Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Levonat 750 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Levofloksasin

LEVONAT 750 mg film tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:Yardımcı maddeler:(E171), kırmızı demir oksit (E 172), sarı demir oksit (E 172)

_

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. LEVONAT nedir ve ne için kullanılır?


2. LEVONAT'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LEVONAT nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LEVONAT'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. LEVONAT nedir ve ne için kullanılır?

LEVONAT, etkin madde olarak florokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyel olan levofloksasin içeren, Somon renkli, bikonveks, kenarları ve iki yüzü düz, oblong, film kaplı tablettir.
LEVONAT, 750 mg levofloksasin içeren 5 ve 7 film tablet halinde, PVC/Al blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.
LEVONAT, aşağıdaki durumlardan herhangi biri için reçete edilebilir:
LEVONAT, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:
• Sinüzit
• Zatürree
• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
• İdrar yolu enfeksiyonları
• Prostat enfeksiyonları
• Uzun süredir devam eden nefes alma zorluğu olan hastalardaki solunum yolu enfeksiyonları
• İnhale şarbon (solunum yolundan maruz kalma sonrası)

2. LEVONAT'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler;

LEVONAT'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Levofloksasin veya LEVONAT'ın bileşimindeki herhangi bir maddeye veya florokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı alerjiniz varsa,
• Florokinolon grubu antibiyotik kullanırken bir tendon problemi yaşadı iseniz,
• Sara (epilepsi) hastası iseniz (aksi takdirde kasılmalarınız artabilir),
• Özellikle yaşlı hastalarda veya kortikosteroid (kortizon ve benzeri ilaçlar) alan hastalarda LEVONAT tedavisi sırasında tendon iltihaplanması ve ağrı gelişir ise,
• LEVONAT tedavisi sırasında veya hemen sonrasında ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal gelişirse,
• Gebe ya da bebek emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.
• Bu ilaç sadece yetişkinler içindir. 18 yaş altındaki çocuklara verilmemelidir.

LEVONAT'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Bilinen kalp hastalığınız ya da QT uzaması (kalbin ritmi ile ilgili problem) ile ilgili aile hikâyeniz var ise,
Diyabet hastalığınız var ise ve antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız,
Sara nöbeti geçirdi iseniz ve sinir sistemi hastalığınız var ise,
Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği hastalığınız var ise,
Böbrek ile ilgili sorunlarınız var ise,
Güneş ışığına ve solaryum gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz kalıyorsanız LEVONAT'ı dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LEVONAT'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

LEVONAT'ı çiğnemeden, yeterli miktarda sıvı ile alınız. Doz ayarlaması için, gereğinde tabletleri bölebilirsiniz. Tabletleri yemek sırasında veya yemek aralarında (aç ya da tok) alabilirsiniz.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza ve^ya eczacınıza danışınız.


Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir, bu nedenle LEVONAT sadece doktor tarafından zorunlu görüldükçe gebe kadınlarda kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Ciddi potansiyel yan etkiler nedeniyle emziren annelerde emzirmenin mi, yoksa ilacın mı kesileceğine doktor karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

LEVONAT baş dönmesi ve sersemlik gibi nörolojik yan etkilere neden olabileceğinden araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

LEVONAT'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Oktadekanil hidrojen fumarat sodyum: Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Demir tuzları, çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyum içeren antasitler ve sukralfat (bir mide koruyucu ilaç) ile LEVONAT birlikte alındığında, LEVONAT'ın emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçları, LEVONAT uygulamasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.
• Kinolonlarla teofılin düzeylerinde artış saptandığı için LEVONAT ile birlikte kullanımında teofılin düzeyleri izlenmelidir.
• Romatizmal ağrı ve romatizmal iltihap için alınan fenbulen ve benzeri ilaçlar ile teofılin sara nöbet riskini artırabilir.
• LEVONAT ile K vitamin antagonisti olan varfarin birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri takip edilmelidir.
• Nonsteroidal antiinflamatuar bir ilacın, LEVONAT ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.
• LEVONAT ve antidiyabetik (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar) ilaçların birlikte kullanımı esnasında kan şekerinin yükselmesi ya da düşmesi (hiperglisemi-hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.
• Probenesid (gut gibi metabolik bozukluğa bağlı hastalıkarın tedavisinde kullanılan ilaç) ve simetidin (mide ülseri tedavisinde kullanılan ilaç) böbrek fonksiyonlarını azaltabilir.
• LEVONAT siklosporinin (organ nakillerinde kullanılan vücudun nakil yapılan organı ret etmesini önleyen bir ilaç) etkisini uzatabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bi^ ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LEVONAT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve LEVONAT ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.
• LEVONAT günde bir kez uygulanır.
• Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.
• Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.
• Genel olarak tüm antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi LEVONAT tedavisi de hastanın ateşsiz olmasından veya bakteriyel eradikasyonun sağlanmasından sonra 48 -72 saat daha sürdürülmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

• LEVONAT, ağız yoluyla alınır. Çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.
• Tabletler yemek sırasında veya yemek arasında alınabilir.
• Tabletleri günün aynı saatlerinde alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde LEVONAT dozunun ayarlanması gerekir. LEVONAT kullanımında birikimi önlemek için doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Hemodiyalizin ve sürekli ambulatuar peritoneal diyalizin LEVONAT'ın vücuttan uzaklaştırılmasında etkisi yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğinde dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer LEVONAT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LEVONAT kullandıysanız:

LEVONAT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşırı doz alımında zihin bulanıklığı, baş dönmesi, şuur kaybı ve istem dışı kasılmalar gibi merkezi sinir sistemi belirtileri, bulantı, mide yanması gibi gastrointestinal sistem reaksiyonları ve kalp ritminin bozulması gibi kalp belirtileri ortaya çıkabilir. Aşırı doz alma durumunda derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

LEVONAT'ı kullanmayı unutursanız

Eğer bir dozu unutursanız, endişelenmeyiniz. Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz bir tane alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


LEVONAT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır. Ancak kendinizi daha iyi hissetseniz bile, ilaçlarınızı tedavi süreniz bitene kadar kullanınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LEVONAT'ın de içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LEVONAT'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyon
• Tendon iltihaplanması ve ağrı
• Tendon kopması
• Eklem ağrısı
• Kas ağrısı
• Kas yorgunluğu
• İdrar çıkışında ani durma
• Ateş
• Mantar enfeksiyonu
• Ciddi, uzun süren ve/veya kanlı ishal
• Kan şekerinin düşmesi
• Kalp ritminin bozulması
• Kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizde LEVONAT'a bağlı yan etki gelişmiş olabilir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Psikotik reaksiyon, ajitasyon Sıkıntı hissi, depresyon Hayal görme Sara nöbeti Titreme
Bilinç bulanıklığı Görme ve duyma bozuklukları Tat ve koku bozuklukları His azalması Çarpıntı
Kan basıncının düşmesi Nefes darlığı Kansızlık İshal
Karın ağrısı Kusma
Deri döküntüsü Kaşıntı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Kulak çınlaması
• Uykusuzluk
• Uyuşma
• Bulantı
• İştahsızlık
• Mide yanması
• Kızarıklık
• Halsizlik
Bunlar LEVONAT'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LEVONAT'ın saklanması

LEVONAT'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEVONAT'ı kullanmayınız.


Son kullanma tarihindeki ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.
25°C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LEVONAT'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

ATABAY KİMYA SAN. ve TİC. A Ş.

Adresi: Acıbadem

Köftüncü Sokak No: 1 34718 Kadıköy / İSTANBUL Tel: 0216 339 69 03 Faks: 0216 340 13 77 e-posta: [email protected]

Üretici:

ATABAY İLAÇ FABRİKASI A Ş.

Adresi:

Acıbadem Köftüncü Sokak No: 1 34718 Kadıköy / İSTANBUL Tel: 0216 339 69 03 Faks: 0216 340 13 77 e-posta: [email protected]

Bu kullanma talimatı 01.11.2010. 'da onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Levonat 750 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Levofloksasin hemihidrat

Atc Kodu: J01MA12

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Levonat 750 mg Film Tablet KT
 • Levonat 750 mg Film Tablet KUB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Levonat 750 Mg 7 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.