Eğer,
• Menopoza girdiğinizden emin değilseniz, menopoza girmiş olduğunuzu laboratuvar testleri ile kesinleştiriniz,
• Orta şiddetli veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
• ARİMİDEX, kadınlık hormonu olan Östrojenİn seviyelerini düşürdüğünden, kemiklerde kalsiyumun azalmasma (kemik erimesine) neden olabilir. Bu durum da kemiklerde ktnk riskini arttırabilir. Daha önce kemiklerinizle ilgili bir sorun yaşadıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ARİMİDEXMD YIYECEK VE IÇECEK ILE KULIANDMASı

ARİMİDEX yiyeceklerden etkilenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz bu ilacı kullanmayınız .

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer bebeğinizi emziriyorsanız bu ilacı Icullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

ARlMlDEX'in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez . Ancak bazı hastalar kendilerini bazen güçsüz veya uykulu hissedebilirier. Böyle bir durum olursa doktorunuza bildiriniz,

ARİMtDEX' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafmdan bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse ARİMİDEX almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte ARİMİDEX kullanmayınız:
• Tamoksifen veya
• östrojen (kadınlık hormonu) içeren İlaç kullanıyorsanız,
LHRH analoglan olarak bilinen ilaçlardan gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin ve triptorelin gibi ilaçlardan kullanıyorsanız doktorunuza bildirin.

Eğer reçeteii veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ARİMİDEX nasıl kullanıhrP

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

ARİMlDEX'i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Yetişkinlerde (yaşlılar da dahil) önerilen doz günde 1 defa 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

• ARİMİDEX tablet sadece ağızdan kullanım içindir.
• Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.
• İlacınızı hergün aynı saatlerde almaya çalışınız.
• Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz biie tabletlerinizi almayı bırakmaymız.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanım

ARİMİDEX çocuklarda kullanılmaz.

65 yaş Üzerindeki hastalarda kullanım

Yaşlılarda doz değişikliği önerilmez. Yetişkinlerde kullanılan dozda kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
Orta derecede veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmaymız.

Eğer ARİMİDEK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ARİMİD£X kullandıysanız;

ARİMİDEX'//7

kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ARİMİDEX'i kullanmayı unutursanız

Unuttuğunuz tableti, hatırlar hatırlamaz hemen alınız ancak bir sonraki doz ile arasında en az 12 saat olmalıdır. Eğer bir sonraki dozla arada 12 saatten az zaman varsa kaçırdığınız dozu almayınız.
Bir sonraki dozu zamanında alarak tedavinize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4.Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi , ARİMİDEX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
Çok yaygın ; 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanm birinden az, fakat 100 hastamn birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanm birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinemeyen : Eldeki veriler ile belirienemeyecek kadar az hastada görülebilir.
Çok yaygın yao etkiler
• Başağnsı,
• Sıcak basması,
• Bulantı,
• Saç incelmesi,
• Aleqik reaksiyonlar,
• Deri döküntüsü,
• Kas ve eklemlerde agn ve sertlik,
• Halsizlik, güçsüzlük
Yaygın yan etkiler
• İştahsızlık,
• Kolesterolün yükselmesi,
• Uykusuzluk,
• Karpal tünel sendromu (elin bazı bölgelerinde kanncalanma, ağn, soğukluk ve güçsüzlük)
• İshal,
• Kusma,
• Karaciğer enzimlerinde {alkalen fosfotaz, alanin aminotransferaz ve aspartat aminotranferaz) artış,
• Vajinal kuruluk,
• Vajinal kanama.
Yaygın olmayan yan etkiler
• Karaciğer enzimlerinde (gamma-GluamiI transferaz) artış,
• Bilirubin seviyesinde artış,
• Sarılık,
• Ürtİker gibi deri döküntüsü,
Seyrek yan etkiler
• Eritema multiforma denen genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık,
• Ciddi alerjik reaksiyonlar
• Parmaktaki bağ dokusunun kalınlaşması sonucu parmakta şekil ve kullanım bozukluğu

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

• İltihaplı yara veya su toplaması şeklinde deride doku bozuklukları olarak görülen ve Stevens-Johnson sendromu denen çok ciddi deri reaksiyonları
• Yüz, dudaklar,dil ve/veya boğazın şişmesi ,nefes almada güçlük »yumiada güçlük gibi aleıjik reaksiyonlar

Eğer bu kullanma talimaimda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki iie karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ARİMİDEX saklanması

ARİMIDEX'z

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonrakullanmayınız.Ruhsat Sahibi:


AstraZeneca İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok Kat 3-4 LEVENT-İSTANBUL

Üretim yeri:

AstraZeneca PLC-İngiltere için AstraZeneca Pharmaceuticals Inc ABD

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Arimidex 1mg Film Tablet

Etken Maddesi: Anastrozol

Atc Kodu: L02BG03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Arimidex 1 Mg 28 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.