Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Latrigal 100mg Çiğneme Tableti Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Lamotrijin

KULLANMA TALİMATI

LATRİGAL 100 mg Çiğneme Tableti Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her tablet 1(X) mg lamotrijin içerir

Yardımcı maddeler:

Kalsiyum karbonat, krospovidon, sodyum nişasta glikolat, sodyum sakarin, mannitol (DC), magnezyum aluminyum silikat, koloidal anhidr silika, magnezyum stearat, çilek aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkadice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgUer içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklaymtz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacmıza damşmız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarma vermeyiniz.


Bu ilacm kullanımı sırasında, doktora ve^ hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığmızı doktorunuza söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç haldcmda size önerilen dozun dışmdayüksek veya düşükdoz kullanmayınız


Bu Kullanma Talimatmda:

1. LA TRİGAL nedir ve ne için kulUınüır ?


2. LA TRİGAL.kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LATRİGAL nasılkuUanütr?


4. Olası yan ikiler nelerdir ?


5. LA TRİGAL Hn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. LATRİGAL nedir ve ne için kullanılır ?

* LATRİGAL sara/epilepsi nöbetini önleyici ilaçlar adı verilen ilaç gmbunun bir üyesidir. LATRİGAL, 30 çiğneme tablet içeren bilister ambalaj larmda takdim edilir.
Her kutuda 30 tablet bulunur.
LATRİGAL aşağıdaki durumlarda kullanılır:
• 2-12 yaş arasındaki çocuklarda görülebilen sara hastalığmın tedavisinde diğer sara
nöbetini önleyici ilaçlarla birlikte kullanılabilir, hastanın nöbetleri kontrol altına
alındıktan sonra tek olarak devam edilebilir.
12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde sara tedavisinde diğer ilaçlara ek olarak veya tek başına kullanılır.
18 yaş ve üzeri yetişkinlerde bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu) tedavisinde kullanılır.
2.

LATRİGAL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LATRİGAL'I aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Lamotrijine ve LATRİGAL'in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aleginiz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)

LATRİGAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Tedaviye başladıktan sonra deri döküntünüz olursa (genellikle ilk 8 hafta içinde gerçekleşir) Döküntülerin büyük kısmı hafif ve sınırlıdır, ancak hastaneye yatmayı ve LATRİGAL tedavisinin kesilmesini gerektiren ciddi döküntüler de oluşabilir. Ciddi deri döküntüsü riski çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha yüksektir. Aşağıdaki durumlarda genel döküntü riski artar;
- Yüksek LATRİGAL başlangıç dozları
LATRİGAL tedavisinde önerilen doz artınmının aşılması
- LATRİGAL ile birlikte valproat kullanımı
• Daha önce kullandığmız diğer epilepsi ilaçlarına karşı alerji veya döküntü oluştuysa
• LATRİGAL tedavisi sırasında hormon içeren doğum kontrol ilaçları kullanmaya başladıysanız veya kullanmayı bıraktıysanız
• LATRİGAL kullanımı sırasında hormon içeren doğum kontrol ilaçları kullanan kadm hastalarda doğum kontrol ilacmm etkmliği azalabilir. Bu nedenle beklenmeyen kanamalar gibi adet düzensizlikleri oluşabilir. Böyle dummlarda lamotrijin dozunun ayarlanması gerekebilir.
• Böbrek yetmezliğiniz varsa
• Karaciğer bozukluğunuz varsa
• Lamotrijin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız.

Ayrıca

Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Bu nedenle hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısmdan yakından izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta veya hasta yakınının tıbbi destek alması önerilmelidir.
Bipolar bozukluğu olan hastalarda belirtilerin kötüleşmesi, intihar düşüncesi ve davranışımn belirmesi ve kendine zarar verme isteği riskinde artış olabilir İntihar düşüncesi geçmişi olanlar, genç yetişkinler ve tedaviye başlamadan önce belirgin olarak intihar düşüncesi olan hastalar daha yüksek risk altmda olabilir. Bu nedenle LATRIGAL alan hastalar özellikle tedavi başlangıcmda yakmdan izlenmelidir.
Aşırı duyarlılık sendromu gelişen hastalarda döküntü ile birlikte ateş, lenfedenopati (boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi ile belirgin durum), yüzde ödem, kan ve karaciğer anormallikleri gibi çeşitli belirtiler görülebilir.
Döküntü oluşma riski nedeniyle başlangıçta ve daha sonraki doz artınmı zamanlarında doz aşılmamalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LATRİGAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LATRİGAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılmasıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LATRİGAL'i hamilelik döneminde kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LATRİGAL anne sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle LATRIGAL kullanan annelerin bebeklerini doktorlanna danışmadan emzirmemeleri tavsiye edilmektedir.

Araç ve makine kullanımı

LATRİGAL tedavisi baş dönmesi ve çift görme gibi yan etkilere yol açabilir, bu nedenle önce ilacın sizi nasıl etkilediğini görmelisiniz.
Eğer epilepsi hastasıysanız araç kullanma konusunda doktorunuza danışmız.

LATRIGAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LATRİGAL'in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.
Bu tıbbi ürün mannitol ve sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerektirmemektedir

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bir çok ilaç LATRİGAL'in aktivitesini etkileyebilir. Bu nedenle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız LATRIGAL kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz:
• Valporat
• Karbamazepin
• Fenitoin
• Primidon
• Fenobarbital
• Rifempisin
• Lopinavir / rıtonavir
• Etinilöstradiol / levonorgestrel kombinasyonu

Eğer reçeteh ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandımzsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz,


3. LATRIGAL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Epilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:
12 yaş üzerindeki yetişkinler: Sara hastalığmın kontrolünde kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alman 100 mg ve 400 mg arasındadır. LATRIGAL'i ilk almaya başladığmızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra biıkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.
Bipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:
18 yaş ve üzerindeki yetişkinler; Bipolar bozukluğunda kullanılan doz günde bir defe veya iki doza bölünmüş olarak alınan 100 mg ve 400 mg arasındadır. LATRİGAL'i ilk almaya başladığmızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.
LATRİGAL'i doktorunuzun size söylediği şekilde alınız.
Doktorunuzun size vereceği doz diğer ilaçlan alıp almadığınıza bağlıdır. Bu durum özellikle valproat içeren herhangi bir ilacı alıyorsanız önemlidir.
Doktorunuz veya eczacınız kaç tablet alacağınızı ve tabletleri ne zaman alacağınızı size söyleyecektir.
LATRIGAL tedavisi sırasında deri döküntüsü gelişirse, hemen doktorunuzla temasa geçiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

LATRİGAL çiğnenebilir, az miktarda su içinde çözündürülebilir veya az miktarda su ile birlikte bütün olarak yutulabilir

Değişik yaş gruplan Çocuklarda kullanım:

Epilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:
Çocuklarda doz vücut ağırlığına göre hesaplanır.
Tedaviye LATRİGAL ile birlikte uygulanan ilaca bağlı olarak günde 1 kez veya iki doza bölünmüş olarak uygulanan minimum 0.15 - 0.6 mg/kg/gün arasmda bir dozla başlanır ve doz kademe kademe artınlarak günde 1 veya 2 doza bölünmüş olarak uygulanan 1-15 mg/kg/güne kadar çıkanlabilir.
2 yaşın altındaki çocuklarda kullanım ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Doktorunuza danışmadan bu yaş grubunda kullanmayınız.

Bipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:

18 yaş altındaki ergenlerde ve çocuklarda bipolar bozukluk tedavisinde kullanılmamalıdır

Yaşlılarda kullanım:

Bu yaş grubunda ferkh bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliğinde kullanım:

Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz durumımuzım ciddiyetine göre ilacmızm dozunu ayarlayacaktır.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Karaciğer bozukluğunuz varsa doktorunuzu durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

Hormon içeren doğum kontrol ilaçlan kullanan hastalarda kullanım:

Doktorunuz kullandığınız doğum kontrol ilacmm türüne göre ilacınızın dozımu ayarlayacaktır.

Eğer LATRİGAL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LATRİGAL kullandıysanız:

Eğer LATRİGAL 1


LATRİGALM kullanmayı unutursanız

Bir doz almayı unutursanız ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çiji doz almayınız.


LATRİGAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşan etkiler

Epilepsi tedavisi gören hastalarda:

LATRİGAL'in aniden kesilmesi epilepsi nöbetlerinin geri dönmesini tetikleyebilir. Eğer güvenilirliği ilgilendiren bir nedenle (ömeğin döküntü) ilacınızın aniden kesilmesi gerekmiyorsa, doktorunuz ilacınızın dozunu 2 haftada kademeli olarak azaltacaktır.

B^>olar bozukluğu olan hastalarda:

Doz adım adım azaltılmadan kesilebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi LATRİGAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Eğer aşağıdakiierden biri olursa LATRİGAL'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Çok seyrek olarak aşırı duyarlılık sendromu bildirilmiştir. Ateş, boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi, yüzde şişme, kan ve karaciğerde anormallikler, yaygın damar içi pıhtılaşması, birden fazla organın çalışmamasıbu sendromunbaşlıca behrtileridir. Sendromun bir parçası olarak döküntü de görülebilir.
• Stevens Johnson Sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
• Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Acil übbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

AşağıdakUerin herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bUdiriniz veya size en yakm hastanenin acU bölümüne haşvurunuz:

Nöbet sıklığında artış Eklem ağnsı Sırt ağrısı Aseptık menenjit Uyaranlara karşı aşırı duyarlılık Saldırganlık Tık
Gerçekte var olmayan şeyleri görme duyma veya hissetme Zihin karışıklığı Baş ağnsı Baş dönmesi Uyuşukluk Uykusuzluk Titreme Uyuklama
Koordinasyon bozukluğu Huzursuzluk Dengesizlik Hareket bozuklukları Çift görme Bulanık görme Göz kızarıklığı Bulantı Kusma İshal
Yorgunluk
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Gözde hızlı ve istem dışı hareketler
• Ağızda yaralar
• Vücutta daha kolay morarma görülmesi
• Solgun görünme
Bunlar LATRİGAL'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LATRİGAL'in saklanması

LATRİGALçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


LATRİGAL'i 25 IC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tanhinden sonraLATRIGAL'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

HELBA İlaç İç ve Dış San. Tic. Ltd. Şti.
Öveçler 1319. Sok. No. 5/2 Çankaya / Ankara
Üretim Yeri: Merkez Lab. İlaç San. ve Tıc. A.Ş,
Sim Çelik Bulvarı Ayça Sok. No:6 Taşdelen-Çekmeköy- İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 15.02.2013 tarihinde onaylanmıştır.


1
Parkinson hastalığında kötüleşme
• Karaciğer fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak deride sararma, kaşıntı veya kann
ağnsı

İlaç Bilgileri

Latrigal 100mg Çiğneme Tableti

Etken Maddesi: Lamotrijin

Atc Kodu: N03AX09

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.