Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Genivig Human İmmünoglobulin (pH 4) 5 g/100 mL Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATI

GENIVIG HUMAN İMMÜNOGLOBULİN (pH 4) 5 g/100 mL, IV infüzyon için çözelti

içeren flakon

Damar içine uygulanır.

-Etkin madde:

Her flakon 5 g insan plazma proteini (IgG) içerir (Her 1 mL çözelti 0.05 g insan plazma proteini içerir).

-Yardımcı maddeler:

Maltoz, enjeksiyonluk su, hidroklorik asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım .saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz,


•Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOB ULİN nedir ve ne için kullanılır?


2.GENIVIG HUMAN İMMÜNOGLOBULİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.GENIVIG HUMAN İMMÜNOGLOB ULİN nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.GENIVIG HUMAN İMMÜNOGLOB ULİN'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. GENIVIG HUMAN İMMÜNOGLOBULİN nedir ve ne için kullanılır?

GENIVIG HUMAN İMMÜNOGLOBULİN, damar içine uygulanan renksiz bir çözeltidir. GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN, 5 g çözelti içeren cam bir flakon içinde ambalajlanmıştır. Her bir flakon tek bir doz içerir.

*

Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu durumlar (primer immün yetmezlik sendromları),

*

Ciddi enfeksiyonlar, kanda gamaglobulin proteininin düşük seyretmesi ve kemiklerde tümör oluşumuyla karakterize durumlar (sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma),

*

Kanda akyuvarların (lökositler) aşırı çoğalmasıyla karakterize durumlar (kronik lenfositik lösemi),

*

Kemik iliği nakli sırasında görülen bağışıklık sistemi yetersizlikleri (allojenik kemik iliği sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisi),

*

Çocuklarda AIDS hastalığına bağlı enfeksiyonlar (pediyatrik HIV enfeksiyonu),

*

Çevresel sinir sisteminde görülen Guillain Barre sendromu,

*

Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu steroid grubu ilaçlar ile tedavi edilemeyen, deride yaygın kanama ve kılcal damarlarda ağır ve öldürücü pıhtı oluşmasıyla karakterize hastalık durumu (idiopatik trombositopenik purpura- ITP),

*

Kandaki trombositlerin düşük olduğu ITP hastalığında cerrahi işlemler ve dalağın çıkarılması ameliyatlarına hazırlık amacıyla,

*

Vücut kaslarının (özellikle göz kasları) güçsüz olmasıyla karakterize hastalık durumu (bulber tutulumu olan myastenia gravis),

*

Sıklıkla beş yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan ve ateş, ciltte döküntü, çilek görünümünde dil, kırmızı ve çatlamış görünümde dudaklar, avuç içi ve ayak tabanının kızarık renkte görünümü ile karakterize bir damar iltihabı hastalığı (Kawasaki hastalığı),

*

Hamileliğe bağlı pıhtı oluşması durumu (gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliği).

2. GENIVIG HUMAN IMMUNOGLOBULIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İmmünoglobulin insan kanı plazmasından elde edilmektedir. Bu nedenle pek çok insanın kanı toplanmakta ve bu kanların plazmasından yararlanılmaktadır. Eğer kanı toplanan kişiler yeterince araştırılmaz ve bu kişilerin kanında bazı virüs testleri yapılmaz ise elde edilecek ürünlerde hastalık yapıcı etkenlerin bulunması ihtimali belirecektir. Bu tür ürünlerin hastalık etkeni taşıma riski kanı toplanan kişilerin gözlenmesi, bazı virüs testlerinin yapılması ve virüslerin plazmadan uzaklaştırılmasıyla azaltılabilmektedir. Ancak tüm bu önlemlere rağmen insan kanı plazmasından elde edilen ürünler enfeksiyon bulaştırma riski taşıyabilmektedirler. Bu nedenle immünoglobulini kullandıktan sonra da bu ürünün seri numarasını ve kayıtlarını dikkatle saklayınız. İmmünoglobulin flakonunu bir kez kullanınız. Aynı flakonu ikinci kez kullanmayınız veya başka bir insana kullandırmayınız. Böyle bir durum gerektiğinde yeni bir flakon kullanınız. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

*İnsan immünglobulinine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
*Özellikle immünoglobulinlerden A (IgA) eksikliğiniz var ise ya da kanınızda IgA antikorları saptanmış ise.

GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

-Bu ürün; % 10 maltoz (bir çeşit şeker) içermektedir. Hastalarda kullanımı için % 5 glukoz (bir çeşit şeker) çözeltisi ile seyreltildiğinden, diyabet hastalığınız varsa,
-Şiddetli sıvı-elektrolit dengesizliğiniz (aşırı kusma, aşırı ishal gibi durumlarla oluşan) varsa,

GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya emziriyorsanız doktorunuza bildiriniz. GENIVIG HUMAN IMMUNOGLOBULIN'i hamileyken veya emzirirken kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir. Hamile ya da emziren kadınlarda GENIVIG HUMAN IMMUNOGLOBULIN ile hiçbir klinik çalışma yapılmamıştır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız ve aynı zamanda GENIVIG HUMAN IMMUNOGLOBULIN kullanıyorsanız, ilacın içeriğindeki antikorlar anne sütüne de geçebilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.

GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı hastanın bir duyarlılığı yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN damar içi (intravenöz) uygulanan başka ilaçlarla karıştırılmamalı ve beraber uygulanmamalıdır.
GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN hastaya uygulandıktan sonra, canlı virüs aşılarının (kızamık, kızamıkçık, suçiceği, kabakulak aşısı gibi) hastanın bağışıklık sistemindeki yanıtlarını, altı hafta ila üç ay kadar süreyle etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. GENIVIG HUMAN IMMUNOGLOBULIN nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz, hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

•Damar içi (intravenöz) yoldan infüzyonla kullanılır.
•Direkt olarak veya % 5 glukoz çözeltisi ile seyreltildikten sonra damar içerisine (intravenöz) uygulanır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanım:

GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN dozun ve infüzyon hızının dikkatli bir şekilde ayarlanması durumunda çocuklarda güvenle kullanılabilir. Yüksek dozlar yapılan klinik çalışmalarda çocuklara özel bir tehlike gözlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanım:

65 yaşının üzerindeki hastalarda; doktor tarafından doz ayarlaması yapılarak ve daha yavaş bir infüzyon hızında verilir.

Özel kullanım durumları: Böbrek/ karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Böbrek ve / veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN, doktorun belirleyeceği çok düşük konsantrasyonlarda ve pratik olarak mümkün olabilecek en yavaş infüzyon hızında verilir. Böbrek fonksiyon testleri de düzenli olarak yapılmalıdır.
Doktorunuz GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi kesinlikle erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamayabilirsiniz.

Eğer GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN kullandıysanız:

GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.
Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek herhangi bir etki bulunmamaktadır.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi veren bir ağrı durumunda; bu ağrı sol kola veya çeneye doğru yayılıp hareket etmekle artıyor, dinlenirken azalıyor fakat geçmiyorsa, soğuk soğuk terleme, mide bulantısı, nefes darlığı, huzursuzluk varsa (bu belirtiler kalp krizinde ortaya çıkabilir),
•Vücudun bir veya her iki tarafında uyuşukluk, kuvvetsizlik, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu, vücut dengesi sağlamada zorluk, bilinçte değişiklik ve bilinç kaybı var ise (bu belirtiler inme durumunda ortaya çıkabilir),
•Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çok hızlı soluk alıp verme, hırıltılı nefes, korku hali, huzursuzluk, öksürük varsa (bu belirtiler akciğerde pıhtı yani pulmoner embolizm durumunda ortaya çıkabilir),
•Bacaklarda şişlik, ağrı, yürüyememe ile ilgili şikayetler varsa (bu belirtiler toplardamarlar içerisinde pıhtı oluşumu yani ven trombozu durumunda ortaya çıkabilir),
•Vücutta yaygın sıcaklık artışı, yanma hissi, kızarıklık, kaşıntı, yaygın döküntü, dilde, dudakta, gırtlak bölgesinde şişlik (ödem) ve buna bağlı soluk alıp vermede güçlük, vücutta yaygın ödem ve morarma, göğüste sıkışma hissi, öksürük, baygınlık hali, baş dönmesi ve koma hali varsa (bu belirtiler ilaca karşı gelişen ciddi alerjik şok yani anafilaktik şok durumunda ortaya çıkabilir),
•Baş ağrısı, ateş, ense sertliği (başın öne veya arkaya doğru hareketin zorlaşması veya yapılamaması) bulantı-kusma, zihinsel fonksiyonlarda değişiklikler, ışığa karşı hassasiyet, uyku hali varsa (bu belirtiler beyin zarı iltihabında yani aseptik menenjit durumunda ortaya çıkabilir),
•Güçsüzlük, halsizlik, aşırı yorgunluk, cildin soluk bir renk alması, nefes darlığı, düzensiz kalp atışı varsa (bu belirtiler kansızlık yani anemi durumunda ortaya çıkabilir),
•İdrara çıkamama varsa (anuri),
•Halsizlik, bulantı-kusma, yüzde, karında ve ayaklarda yaygın su toplanması, vücutta şişme, kan basıncında yükselme, uyku hali, kansızlık, ciltte renk değişikliği, kaşıntı, iştahsızlık varsa (bu belirtiler böbrek fonksiyon bozukluğu ile görülen hastalıklarda (akut tübüler nefroz), böbrekte idrar salgılayan tüpcüklerin hastalığında (proksimal tübüler nefropati) ve ozmotik böbrek hastalığında (osmotik nefroz) ortaya çıkabilir),
•Ciltte döküntü ve kızarıklık varsa.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza
gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•

Kalp atışınızda değişiklik; daha hızlı veya çok yavaş attığını fark edilmesi (palpitasyon),

•

Tansiyonunuzda dengesizlik; tansiyonun çok yüksek yada çok düşük olması,

•

Alerjik reaksiyonlar,
•Eklem ağrısı (artralji),
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek:

•

Enjeksiyon bölgesinde ağrı, sertleşme ve yanma, Bu hafif yan etkiler seyrek görülür.
Yaygın olmayan:

•

İdrara az çıkma (oligoüri),
•Geçici deri reaksiyonları,
Bu hafif yan etkiler yaygın görülmez.
Yaygın:
•Böbrek fonksiyon testlerinden kreatinin ve kan üre nitrojeninde (BUN değeri) artış,
•Halsizlik,
•Titreme,
•Yüzde kızarıklık,
•Yüksek ateş,
•Baş ağrısı,
•Kusma,
•Bulantı.
Bu hafif yan etkiler yaygın görülür.
Bunlar GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN'in saklanması

GENIVIG HUMANİMMUNOGLOBULİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN'i buzdolabında saklayınız (2-80C).
Aşırı nemden koruyunuz.
Dondurmayınız.
İlaç donmuş ise, çözdürüp kullanmayınız.
İlacı ışıktan korumak için dış kutusu içinde saklayınız.
Seyreltme sonrası hemen kullanım önerilir. Çözelti içinde partikül (çözeltinin içerisinde yüzen veya dibe çöken parçacıklar) veya çözeltide renk değişikliği gözlemlediğinizde GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN'i kullanmayınız.
Tek bir kullanım içindir. Her bir flakondan arta kalan çözelti atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GENIVIG HUMAN İMMUNOGLOBULİN'i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız GENIVIG HUMAN İMMÜNOGLOBULİN'i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.


Ruhsat sahibi:


GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.
Mustafa Kemal Mah., 2119. Sok. No:3, D:2-3, 06520
Çankaya/ANKARA
Tel: + 90 (312) 219 62 19
Faks: + 90 (312) 219 60 10
Web:

www.gen-ilac.com


Üretici:


Sichuan Yuanda Shuyang Pharmaceutical Co., Ltd., 32/F, First City Plaza, 308 Shuncheng Ave, Chengdu-610017, P.R.Çin
Bu kullanma talimatı 23/11/2010 tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Genivig Human İmmünoglobulin (pH 4) 5 g/100 mL

Etken Maddesi: İnsan immunoglobulini

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.