Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Latrigal 200mg Çiğneme Tableti Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Lamotrijin

KULLANMA TALİMATI

LATRİGAL 200 mg Çiğneme Tableti Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her tablet 200 mg lamotrıjin içerir.

Yardımcı maddeler;

Kalsiyum karbonat, krospovidon, sodyum nişasta glikolat, sodyum sakarin, mannitol (DC), magnezyum aluminyum silikat, koloidal anhidr silika, magnezyum stearat, çilek aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okuma;ya ihtiyaç duyabilirsiniz.


Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacm kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız


Bu Kullanma Talimatında:

1. LA TRİGAL nedir ve ne için kullanılır ?


2

lA TRİGAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LA TRİGAL nasti kullandır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir ?


5. LA TRİGAL Hn saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. LATRİGAL nedir ve ne için kullanılır ?

• LATRİGAL sara/epilepsi nöbetini önleyici ilaçlar adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. LATRİGAL, 30 çiğneme tablet içeren bilister ambalajlarında takdim edilir.
Her kutuda 30 tablet bulunur
LATRİGAL aşağıdaki durumlarda kullanılır;
• 2-12 yaş arasındaki çocuklarda görülebilen sara hastalığmın tedavisinde diğer sara nöbetini
önleyici ilaçlarla birlikte kullanılabilir, hastanın nöbetleri kontrol altma alındıktan sonra tek
olarak devam edilebilir.
12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde sara tedavisinde diğer ilaçlara ek olarak veya tek başına kullanılır.
18 yaş ve üzeri yetişkinlerde bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu) tedavisinde kullanılır.

2. LATRİGALM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler LATRİGAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Lamotrijine ve LATRİGAL'm diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)

LATRİGAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Tedaviye başladıktan sonra deri döküntünüz olursa (genellikle ilk 8 hafta içinde gerçekleşir) Döküntülerin büyük kısmı hafif ve sınırlıdır, ancak hastaneye yatmayı ve LAT^GAL tedavisinin kesilmesini gerektiren ciddi döküntüler de oluşabilir. Ciddi deri döküntüsü riski çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha yüksektir. Aşağıdaki durumlarda genel döküntü riski artar;
- Yüksek LATRIGAL başlangıç dozları
LATRİGAL tedavisinde önerilen doz artırımının aşılması
- LATRİGAL ile birlikte valproat kullanımı
• Daha önce kullandığmız diğer epilepsi ilaçlarına karşı alerji veya döküntü oluştuysa
• LATRİGAL tedavisi sırasında hormon içeren doğum kontrol ilaçlan kullanmaya başladıysanız veya kullanmayı bıraktıysanız
davranışı ortaya çıktığında, hasta veya hasta yakınının tıbbi destek alması önerilmelidir.
Bipolar bozukluğu olan hastalarda belirtilerin kötüleşmesi, intihar düşüncesi ve davranışının belirmesi ve kendine zarar verme isteği riskinde artış olabilir. İntihar düşüncesi geçmişi olanlar, genç yetişkinler ve tedaviye başlamadan önce belirgin olarak intihar düşüncesi olan hastalar daha yüksek risk altında olabilir. Bu nedenle LATRIGAL alan hastalar özellikle tedavi başlangıcında yakından izlenmelidir.
Aşırı duyarhlık sendromu gelişen hastalarda döküntü ile birlikte ateş, lenfedenopatı (boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi ile belirgin durum), yüzde ödem, kan ve karaciğer anormaUikleri gibi çeşitli belirtiler görülebilir.
Döküntü oluşma riski nedeniyle başlangıçta ve daha sonraki doz artırımı zamanlarında doz aşılmamalıdır.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LATRİGAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LATRİGAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılmasıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Hamilelik

ilacj kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LATRİGAL'i hamilelik döneminde kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LATRİGAL anne sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle LATRIGAL kullanan annelerin bebeklerini doktorlarına danışmadan emzirmemeleri tavsiye edilmektedir.

Araç ve makine kullanımı

LATRİGAL tedavisi baş dönmesi ve çift görme gibi yan etkilere yol açabilir, bu nedenle önce ilacın sizi nasıl etkilediğini görmelisiniz.
Eğer epilepsi hastasıysanız araç kullanma konusunda doktorunuza danışmız.

LATRİGAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LATRİGAL'in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleijiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.
Bu tıbbı ürün mannitol ve sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bir çok ilaç LATRİGAL'in aktivıtesmi etkileyebilir. Bu nedenle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız LATRIGAL kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz:
• Valporat
• Karbamazepın
• Fenitoin
• Primidon
• Fenobarbital
• Rifempisin
• Lopinavir / ritonavir
• Etini löstradiol / levonorgestrel kombinasyonu

Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandmızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LATRIGAL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimadar:

Epilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:
12 yaş üzerindeki yetişkinler: Sara hastalığının kontrolünde kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alman 100 mg ve 400 mg arasındadır. LATRIGAL'i ilk almaya başladığmızda, doktonmuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.
Bipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:
18 yaş ve üzerindeki yetişkinler: Bipolar bozukluğunda kullanılan doz günde bir defe veya iki doza bölünmüş olarak alman 100 mg ve 400 mg arasındadır. LATRİGAL'i ilk almaya başladığmızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.
LATRİGAL'i doktorunuzun size söylediği şekilde ahnız.
Doktorunuzun size vereceği doz diğer ilaçları alıp almadığınıza bağlıdır. Bu durum özellikle valproat içeren herhangi bir ilacı alıyorsanız önemlidir.
Doktorunuz veya eczacınız kaç tablet alacağınızı ve tabletleri ne zaman alacağmızı size söyleyecektir.
• LATRİGAL tedavisi sırasında deri döküntüsü gelişirse, hemen doktorunuzla temasa geçiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

LATRİGAL çiğnenebilir, az miktarda su içinde çözündürülebilir veya az miktarda su ile birlikte bütün olarak jmtulabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Epilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:
Çocuklarda doz vücut ağırlığına göre hesaplanır.
Tedaviye LATRİGAL ile birlikte uygulanan ilaca bağlı olarak günde 1 kez veya iki doza bölünmüş olarak uygulanan minimum 0.15 - 0.6 mg/kg/gün arasmda bir dozla başlanır ve doz kademe kademe artınlarak günde 1 veya 2 doza bölünmüş olarak uygulanan 1-15 mg/kg/güne kadar çıkarılabilir.
2 yaşm altmdaki çocuklarda kullanım ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Doktorunuza danışmadan bu yaş grubunda kullanmayınız

Bipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:

18 yaş altındaki ergenlerde ve çocuklarda bipolar bozukluk tedavisinde kullanılmamalıdır

Yaşlılarda kullanımı:

Bu yaş grubunda ferklı bir doz ayarlaması gerekli değildir

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliğinde kullanım:

Böbrek yetmezliğiniz varsa doktonmuz
dunımunuzıın ciddiyetine göre ilacmızm dozunu ayarlayacaktır.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Karaciğer bozukluğunuz varsa doktorunuzu durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

Hormon içeren doğum kontrol ilaçları kullanan hastalarda kullanım:

Doktorunuz kullandığınız doğum kontrol ilacının türüne göre ilacmızm dozunu ayarlayacakür.

Eğer LATRİGAL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LATRİGAL kullandıysanız:

Eğer LATRİGAL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LATRİGAL'i kullanmayı unutursanız

Bir doz almayı unutursanız ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz.

Unutulan dazlan dengelemek için çift doz almayınız.


LATRİGAL ile tedavi sonlan dırddığında oluşan etkiler

Epilepsi tedavisi gören hastalarda:

LATRİGAL'in aniden kesilmesi epilepsi nöbetlerinin geri dönmesini tetikleyebilir. Eğer güvenilirliği ilgilendiren bir nedenle (ömeğin döküntü) ılacınızm aniden kesilmesi gerekmiyorsa, doktorunuz ilacınızın dozunu 2 haftada kademeli olarak azaltacaktır.

Bipolar bozukluğu olan hastalarda:

Doz adım adım azaltılmadan kesilebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi LATRIGAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Eğer aşağıdakilerden biri olursa LATRİGAL'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Epilepsi ve Bipolar bozukluk tedavisinde;
• Çok seyrek olarak aşın duyarlılık sendromu bildirilmiştir. Ateş, boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi, yüzde şişme, kan ve karaciğerde anormallikler, yaygın damar içi pıhtılaşması, birden fezla organın çalışmaması bu sendromunbaşlıca belirtileridir.Sendromun bir parçası olarak döküntü de görülebilir.
• Stevens Johnson Sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
• Toksik epıdermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Parkinson hastalığında kötüleşme
Karaciğer fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak deride sararma, kaşıntı veya karın ağrısı Nöbet sıklığında artış Eklem ağnsı.
Sırt ağrısı
Aseptik menenjit
Uyaranlara karşı aşın duyarlılık
Saldırganlık
Tık
Gerçekte var olmayan şeyleri görme duyma veya hissetme
Zihin kanşıklığı
Baş ağnsı
Baş dönmesi
Uyuşukluk
Uykusuzluk
Titreme
Uyuklama
Koordinasyon bozukluğu
Huzursuzluk
Dengesizlik
Hareket bozuklukları
Çift görme
Bulanık görme
Göz kızankhğı
Bulantı
Kusma
İshal
Yorgunluk
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktonınuza söyleyiniz;

• Gözde hızlı ve istem dışı hareketler
• Ağızda yaralar
• Vücutta daha kolay morarma görülmesi
• Solgun görünme
Bunlar LATRİGAL'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LATRİGAL'in saklanması

LATRİGAİ.7çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


LATRİGAL'i 25'C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Kuru bir yerde ve ışıktan saklayarak koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra LATRİGAL'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

HELBA ilaç İç ve Dış San. Tic. Ltd. Şti.
Öveçler 1319.Sok. No: 5/2 Çankaya / Ankara

Üretim Yeri;

Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş,
Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok No:6 Taşdelen-Çekmeköy- İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 15.02.2013 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Latrigal 200mg Çiğneme Tableti

Etken Maddesi: Lamotrijin

Atc Kodu: N03AX09

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.