Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dilopin 10mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Kalsiyum Kanal Blokerleri » Seçici kalsiyum kanal blokerleri » Dihidropiridin Türevleri » Amlodipin

KULLANMA TALİMATI

DİLOPİN* 10 mg tablet

Ağızdan alınir,
• Etkin madde: 10 mg amlodipin baza eşdeğer amlodipin besilat
¦ Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz, dibazik kalsiyum fosfat sodyum nişasta glikoiat, magnezyum stearat
Bii iiacı kullanmaya başlamadan Önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

® Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz,
® Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışımz.
® Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkaianna vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
® Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozu dışında yüksek _

veya düşük doz kullanmayınız.

_

BuKullanma Talimatmda:


1. DİLOPİN^ nedir ve ne için kullanılır?


2. DİLOPİN^kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.DlLOPİr^ nasılkullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DİLOPİI^'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. DİLOPİN® nedir ve ne için kullanılır?

• DİLOPİN® ağız yolu ile alınır ve her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. Kalsiyum antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.
• DİLOPİN® 20, 30 ve 90 tablethk blister ambalajda bulunur.
• DİLOPİN® yüksek kan basıncının (hipertansiyon) veya angina adı verilen belirli tip göğüs ağrısımn tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
• Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, kanın damarlara yaptığı baskıdan oluşur. DİLOPİN®' damarların genişlemesini, kanın damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncını düşürür.
• Angina, kalp kasının bir kısmına yeterli kan gitmediğinde oluşan ağrı veya rahatsızlık hissidir. Angina genellikle göğüs bölgesinde baskı veya sıkıştıncı ağn şeklinde hissedilir.Bazen bu ağrı kollarda, omuzlarda, boyunda çenede veya sırtta da hissedilir. DİLOPİN®' bu ağrıyı geçirebilir.

2. DİLOPİN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DİLOPİN®'! aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eöer,
® DİLOPİN 'in etkin maddesi olan amiodipine, dihidropridinlere veya içeriğindeki herhangi bir bileşene veya kan basıncım düşüren benzer ilaçlara (herhangi bir kalsiyum antagonistleri) karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık). Bu durum kaşıntı, deri kızankhğı veya nefes darlığı şeklinde olabilir.

DİLOPİN®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer aşağıdaki durumlardan biri varsa veya geçirdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz:
® Yakm zamanda kalp krizi (son aylar içinde)
• Karaciğer hastalığı
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danış mı z.

DİLOPİN®'m yiyecek ve içecekkullanılması

DİLOPİN®'i yiyecek ve içeceklerden önce veya sonra alabilirsiniz.
Alkol ile birlikte kullanıldığında ilacın kan seviyeleri üzerinde önemli bir etki gözlenmemiştir.
DILOPIN'-^'in greyfurt veya greyfurt suyu ile kuliammı; bazı hastalarda yüksek plazma seviyelerine bağlı olarak kan basıncı düşürme etkisinde artışa neden olabileceğinden önerilmez.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DİLOPİN®'in insanlarda gebelik dönemindeki güvenliliği saptamnamıştır. Bu sebeple, hamileyseniz ancak daha emin bir tedavi alternatifi olmadığında ve hastalığınızın sizin ve bebeğiniz için daha büyük risk taşıdığı hallerde doktorunuz DİLOPİN®'i tavsiye edebilir. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız DİLOPİN® almadan önce doktorunuza söyleyiniz.
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullandığından emin olmahdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DİLOPİN®'in insanlarda emzirme dönemindeki emniyeti saptanmamıştır.

Araç ve makine kullanımı

DİLOPİN kullanımının* araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi olması beklenmemektedir.

DİLOPİN^'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün her tablette 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında ''sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız; doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz:
© HIV enfeksiyonunda kullanılan ritonavir adındaki ilaç ® Mantar enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar (ketokonazol veya itrakonazol)
® Yaşlı hastalar; yüksek kan basıncı ve göğüs ağrısı tedavisinde kullanılan diltiazem adındaki ilaç
® Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin isimli ilaç ® Hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir tedavi olan san kantaron ® Genç hastalar; bir antibiyotik olan eritromisin isimli ilaç

3. DİLOPİN® oasıl kullanılır?

Uygun kulianım ve doz/nygıılama sikliği için talimatlar:
Olağan başlangıç dozu günde bir defa bir (10 mg) tablettir.
DİLOPİN® kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlanna kesin olarak uyunuz.
Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacmıza sorunuz.
Kullanacağınız tabletleri elinizde bulundurmanız önemlidir. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır.
DİLOPİN®'in her gün aynı saatte suyla alınması en iyi uygulama yoludur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6-17 yaşlar arasındaki çocuk hastalarda önerilen antihipertansif oral doz günde bir kez 2.5-5 mg'dır. Günde 5 mg'm üzerindeki dozlar çocuk hastalarda incelenmemiştir. DİLOPİN®'in 6 yaşın altındaki hastalarda kan basıncı üzerine etkisi bilinmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuz sizin için Özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.
DİLOPİN®'in etkin maddesi amlodipin diyaliz edilmez.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz DİLOPİN'^ dozunu ona göre ayarlayacaktır.

Eğer DİLOPİhP'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazlakullandıysanız

DİLOPiN® 'den kulianmamz gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DİLOPİN®'i kullanmayı unutursanız

Endişelenmeyiniz. DİLOPiN®'i almayı unutursanız, hatırladığınızda hemen ahmz. Eğer son dozdan sonra 12 saat geçtiyse, bu dozu tamamen atlayınız. Bir sonraki dozu kullanmanız gereken zamanda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


DİLOPİN® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz DİLOPİN®'i ne kadar süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyiniz.
DİLOPİN'^'in nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası Yan Etkiler

Tüm ilaçlar gibi DİLOPİN®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100), seyrek (>1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000) ve bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Aşağıdaki

yaygın yan etkilerbir haftadan uzun sürerse, doktorunuz ile temasa

geçiniz.
Yaygın
® Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku basması, yüzde kızarma
• Çarpıntı (palpitasyon), cilt kızarması ® Karın ağrısı, hastalık hissi (bulantı)
® Ayak bileklerinin şişmesi (ödem), yorgunluk
Diğer rapor edilmiş olan yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz , doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
Yaygın

olmayan

• Kılcal damar duvarlarından kan sızmasına bağlı olarak deri ve mukozolar üzerinde başlangıçta kırmızı sonra morumsu renk alan nokta şeklinde kanama odakları görülmesi ile ilgili durum (purpura), trombosit kan pulcuğunda azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni)
• Kan şekerinde yükselme
• Duygudurum dalgalanmaları, uykusuzluk, cinsel güçsüzlük
• Titreme, tat almada bozulma, baygınlık geçirme, güçsüzlük, terlemede artış, duyu azalması (hipoestezi), uyuşma (paraestezi), el ve ayaklarda ağrılı u>aışukluk (periferik nötropeni)
• Görme bozukluğu, kulak çınlaması
• Düşük kan basıncı, kan damarları iltihabı (vaskülit)
• Nefes darlığı (dispne), aksırma, burun akması, öksürük
® Bağırsak hareketlerinde değişiklik, sindirim güçlüğü (gastrit dahil), ağız kuruluğu, kusma, diş eti büyümesi (diş eti hiperplazisi)
® Saç dökülmesi, terlemede artış, ciltte kaşmtı, ciltte yer yer kızanklık, deride renk değişikliği, kurdeşen (ürtiker)
• Özellikle geceleri sık idrara çıkma, idrar ile ilgili bozukluk, göğüs ağrısı, güçsüzlük, ağrı, kas krampları, sırt ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı ® Kilo artışı veya azalması ® Erkeklerde göğüslerin büyümesi

Seyrek

Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem), genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluştm-an aşırı duyarlılık durumu (eritema multiforma)

Çok seyrek

® Alerjik reaksiyon ® Kalp krizi, kalp atım düzensizliği
® Karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer fonksiyon bozukluklai'i, deride sarılaşma (sanlık)

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi hır yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DİLOPİN®'m Saklanması

DİLOPİN'*'! çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklaymız. Son kullanma tarihiyle uyumİu olarak kullanınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİLOPİN®'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Münir Şahin ilaç Sanayi ve Ticaret A,Ş.
Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal / İstanbul Tel; (0216) 306 62 60 (5 hat)
Fax: (0216) 353 94 26

Üretim yeri:


Münir Şahin ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal / İstanbul Tel: (0216) 306 62 60 (5 hat)
Fax: (0216) 353 94 26

Bu kullanma talimatı (gün ay ve yıl) onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Dilopin 10mg Tablet

Etken Maddesi: Amlodipin Besilat

Atc Kodu: C08CA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.