Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Busilvex 6mg/ml IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Alkilleyici Ajanlar » Alkil Sülfonatlar » Busulfan

KULLANMA TALİMATI

BUSiLVEX 6mg/ml i.v Infüzyon İçin Konsantre Çözelti Damar içine uygulanır.

•

^tkin madde:

Her 1 ml konsantre çözelti 6mg busulfan içerir.
•

Yardımcı maddeler:

Dimetilasetamid, makrogol 400.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1.BUSİLVEX nedir ve ne için kullanılır?


2.BUSİLVEX'İkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.BUSİLVEX nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.BUSİLVEX'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. BUSILVEX nedir ve ne için kullanılır?

BUSİLVEX, 'alkilleyici ajanlar' adlı ilaç grubuna aittir, etkin madde olarak busulfan içerir ve kemik iliği nakli öncesinde mevcut kemik iliğini ortadan kaldırmak amacıyla uygulanır.
•BUSİLVEX 6mg/ml infüzyon için konsantre çözelti kutusu, 1 adet flakon içermektedir.
•BUSİLVEX infüzyon için konsantre çözelti, şeffaf cam flakonda kullanıma sunulmuştur. Her flakon 60 mg busulfan içerir. Seyreltilen Busilvex, şeffaf, kokusuz çözelti şeklindedir.
•BUSİLVEX, erişkinlerde, yenidoğanlarda, çocuklarda ve ergenlik çağındaki gençlerde, kemik iliği nakli öncesinde hazırlık tedavisi olarak kullanılır.
•BUSİLVEX, erişkinlerde siklofosfamidle birlikte kullanılır.
•BUSİLVEX, yenidoğan bebeklerde, çocuklarda ve ergenlik çağındaki gençlerde, siklofosfamid veya melfalan ile birlikte kullanılır.
•Bu hazırlık ilacı, size kemik iliği veya hemopoetik projenitör hücre nakli öncesinde uygulanacaktır.

2. BUSİLVEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler BUSİLVEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
-Busulfana veya BUSİLVEX'in içerdiği herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlı iseniz,
-Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız

BUSİLVEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

BUSİLVEX kan hücrelerini ileri düzeyde azaltan kuvvetli bir sitostatik ilaçtır. Önerilen dozlarda bu istenen bir etkidir. Bu nedenle size dikkatli bir takip yapılacaktır. BUSİLVEX ileride bir başka bir habis hastalığın ortaya çıkma riskini artırabilir.
BUSİLVEX'i kullanmadan önce eğer
•Karaciğer, böbrek, kalp veya akciğer hastalığınız varsa
•Geçmişte nöbet (havale) geçirdiyseniz
•Şu anda başka bir ilaç alıyorsanız Doktorunuzun bunları bildiğine emin olunuz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
•Busulfanla tedavi edildikten sonra bir daha hamile kalamayabilirsiniz (kısır kalabilirsiniz). Çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bu konuyu tedaviden önce doktorunuzla konuşunuz. BUSİLVEX menopoz belirtilerine de yol açabilir ve ergenlik çağı öncesindeki kız çocuklarında ergenliğin başlamasını engelleyebilir.
•BUSİLVEX'le tedavi edilen erkeklerin tedavi sırasında ve tedaviden sonra 6 ay süreyle baba olmamaları gerekir. BUSİLVEX'le tedavi geri dönüşümsüz kısırlığa neden olabilir. Bu nedenle, ileride çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu konuyu tedaviden önce doktorunuzla konuşunuz ve tedavi öncesinde spermin dondurularak saklanması ile ilgili danışmanlık alınız.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza v^^a eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya olabileceğinizi düşünüyorsanız BUSİLVEX kullanmamalısınız. Tedaviniz başlamadan önce hamileyseniz, olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
BUSİLVEX'le tedavi edilirken ve tedavi sonrasında 6 ay süreyle hamile kalmamalısınız. BUSİLVEX'le tedavi sırasında siz de eşiniz de güvenli bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Tedaviniz başlamadan önce bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
BUSİLVEX'le tedaviye başlamadan önce emzirmeyi bırakmalısınız.

Araç ve makine kullanımı

Geçerli değildir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BUSİLVEX diğer ilaçlarla etkileşebilir. Aynı anda birden fazla ilaç kullanmak, ilaçların etkisini kuvvetlendirebileceği veya zayıflatabileceği için bu durum çok önemlidir.
Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız özellikle dikkatli olmalısınız;
•İtrakonazol (mantar enfeksiyonunda kullanılan bir ilaç)
•Ketobemidon (ağrı kesici bir ilaç).
çünkü BUSİLVEX'in bu ilaçlarla aynı anda kullanılması yan etkileri artırabilir.
•BUSİLVEX ile birlikte veya BUSİLVEX tedavisinden önceki 72 saat içinde parasetamol kullanılırken dikkatli olunuz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda alıyorsanız v^'ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. BUSİLVEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Dozaj:

Erişkinlerde:
Doz vücut ağırlığınıza göre hesaplanacaktır.
Siklofosfamidle beraber kullanılması önerilen BUSİLVEX dozu, vücut ağırlığının her kilogramı için 0.8 mg'dır.
Yenidoğanlarda, çocuklarda ve ergenlik çağındaki gençlerde (0-17 yaş):
Siklofasfamid veya melfalan ile birlikte kullanılması önerilen BUSİLVEX dozu, vücut ağırlığının her kilogramı için 0.8 mg-1.2 mg arasında değişir.

Uygulama yolu ve metodu:

BUSİLVEX, her flakon seyreltildikten sonra, deneyimli bir sağlık personeli tarafından, merkezi intravenöz infüzyon şeklinde uygulanacaktır. Her infüzyon 2 saat sürecektir. BUSİLVEX, nakil öncesinde üst üste 4 gün süreyle her 6 saatte bir uygulanacaktır.

Değişik Yaş Grupları

Çocuklarda Kullanım :Yaşlılarda Kullanım

: 50 yaşın altındaki hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda:Karaciğer yetmezliği olan hastalarda:

Eğer özellikle ağır karaciğer bozukluğunuz varsa dikkatli kullanmanız gerekir.

Eğer BUSİLVEX'in etkisinin çok güçlü v^'ya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla BUSİLVEX kullandıysanız:

Bu ilaç hastanede doktorunuz veya deneyimli bir sağlık personeli tarafından uygulanacağı için bu bölüm sizin için geçerli değildir.

BUSİLVEX'İ kullanmayı unutursanız:

Bu ilaç hastanede doktorunuz veya deneyimli bir sağlık personeli tarafından uygulanacağı için bu bölüm sizin için geçerli değildir.

Busilvex'ten önce kullanacağınız ilaçlar:

BUSİLVEX uygulanmadan önce, aşağıdaki ilaçları kullanacaksınız:
•Nöbetlerin önlenmesi için antikonvülzan ilaçlar (fenitoin veya benzodiyazepiler) ve
•Kusmanın önlenmesi için antiemetik (bulantıyı önleyici) ilaçlar.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BUSİLVEX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Bu yan etkiler aşağıda tanımlanan belirli sıklıklarda görülebilir:
•Çok yaygın : 10 hastadan 1'inden fazlasını etkiler.
•Yaygın : 100 hastadan 1 ila 10'unu etkiler.
•Yaygın olmayan : 1000 hastadan 1 ila 10'unu etkiler.
•Seyrek : 10 000 hastadan 1 ila 10'unu etkiler.
•Çok seyrek : 10 000 hastadan 1'inden azını etkiler.

Ciddi yan etkiler

BUSİLVEX tedavisinin veya nakil işleminin en ciddi yan etkileri, kan hücrelerinin sayısında azalma (bu, ilacın sizi nakil infüzyonuna hazırlamak için istenen etkisidir), enfeksiyon, karaciğer toplardamarlarından birinin tıkanması da dahil olmak üzere karaciğer bozuklukları, 'graft-versus-host' hastalığı (nakledilen hücrelerin vücudunuza karşı saldırıya geçmesi) ve akciğer komplikasyonlarıdır. Doktorunuz bu etkileri saptamak ve tedavi etmek için, düzenli olarak kan hücrelerinizin sayısını ve karaciğer enzimi düzeylerinizi izleyecektir.

Çok yaygın yan etkiler :

Kan:Sinir sistemi:Beslenme:Kalp:Solunum:Sindirim sistemi:Karaciğer:Deri:Kaslar ve kemikler:Böbrek:Genel:Araştırmalar:

Karaciğer enzimlerinde yükselme, kilo artışı.

Yaygın yan etkiler :

Sinir sistemi:Beslenme:Kalp:Solunum:Sindirim sistemi:Deri:Böbrek:

Kan dolaşımında nitrojen bileşenlerinin artması, idrarda kan, orta derecede böbrek yetersizliği.

Yaygın olmayan yan etkiler :

Sinir sistemi:Kalp:Solunum:Sindirim sistemi:

Mide ve/veya barsak kanaması.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. BUSİLVEX'in saklanması

BUSİLVEX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Buzdolabında saklayınız (2°C-8°C).

Seyreltilmiş çözelti:

%5 dekstroz veya 9 mg/ml (%0.9) sodyum klorür ile seyreltilerek hazırlanan çözeltinin kimyasal ve fiziksel kullanım stabilitesi aşağıdaki gibidir:
-Seyreltme sonrası 20 °C ± 5 °C'de 8 saat (infüzyon süresi dahil)
-Seyreltme sonrası 2 °C-8 °C'de saklandığında 12 saat ve ardından 20 °C ± 5 °C'de 3 saat (infüzyon süresi dahil).
Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Dış ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUSİLVEX'i kullanmayınız.


Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız BUSİLVEX'i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.


Ruhsat sahibi:

PIERRE FABRE İLAÇ A.Ş
Abbasağa Mah.Keşşaf Sok. Şatıroğlu İşhanı
No:4 D:10 34353 Beşiktaş İSTANBUL
Tel : 0 212 327 63 11
Faks: 0 212 327 38 70

Üretici:

Pierre Fabre Medicament Production, 64320 IDRON FRANSA
Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.
<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Asağıdaki bilgiler bu ilacı uygulayacak sağlık personeli içindir. HAZIRLAMA KILAVUZU

Busilvex 6 mg/ml infüzyon için konsantre çözelti

Busulfan
BUSİLVEX'i hazırlamadan önce bu kılavuzu okuyunuz.

1.FARMASÖTİK FORMU

Busilvex 10 ml'lik tip I saydam cam flakon içinde şeffaf, kokusuz çözelti şeklinde kullanıma sunulmuştur. Busilvex uygulamadan önce seyreltilmelidir.

2.İLACIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMASI İÇİN ÖNERİLER

Antineoplastik ilaçların hazırlanması ve atılması ile ilgili kurallar göz önünde bulundurulmalıdır.
Bütün aktarma işlemleri aseptik tekniklere tam olarak uyularak gerçekleştirilmeli, tercihen dikey laminar hava akımlı güvenlik kabini kullanılmalıdır.
Diğer sitotoksik bileşiklerde olduğu gibi, BUSİLVEX çözeltisinin muamelesi ve hazırlığı sırasında dikkatli olunmalıdır:
-Eldiven ve koruyucu giysi kullanılması önerilir.
-BUSİLVEX'in veya seyreltilmiş BUSİLVEX'in deri veya mukozalarla temas etmesi halinde, temas bölgesi hemen bol su ile yıkanmalıdır.
Seyreltilecek BUSİLVEX miktarının ve seyreltici miktarının hesaplanması
BUSİLVEX kullanılmadan önce ya 9 mg/ml (%0.9) sodyum klorür çözeltisi ya da %5 dekstroz çözeltisi ile seyreltilmelidir.
Seyreltici miktarı BUSİLVEX hacminin 10 katı olmalı ve nihai busulfan konsantrasyonunun yaklaşık 0.5 mg/ml olması sağlanmalıdır. Örneğin:
Ykg ağırlığındaki bir hastaya uygulanacak BUSİLVEX ve seyreltici miktarı şöyle hesaplanmalıdır:
• BUSiLVEX miktarı:
Y(kg) x D (mg/kg) -= A ml BUSİLVEX seyreltilmesi gerekir
6 (mg/ml)
Y: hastanın kg olarak ağırlığı D: BUSiLVEX dozu (bkz. 4.2)
• Seyreltici miktarı: (A ml BUSİLVEX) x (10) = B ml seyreltici
Nihai infüzyon çözeltisini hazırlamak için (A) ml BUSİLVEX, (B) ml seyreltici (9 mg/ml (%0.9) sodyum klorür çözeltisi ya da %5 dekstroz çözeltisi) ile karıştırılmalıdır
İnfüzyon çözeltisinin hazırlanması
•BUSİLVEX, deneyimli bir sağlık personeli tarafından, steril aktarma teknikleri kullanılarak hazırlanmalıdır. Polikarbonat olmayan bir enjektöre iğne takıldıktan sonra:
-Hesaplanan miktarda BUSİLVEX flakondan çekilir.
-Enjektör içeriği, seçilen seyrelticiyi önceden hesaplanan miktarda içeren intravenöz torbaya (veya enjektöre) aktarılır. Her zaman BUSİLVEX seyreltici üzerine eklenmelidir; seyreltici BUSİLVEX üzerine eklenmemelidir. BUSİLVEX, %0.9 sodyum klorür veya %5 dekstroz içermeyen bir intravenöz torbaya aktarılmamalıdır.
•Seyreltilen çözelti, alt üst edilerek birkaç kez karıştırılmalıdır. Seyreltme sonrasında, 1 ml infüzyon çözelti 0.5 mg busulfan içerir. Seyreltilen BUSİLVEX, şeffaf, kokusuz bir çözeltidir.

Kullanım Talimatları


Her infüzyondan önce ve sonra, kateter hattı yaklaşık 5 ml %0.9 sodyum klorür veya %5 dekstroz çözeltisi ile yıkanır.
BUSİLVEX'in hızlı infüzyonu test edilmediğinden ve önerilmediğinden, kalan tıbbi ürün kateter hattına hızla boşaltılmamalıdır.
Reçete edilen BUSİLVEX dozunun tamamı iki saat içinde uygulanmalıdır.
Küçük miktarlar, 2 saat içinde elektrikli enjektör kullanılarak uygulanabilir. Bu durumda, BUSİLVEX infüzyonuna başlamadan önce tıbbi ürünle kullanıma hazırlanmış, küçük damla odalı (0.3-0.6 ml) infüzyon setleri kullanılmalı, daha sonra set %0.9 sodyum klorür veya %5 dekstroz çözeltisi ile yıkanmalıdır.
BUSİLVEX diğer intravenöz çözeltilerle aynı anda uygulanmamalıdır. BUSİLVEX polikarbonat şırınga ile kullanılmamalıdır.
Tek kullanım içindir. Yalnızca partikül içermeyen, şeffaf çözeltiler kullanılmalıdır.

3. UYGUN ATIK PROSEDÜRÜ

Tüm kullanılmayan ürün veya atık maddeler, sitotoksik tıbbi ürünler için geçerli olan ulusal mevzuat doğrultusunda imha edilir.

İlaç Bilgileri

Busilvex 6mg/ml IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti

Etken Maddesi: Busulfan

Atc Kodu: L01AB01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.