Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Osiban 6 mg/6 ml IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kemik » Kemik İlaçları » Bisfosfonatlar » İbandronik Asit

KULLANMA TALİMATI
OSİBAN 6 mg/6 ml IV Infüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon
Damar içine uygulanır.

• Eıtkin madde:

İnfüzyon için konsantre çözelti içeren her bir flakon (6 ml), 6 mg ibandronik aside eşdeğer 6.75 mg ibandronat sodyum monohidrat içerir.

• Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür, sodyum asetat trihidrat, glasiyal asetik asit, enjeksiyonluk su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında

:

1. OSİBAN nedir ve ne için kullanılır?


2. OSİBAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. OSİBAN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. OSİBAN'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.
1. OSİBAN nedir ve ne için kullanılır?
OSİBAN 6 mg/6 ml, etkin maddesi ibandronik asit olan infüzyon için konsantre çözelti içeren flakondur.
OSİBAN, bifosfonatlar olarak bilinen ilaç grubundandır.
OSİBAN, infüzyon için konsantre çözelti içeren her bir flakonda (6 ml), 6 mg ibandronik aside eşdeğer 6.75 mg ibandronat sodyum monohidrat ihtiva eder. Renksiz, berrak bir çözeltidir. OSİBAN, 1 flakonluk karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.
OSİBAN, kemiklerden artmış kalsiyum kaybını engeller. Ayrıca artmış serum kalsiyum düzeylerini normale döndürür. Kanser hücrelerinin kemiğe yayılması sonucu oluşan kemik komplikasyonlarını ve kırıklarını engeller.
OSİBAN,
- Tümörler sonucu patolojik (anormal) olarak artmış serum kalsiyum seviyelerinde,
- Kemik metastazlı meme kanseri hastalarındaki iskelet ile ilgili olayların (radyoterapi ve cerrahiyi gerektiren kemik komplikasyonları ve patolojik kırıklar) önlenmesinde, kullanılır.
2. OSİBAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
OSİBAN'ı doğru dozlarda aldığınızdan emin olmak için, tedaviniz süresince kan değerleriniz takip edilebilir.
Eğer diş tedavisi görüyorsanız veya diş ameliyatı olacaksanız, diş hekiminizi OSİBAN kullandığınız konusunda uyarınız.
OSİBAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
• İbandronik asit ya da formülasyondaki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa,
• Çocuklarda.
OSİBAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
• Diğer bifosfonatlara aşırı duyarlılığınız varsa
• Kan kalsiyumunuz düşük ise
• Mineral metabolizmasında diğer rahatsızlıklardan sizde varsa (örneğin D vitamini eksikliği)
• Ağır böbrek hastalığınız varsa (böbrek yetmezliği, örneğin <30 ml/dakika olan kreatinin klerensi)
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
OSİBAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
OSİBAN'ın yiyecek ve içecekler ile bir etkileşimi yoktur.
Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza v^^ya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzla konuşmalısınız.
Hamileyseniz doktorunuzla olası yarar ve zararları konuşmadan ilacı almayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


OSİBAN emzirme süresince kullanılmamalıdır.
Araç ve makine kullanımı
OSİBAN'ın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi araştırılmamıştır.
OSİBAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
OSİBAN'ın içeriğinde sodyum klorür, sodyum asetat trihidrat bulunur. Bu tıbbi ürün her bir flakonda (6 ml'lik dozunda), 23 mg'dan daha az sodyum ihtiva eder. İçerdiği sodyum miktarı herhangi bir yan etkiye neden olmaz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
İbandronik asit, tamoksifen veya melfalan/prednizolon ile bir

lik

te kullanıldığında herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.
Aminoglikozidlerle birlikte uygulandığında önlem alınması tavsiye edilir. Çünkü her iki ilaç da serum kalsiyum seviyelerini uzun süreli olarak düşürür. Olası eşzamanlı hipomagnezemi (düşük magnezyum seviyeleri) varlığına karşı ayrıca dikkat edilmelidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. OSİBAN nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak, ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlayabilir.
Uygulama yolu ve metodu:
OSİBAN, sadece damar içine infüzyon yolu (damla damla uygulama) ile uzman sağlık personeli tarafından uygulanacaktır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
OSİBAN'ın 18 yaşın altındaki çocuklarda etkinlilik ve güvenilirliğine dair yeterli veri bulunmadığından, kullanımı önerilmez.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda herhangi bir doz ayarlaması yoktur.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalar için doktorunuz doz ayarlamasını size bildirecektir.
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması yoktur.

Eğer OSİBAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla OSİBAN kullandıysanız:

OSİBAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


OSİBAN, deneyimli bir sağlık personeli tarafından uygulanacağı için kullanmanız gerekenden daha fazla OSİBAN uygulanması beklenmez. Fakat size fazla doz uygulandığını düşünüyorsanız, derhal doktorunuza başvurunuz.
OSİBAN'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulatmayınız (almayınız).


OSİBAN deneyimli bir sağlık personeli tarafından uygulanacağı için kullanmanız gereken dozun unutulması beklenmez. Fakat uygulanması gereken dozun size verilmemiş olabileceğini düşünüyorsanız, derhal doktorunuza başvurunuz.
Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.
OSİBAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe OSİBAN'ın dozunu azaltmayınız ya da tedaviyi durdurmayınız. OSİBAN tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, OSİBAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Eğer herhangi bir yan etki ciddileşirse, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Aşağıdaki yan etkiler OSİBAN intravenöz olarak verildiğinde gözlenmiştir.
Yan etkiler sıklık başlığı altında en sıktan başlayarak takip eden şekilde sıralanmıştır.
- Çok yaygın : 10 hastada 1 veya 1'den fazla sayıda
- Yaygın: 100 hastada 1 ile 10 arası sayıda
- Yaygın olmayan: 1000 hastada 1 ile 10 arası sayıda
- Seyrek: 10000 hastada 1 ile 10 arası sayıda
- Çok seyrek: 10000 hastada 1 veya 1'den az sayıda
Çok yaygın:
Vücut ısısında artış.
Yaygın:
Kemik ağrısı, enfeksiyon, kanda paratiroid bozukluklar (hormon), baş ağrısı, baş dönmesi, tat alma duyusunda bozukluk, katarakt, ileti liflerinin bloke olması, boğaz ağrısı, diyare, hazımsızlık, bulantı, gastrointestinal ağrı, diş bozuklukları, deri bozuklukları, çürük, eklem ağrısı, eklem bozukluğu, osteoartrit, asteni, grip benzeri hastalık, periferal ödem, susuzluk hissi, artan Gamma-GT, artan kan kreatinini.
Yaygın olmayan:
Kas ağrısı, grip benzeri hastalık, sertlik, sistit, vajinit, pamukçuk, selim deri büyümesi, anemi, kan diskrazisi, uyku bozukluğu, endişe, duygu durum etkilenmesi, serebrovasküler bozukluk, sinir kökü lezyonu, amnezi (bellleğin kısmi ya da tam kaybolması), migren, nöralji, hipertoni, hiperestezi, ağız çevresinde uyuşukluk, koku duyusunun bozulması, sağırlık, miyokard iskemisi, kardiyovasküler bozukluklar, çarpıntı, yüksek tansiyon, lenfoödem, varisli damarlar, akciğer ödemi, hırıltılı nefes, gastroenterit, yutma güçlüğü, gastrit, ağız ülseri, dudak iltihabı, kolelityaz, döküntü, saç kaybı (alopesi), idrar tutulması, böbrek kisti, pelvik ağrı, vucüt ısısında düşme, hipofosfatemi, kan alkalen fosfataz artışı, kilo kaybı, yara, enjeksiyon bölgesi ağrısı
Çok seyrek:
Aşırı duyarlılık Bronkospazm
Anjiyonörotik ödem

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. OSİBAN'ın saklanması

OSİBAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altında oda sıcaklıklarında saklayınız.
Mikrobiyolojik açıdan, ürün kullanıma hazır hale getirildikten sonra hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmayacak ürün buzdolabı sıcaklığında (2°-8°C) en fazla 24 saat saklanmalıdır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OSİBAN'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz OSİBAN'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

KOÇAKFARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:40 Üsküdar / İstanbul

İmal yeri :

KOÇAKFARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 03/10./2010 tarihinde onaylanmıştır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER YALNIZCA TIP MENSUPLARI VE SAĞLIK
PROFESYONELLERİ İÇİN GEÇERLİDİR.
Dozaj: Kemik Metastazlı Meme Kanseri Hastalarındaki İskelet ile İlgili Olayların Önlenmesi
Kemik metastazlı meme kanseri hastalarındaki iskelet ile ilgili olayların önlenmesi için önerilen doz, her 3-4 haftada bir verilen 6 mg intravenöz infüzyondur. Doz, en az 15 dakikada infüzyon yoluyla uygulanmalıdır.
Böbrek yetmezliği olan hastalar
Çeşitli derecelerde böbrek yetmezliği olan hastalarda ibandronata maruziyete artışla ilişkili tolere edilebilirlikte bir azalma olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak kemik metastazlı meme kanseri hastalarında iskelet ile ilgili olayların önlenmesi için aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır:
Kreatinin
klerensi
(ml/dak)
•
Doz/İnfüzyon
zamanı1
•
İnfüzyon
hacmi2
>50
6 mg/ 15 dak
100 ml
30>KLkr<50
6 mg/ 1 saat
500 ml
<30
2 mg/ 1 saat
500 ml
1 Her 3-4 haftada bir uygulama %0.9 sodyum klorür çözeltisi veya %5 dekstroz çözeltisi
Kreatinin klerensi <50 ml/dak olan kanser hastalarında 15 dakikalık infüzyon zamanı araştırılmamıştır.
Dozaj: Tümörün neden olduğu hiperkalsemi tedavisi
Aşağıdaki faktörleri kullanarak doktor dozu ayarlar.
OSİBAN ile tedaviye başlamadan önce, hasta %0.9 sodyum klorürle yeterli rehidrate edilmelidir. Tümörün tipi ile birlikte, hiperkalseminin şiddeti de dikkate alınmalıdır. Genel olarak, osteolitik kemik metastazı olan hastalar, hümoral tipte hiperkalsemisi olan hastalara göre daha düşük dozlara gereksinim duymaktadırlar. Şiddetli hiperkalsemisi (albümine göre düzeltilmiş serum kalsiyumu1 >3 mmol/L veya >12 mg/dL) olan çoğu hastada 4 mg'lık tek doz yeterlidir. Orta derecede hiperkalsemi olan hastalarda (albümine göre düzeltilmiş serum kalsiyumu <3 mmol/L veya <12 mg/dL) 2 mg etkili bir dozdur. Klinik çalışmalarda kullanılan en yüksek doz 6 mg olmuştur ancak bu doz etkinlik açısından ek bir fayda getirmez.
Albümine göre düzeltilmiş
serum kalsiyumu (mg/dL) = serum kalsiyumu (mg/dL) + 0.8 x [4-albümin (g/dL)]
Albümine göre düzeltilmiş serum kalsiyumunu mmol/L'yi mg/dL'ye çevirmek için 4 ile çarpınız.
Çoğu vakada yüksek serum kalsiyum düzeyi normal sınırlara 7 günde indirilebilir. Nükse kadar geçen medyan süre (albümine göre düzeltilmiş serum kalsiyum düzeyinin 3 mmol/L'nin üzerine yeniden çıkması) 2 mg ve 4 mg dozlarda 18-19 gündür. Nükse kadar geçen medyan süre 6 mg'lık dozda 26 gündür.
Uygulama Yolu ve Yöntemi
OSİBAN, intravenöz infüzyon yoluyla uygulanmalıdır.
Bu amaçla flakon içeriği aşağıdaki gibi kullanılır.
Hiperkalsemi için, 500 ml izotonik sodyum klorür çözeltisine (veya 500 ml %5'lik dekstroz çözeltisi) eklenmeli ve 2 saatten daha uzun süre infüzyon yoluyla uygulanmalıdır.
İskelet ile ilgili olayların önlenmesi için, 100 ml izotonik sodyum klorür çözeltisine veya 100 ml %5'lik dekstroz çözeltisine eklenmelidir. Doz, en az 15 dakikada infüzyon yoluyla uygulanmalıdır.
Potansiyel geçimsizlikleri önlemek için, OSİBAN infüzyon konsantresi sadece izoto

nik

sodyum klorür çözeltisi veya %5'lik dekstroz çözeltisi ile seyreltilmelidir. OSİBAN, kalsiyum içeren çözeltilerle karıştırılmamalıdır.
OSİBAN infüzyon konsantresi sadece tek kullanımlıktır.
Seyreltilen çözeltilerin hemen kullanılması önerilir.
Hazırlanan çözeltinin dikkatsizce arter-içi uygulaması tavsiye edilmediği gibi, paravenöz uygulama da doku hasarına neden olabilir, OSİBAN infüzyon için konsantre çözeltisinin intravenöz olarak uygulandığından emin olmaya özen gösterilmelidir.
Uygulama Sıklığı
Tümöre bağlı olarak gelişen hiperkalsemi tedavisi için OSİBAN infüzyon konsantresi genellikle tek infüzyon şeklinde verilir.
Kemik metastazlı meme kanseri hastalarındaki iskelet ile ilgili olayların önlenmesi için önerilen doz, her 3-4 haftalık aralıklarla tekrar edilir.
Tedavi Süresi
Sınırlı sayıda hasta (50 hasta) hiperkalsemi icin ikinci bir infüzyon almıştır. Tekrarlayan hiperkalsemi durumunda veya yeterli etkinlik sağlanamadığında, tedavinin tekrarı düşünülmelidir.
Kemik metastazlı meme kanseri hastaları için OSİBAN infüzyonu her 3-4 haftada bir uygulanmalıdır. Klinik çalışmalarda, tedavi 96 hafta devam etmiştir.
Doz aşımı
OSİBAN ile ilgili akut zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Yüksek dozlarla yapılan klinik öncesi çalışmalarda toksisite açısından karaciğer ve böbreğin hedef organlar olduğu bulunduğundan, karaciğer ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir. Klinik olarak ilişkili hipokalsemi, kalsiyum glukonatın intravenöz infüzyon uygulaması ile düzeltilmelidir.
1
Albümine göre düzeltilmiş serum kalsiyumu konsantrasyonları aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
Albümine göre düzeltilmiş
serum kalsiyumu (mmol/L) = serum kalsiyumu (mmol/L) -[0.02 x albumin (g/L)]+ 0.8 veya

İlaç Bilgileri

Osiban 6 mg/6 ml IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon

Etken Maddesi: Ibandronat Sodyum Monohidrat

Atc Kodu: M05BA06

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.